Articles

Administrative Law & Real Estate

Administrative Law & Real Estate

Administrative Law & Real Estate

30.10.2012 NL law

1.  Ruimte en mobiliteit 

 • In 2013 komt er een wetsvoorstel Omgevingswet ter vervanging van onder meer de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet.
 • Ingezet wordt op publiek-private samenwerking (PPS) bij de aanleg van infrastructuur om de beschikbare middelen optimaal te gebruiken en ondernemerschap en innovatie te bevorderen.
 • Er komt een databank voor ruimtelijke gegevens, waardoor informatie makkelijker kan worden ontsloten.
 • Er komt geen kilometerheffing. In plaats daarvan wordt het programma Beter Benutten doorgezet dat een bijdrage levert aan het verminderen van files.
 • De krimpproblematiek krijgt aandacht vanuit verschillende ministeries, gericht op onderwijs, woningbouw en –sloop, voorzieningen etc. Het voortouw ligt hiervoor bij de lokale overheid. Regio’s die hiermee te maken hebben, moeten ruimte krijgen door middel van maatwerk in regelgeving.
 • Regionale luchthavens mogen zich verder ontwikkelen, ook om de groei van Schiphol te ondersteunen.
 • Projecten met een gunstige maatschappelijke baten/kostenverhouding worden volgens plan uitgevoerd. Dit geldt onder meer voor de aanleg van de Blankenburgtunnel. Knelpunten in het aansluitende wegennet worden gelijktijdig aangepakt. De besluitvorming over de verbreding van de Ring Utrecht (2 x 7 rijstroken) wordt afgerond. 

2.  Natuur 

 • Het wetsvoorstel Wet Natuur wordt aangepast. De verschillende beschermingsniveaus worden geharmoniseerd en in overeenstemming gebracht met de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere relevantie regelgeving.
 • Bij het natuurbeleid is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de kaders en ambities. De provincies zijn verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren van het beleid.
 • De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones, maar op langere termijn. Er worden afspraken met provincies en natuurbeheerorganisaties gemaakt over prioriteiten, tijdpad en de inzet van middelen. Bij een evaluatie in 2016 worden de effecten van planologische claims betrokken.
 • Het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden krijgt voorrang. Hiervoor is de 200 miljoen die in het begrotingsakkoord 2013 voor natuur is bestemd via het Provinciefonds beschikbaar.
 • De positionering van Staatsbosbeheer wordt bezien om een grotere private betrokkenheid mogelijk te maken. Voor alle natuurbeheerorganisaties geldt dat zij zo veel mogelijk eigen middelen moeten genereren. 

3.  Woningmarkt 

 • De hypotheekrenteaftrek wordt aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De opbrengst wordt jaarlijks teruggesluisd naar de groep die door de maatregel geraakt wordt. Voor de helft door verlaging van de inkomstenbelasting en voor de helft door verlenging van de derde belastingschijf in de inkomstenbelasting. De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken. De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal worden uitgebreid.
 • De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden, maar scheefhuren wordt aangepakt. Dat maakt een gedifferentieerde huurverhoging mogelijk. Voor huurders met een huishoudinkomen tot 33.000 is dat 1,5 procent plus inflatie. Bij mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 43.000 gaat het om 2,5 procent bovenop de inflatie. Boven de 43.000 is de huurverhoging 6,5 procent plus inflatie. Verhuurders mogen hierbij werken met een huursombenadering. De systematiek met een huurliberalisatiegrens blijft intact. Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de Wet waardering onroerende zaken. Daarmee komt een einde aan het ingewikkelde puntensysteem. Voor huurders met een inkomen boven 43.000 wordt de maximale huurprijs op basis van het woning waarderingssysteem tijdelijk buiten werking gesteld. Na vertrek van de zittende bewoners geldt de maximale huurprijs weer.
 • De taak van woningbouwcorporaties wordt teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. Gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners krijgen extra bevoegdheden. De schaal van een woningbouwcorporatie moet in overeenstemming zijn met de schaal van de regionale woningmarkt en met de maatschappelijke kerntaak. De extra huuropbrengsten van corporaties die het gevolg zijn van de maatregelen in de huursector worden via een heffing afgeroomd. 

