Short Reads

Emissiegrenswaarde voor vergunning: ook kijken naar ingebrachte split-view in BREF

Emissiegrenswaarde voor vergunning: ook kijken naar ingebrachte split

Emissiegrenswaarde voor vergunning: ook kijken naar ingebrachte split-view in BREF

22.08.2014 NL law

Op 13 augustus 2014 heeft de Afdeling een besluit tot wijziging van een voorschrift van de milieuvergunning van Tata Steel in Velsen vernietigd.

(201308063/1). In de uitspraak komt de beoordeling van milieuvergunningen ten aanzien van i) de naleefbaarheid van voorschriften en ii) de toepassing van beste beschikbare technieken (BBT) aan bod. Hoewel de uitspraak ziet op een besluit waar de oude Wet milieubeheer (Wm) nog op van toepassing is, is de inhoud van de uitspraak een-op-een van toepassing op de toetsing van omgevingsvergunningen voor milieu onder de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Het juridisch kader

Voordat ik de specifieke uitspraak bespreek, eerst iets over het juridisch kader.

 • Een (omgevings)vergunning voor milieu moet voldoen aan de vereisten in de wet. Die vereisten zien onder meer op het toepassen van de BBT.
 • Wat de BBT zijn wordt voor installaties die onder het regiem van de IPPC-richtlijn vallen (thans de Richtlijn Industriële Emissies, maar de term IPPC-installatie blijft gehandhaafd) wordt grotendeels bepaald door de Europees vastgestelde BREF-documenten.
 • In deze BREF’s zijn voor de betreffende sectoren of activiteiten allerlei technische maatregelen beschreven die kunnen dan wel moeten worden toegepast, resulterend in een daarbij behorende emissiegrenswaarde, vaak met een bepaalde bandbreedte/range. Soms onderschrijft niet iedereen die bij het opstellen van het BREF betrokken is (overheden, industrie, NGO’s) de range en kan een split-view worden opgenomen (vaak in een voetnoot bij de tabel met grenswaarden).
 • Indien aan een waarde wordt voldaan binnen de range, wordt geacht aan de BBT te zijn voldaan.
 • Om de toepassing van BBT te waarborgen worden onder meer emissievoorschriften aan een vergunning verbonden.
 • Het is van belang dat aan een vergunning voorschriften worden verbonden waar de vergunninghouder zich ook aan kan houden. Als er twijfels zijn over de naleefbaarheid, bijvoorbeeld op basis van  informatie die de vergunninghouder geeft,  moet de vergunningverlener onderzoeken of aan een voorschrift kan worden voldaan.
 • Als de voorschriften niet naleefbaar zijn, dan mag het voorschrift volgens vaste jurisprudentie niet aan de vergunning worden verbonden. Er is dan namelijk sprake van een impliciete weigering. Zo nodig moet de vergunning dan expliciet worden geweigerd. Als het gaat om een voorschrift dat noodzakelijk is om aan de BBT te voldoen, zal dat snel het geval zijn.

Aanleiding en feiten uitspraak 13 augustus 2014

In de onderhavige uitspraak kwam Tata op tegen een vergunningvoorschrift met een emissiegrenswaarde voor NOx voor ketel 24. Tata, en daarvoor haar rechtsvoorganger Corus Staal, heeft kennelijk al jaren een discussie met het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) over het aan de vergunning te verbinden voorschrift voor een emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden (NOx) voor ketel 24:

 • Vóór 2008 leken het toenmalige Corus en GS op één lijn te zitten, maar tegen de toen verbonden eis van 120 mg/m3 NOx voor ketel 24 hadden drie milieuorganisaties die de eis te ruim vonden een geslaagd beroep ingediend. De Afdeling vernietigde op 28 mei 2008 (200701617/1) het voorschrift van de vergunning waarin de emissiegrenswaarde was opgenomen. De Afdeling tekende toen al op dat GS meende dat Corus onder normale omstandigheden zou moeten kunnen voldoen aan een lagere emissie in de range van 50 tot 100 mg/m3. Dat was reden voor de Afdeling om het beroep gegrond te verklaren.
 • Vervolgens hebben GS ter uitvoering van die uitspraak een nieuw besluit genomen en een voorschrift aan de vergunning verbonden waarin een emissiegrenswaarde van 100 mg/m3 voor ketel 24 werd opgenomen. Hier kon Corus zich niet in vinden en ging in beroep. De Afdeling overwoog toen dat de eis van 100 mg/m3 paste binnen de in de BREF Grote Stookinstallaties opgenomen grenswaarde die kan worden gezien als een uitvloeisel van de toepassing van BBT, maar dat het besluit niet zorgvuldig is voorbereid omdat niet buiten twijfel is dat Corus aan deze grenswaarde kan voldoen. Dat leidde tot weer een vernietiging bij de uitspraak van de Afdeling van 30 december 2009 (200809156/1).
 • Ter voldoening aan die uitspraak hebben GS weer een nieuw voorschrift aan de vergunning verbonden maar met weer een grenswaarde van 100 mg/m3 voor ketel 24.
 • Tata stookt ketel 24 met ‘kooksgas’. Dit gas komt vrij bij de productie van staal door Tata en wordt dan vervolgens weer ingezet als stookgas. Het kooksgas zorgt voor een hogere NOx-emissie dan wanneer met andere gassen wordt gestookt. Tata heeft dan ook weer beroep ingesteld bij de Afdeling. GS stellen dat Tata wel kan voldoen aan de gestelde emisisegrenswaarde als er maatregelen worden getroffen. GS concretiseren echter niet welke maatregelen mogelijk zijn. Naar aanleiding van het beroep van Tata tegen dit besluit heeft de Afdeling op 13 augustus 2014 uitspraak gedaan.