4.  Energiesector 

 • Een aandeel duurzame energie in 2020 van 16 procent. Dit wordt gestimuleerd door een optimale mix van subsidies (SDE+) en mogelijk ook de leveranciersverplichting en bijmengverplichtingen.
 • Om de kostprijs van windenergie op zee versneld omlaag te brengen zal het kabinet samen met energiebedrijven en de Nederlandse offshore industrie initiatieven nemen om de innovatie in deze veelbelovende sector te stimuleren. Met netbeheerders wordt verkend hoe de benodigde transportinfrastructuur voor elektriciteitswinning op zee tot stand kan komen.
 • Biomassa moet zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet (‘cascadering’) en de duurzame productie en herkomst van biomassa dient te worden gegarandeerd.
 • Energiebesparing krijgt prioriteit. De aanpak van de Green Deals wordt uitgebreid met ten minste een besparingsdeal met energiebedrijven en woningbouwcorporaties voor een versnelling in het verduurzamen van de bestaande woningen. Ook voor kantoren, scholen en andere gebouwen wordt energiebesparing via energiebedrijven op deze wijze bevorderd. Het kabinet zal dit ondersteunen door waar mogelijk belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen.
 • Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid is opgewekt.
 • Met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren.
 • Het kabinet wil de (Europese) markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren. 

5.  Openbaar bestuur 

 • Lange termijn perspectief: 100.000+ gemeenten. Er wordt een groot aantal taken van het Rijk naar gemeenten overgebracht (decentralisatie). Deze decentralisatie van taken en bevoegdheden gaat samen met schaalvergroting van de decentrale overheden. Op lange termijn is het perspectief: vijf landsdelen met een gesloten huishouding en gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners (100.000+ gemeenten). De waterschappen worden samengevoegd met de landsdelen.
 • Provincies. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samengevoegd, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een beslissing valt. Met de overige provincies worden initiatieven besproken gericht op vergroting van de provinciale schaal, waarbij de taken worden beperkt tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid.
 • Waterschappen. Waterschapsverkiezingen gaan plaatsvinden op de dag van de verkiezingen voor provinciale staten. Het aantal waterschappen zal worden teruggebracht tot tien à twaalf waterschappen.
 • WGR+ samenwerkingsverbanden zullen verdwijnen.
 • Het BTW-compensatiefonds zal worden afgeschaft.
 • Decentrale overheden gaan in 2013 verplicht schatkistbankieren.
 • ZBO's. Niet alleen de bedrijfsvoering van ZBO’s wordt tegen het licht gehouden, ook wordt gekeken of de ZBO-vorm de meest geëigende is. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: (1) uitbesteding of uitvoeren binnen het publieke domein? (2) in het publieke domein “agentschap, tenzij”; en (3) als het een ZBO moet zijn, dan kan zich dat beperken tot het bestuur.
 • PBO's. De product- en bedrijfschappen worden opgeheven. Publieke taken die nu binnen de publiekrechtelijke organisatie (PBO) worden uitgevoerd, zullen worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers kunnen er voor kiezen de andere taken als voorlichting, promotie en belangenbehartiging voor eigen rekening uit te voeren, bijvoorbeeld in een brancheorganisatie.
 • Het ontslagrecht van ambtenaren wordt in overeenstemming gebracht met het ontslagrecht van werknemers buiten de overheid. Ook secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren worden – na raadpleging van de sociale partners – gelijkgetrokken met die in de private sector.
 • Aanvullend op de eerdere besparingen wordt binnen de rijksdienst in 2017 nog eens 900 miljoen (1,1 miljard structureel) omgebogen. De bezuiniging richt zich op vastgoed en huisvesting, basisregistratie en keteninformatie en de bedrijfsvoering bij zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en daarmee vergelijkbare organisaties. Het project compacte rijksdienst wordt afgerond. Alle ministeries en ZBO’s nemen deel aan rijksbrede shared services onder meer op het gebied van bedrijfsvoering. 

6.  Rechtspraak 

 • Het civiele proces wordt vergaand vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Het onderscheid tussen verzoekschrift en dagvaarding kan vervallen. Hoger beroep wordt gestroomlijnd.
 • Digitaal procederen in het bestuursrecht wordt mogelijk.
 • De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Het rechtsprekende gedeelte wordt samengevoegd met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 