Oordeel Afdeling

De Afdeling oordeelt dat GS het besluit onvoldoende zorgvuldig hebben voorbereid omdat zij niet aannemelijk hebben gemaakt dat Tata aan de in de vergunning opgenomen emissiegrenswaarde kan voldoen.  In het deskundigenverslag van de StAB dat in deze zaak was uitgebracht, werd uitdrukkelijk opgemerkt dat als het kooksgas niet in ketel 24 wordt verstookt, het wel op een andere plek zal worden verstookt en de facto tot dezelfde emissies zal leiden. Op dit argument gaat de Afdeling helaas niet uitdrukkelijk in. Wel wordt opgemerkt dat bij het volgen van het standpunt van GS, er kooksgas overblijft. Wat de consequentie daarvan is geeft de Afdeling niet expliciet aan, maar het lijkt in ieder geval een belangrijk feit dat GS moeten meenemen in de alsnog te maken zorgvuldige voorbereiding voor een nieuw besluit.

De vernietiging van het niet-naleefbare vergunningvoorschrift lijkt in dit geval niet te leiden tot een besluit tot weigering van (dit deel  van) de vergunning. De Afdeling geeft namelijk in een overweging ten overvloede uitdrukkelijk aan GS mee dat zij er niet zonder meer van mag uitgaan dat de eerder gestelde grenswaarden moeten worden aangemerkt als toepassing van de BBT. GS moeten opnieuw kijken wat de BBT zijn. Daarbij wijst de Afdeling op i) de split-view in het relevante BREF Grote Stookinstallaties, en ii) de eisen die vanaf 1 januari 2016 gaan gelden via paragraaf 5.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ik heb die stukken erbij gepakt, en daar staan normen in tot 150 mg/m3. Tata kan hiermee geholpen zijn. GS zullen dan nog wel motiveren waarom het volgen van de split-view in dit geval een toepassing van de BBT is, ook al lijkt de Afdeling daar nu wel op te hinten. De split-view is namelijk ingebracht door de industrie. Nederland heeft deze split-view ook niet onderschreven. In een eerdere uitspraak (200902437/1) is echter al eens waarde gehecht aan een door de industrie en een lidstaat ingebrachte split-view in het BREF Raffinaderijen. Onmogelijk is het dan ook niet.

Related news

03.04.2020 LU law
Bill of law on interest and royalties paid to non-cooperative jurisdictions

Short Reads - The Luxembourg Government proposes to introduce the non-deductibility of interest and royalties expenses of a Luxembourg taxpayer towards collective entities located in a blacklisted jurisdiction. This provision would be added through the amendment of article 168 of the Luxembourg Income Tax Law (LITL) through a bill of law that was introduced by the Government on 30 March.

Read more

03.04.2020 NL law
Volledig virtuele AVA of ledenvergadering wordt mogelijk; instellen van noodwet goedgekeurd door Ministerraad

Short Reads - Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met toezending naar de Raad van State van een noodwet. Deze noodwet zal het voor alle rechtspersonen mogelijk maken om een volledig virtuele algemene vergadering of ledenvergadering te houden. Nederland volgt daarmee andere Europese landen zoals Italië, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

Read more

03.04.2020 NL law
COVID-19 and the Financial Markets

Short Reads - As COVID-19 spreads across the globe, companies face various legal issues related to the disease and its spread. These issues result in disruption to business, alongside the related regulatory and contractual implications. The crisis is severely affecting financial institutions and financial markets too. Both the Dutch and European financial regulators are closely monitoring the situation given the continuing impact of the COVID-19 pandemic on the financial markets.

Read more

02.04.2020 NL law
ACM played high stakes and lost: no more fixed network access regulation

Short Reads - The ACM’s failure to meet the requisite standard of proof has led to the fixed networks of Dutch telecom providers KPN and VodafoneZiggo being free from access regulation. The Dutch Trade and Industry Appeals Tribunal ruled that the ACM had failed to demonstrate the existence of collective dominance, and that KPN and VodafoneZiggo would tacitly coordinate their behaviour absent regulation.

Read more

02.04.2020 NL law
Claims assigned to a litigation vehicle: who needs to prove what?

Short Reads - Two recent decisions from the Amsterdam Court of Appeal have confirmed that litigation vehicles cannot come empty-handed to the court, and should provide documentation regarding the assignments of claims they submit. The Dutch legal system allows companies and individuals to assign their claims to a “litigation vehicle” or “claims vehicle” that bundles those claims into a single action. In its decisions of 10 March 2020, the Court of Appeal ruled that it is up to litigation vehicles to prove that the assignments can be invoked against the debtor. 

Read more

This website uses cookies. Some of these cookies are essential for the technical functioning of our website and you cannot disable these cookies if you want to read our website. We also use functional cookies to ensure the website functions properly and analytical cookies to personalise content and to analyse our traffic. You can either accept or refuse these functional and analytical cookies.

Privacy – en cookieverklaring