7.  Onderwijs en onderzoek 

 • Fusietoets. Er komen normen die borg moeten staan voor de menselijke maat in het onderwijs en voor minder overhead. De bekostiging wordt daarop geënt en deze normen zijn ook leidend bij fusies. In krimpgebieden moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan.
 • In het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) wordt doorgegaan met het actieplan ‘Focus op vakmanschap’, zij het op een verantwoord tijdpad. Daarbij wordt inkorting en intensivering van de opleidingen en een sterk vereenvoudigde kwalificatiestructuur betrokken.
  Er komen minder opleidingen en uitstroomprofielen zodat de kwaliteit in het MBO kan toenemen. Kleine opleidingen worden in principe beëindigd.
  Er is 250 miljoen beschikbaar om te intensiveren in het MBO, gekoppeld aan prestatieafspraken met instellingen. Volle roosters, uitdagende opleidingen, voldoende aandacht voor de basisvaardigheden taal/rekenen en een sterke praktijkoriëntatie dragen bij aan meer kwaliteit.
 • Hoger beroeps- en universitair onderwijs. De langstudeerdersboete voor studenten wordt afgeschaft. Er komt een sociaal leenstelsel in het hoger beroeps- en universitair onderwijs voor de basisbeurs in de bachelor- en in de masterfase. Dit geldt voor nieuwe studenten met ingang van september 2014. De aanvullende beurs blijft buiten het sociale leenstelsel, om de toegankelijkheid van het onderwijs te garanderen. De openbaarvervoerkaart voor studenten wordt een kortingkaart.
 • De verstrekking van gratis schoolboeken wordt teruggedraaid. Het huidig systeem van inkoop van boeken door scholen kan in stand blijven.
 • Het beleid gericht op bekostiging op basis van kwaliteit wordt voortgezet.
 • Ten behoeve van de huisvesting van scholen wordt €256 miljoen uit het gemeentefonds overgeheveld naar de scholen.
 • Via NWO blijft 275 miljoen beschikbaar voor programmatisch onderzoek voor de topsectoren, waarbij de publiek-private samenwerking voor excellent fundamenteel onderzoek wordt voortgezet.
 • Er komt 150 miljoen extra beschikbaar voor versterking van het fundamenteel onderzoek, waarvan 50 miljoen door herprioritering. Een substantieel deel wordt ingezet om te kunnen meedingen voor extra middelen uit het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. 

8.  Media 

 • De regionale omroepen worden niet langer gefinancierd door de provincies, maar door het Rijk. Het budget wordt overgeheveld van het provinciefonds naar de mediabegroting. Door samenwerking en integratie van taken met de landelijke publieke omroep is een besparing mogelijk.
 • De landelijke publieke omroep krijgt een extra taakstelling. Deze moet onder meer worden gerealiseerd door de eigen inkomsten te vergroten, onnodige uitgaven aan ledenwerving te voorkomen en door de voorgenomen koppeling tussen ledenaantallen en budgetten van omroepverenigingen los te laten en te vervangen door systeem met A- en B-licentie. Toetreding van nieuwe omroepen blijft mogelijk. 

9.  Overig 

 • De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven. Het is aan gemeenten om desgewenst nadere regels te treffen.
 • Door de ordening en de governance te verbeteren kunnen de belangrijke bijdragen die woningcorporaties, pensioenfondsen, zorginstellingen, scholen en spoorbedrijven aan de welvaart en het welzijn in ons land leveren, vergroot worden. Het kabinet zal hiertoe voorstellen doen.
 • De BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door. Cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen worden ondersteund en gestimuleerd.
 • Er komt een aangescherpte Voetbalwet met hogere straffen, boetes voor clubs die het hooliganverbod niet handhaven en stadion- en gebiedsverboden voor degenen die voor het eerst de fout in gaan.
 • Digitale vergunningaanvragen. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal afhandelen. Er komt een eenmalige gegevensuitvraag voor ondernemers die gebruik maken van het Ondernemingsdossier om bedrijfsgegevens uit te wisselen met de overheid.
 • Er komen tien publiek-private doorbraakprojecten, onder meer gericht op het vergroten van het gebruik en de kennis van ICT door het midden- en kleinbedrijf, in de topsectoren en in sectoren als onderwijs en zorg.
 • Niet alleen topbankiers worden door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank gescreend, ook bankmedewerkers verantwoordelijk voor transacties met hoge risico’s.
 • De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt. Daar hoort een zogenaamd privacy impact assessment (PIA) standaard bij. Inbreuken door de overheid zijn voorzien van een horizonbepaling en worden geëvalueerd. 

Team

Related news

30.09.2022 NL law
FAQ: Bodembeschermingsrecht

Articles - Bij de verkoop van vastgoed en grond speelt de status van de bodem vaak een grote rol. Kopers willen graag weten of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, wie verantwoordelijk is voor het saneren ervan. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er juridisch gezien geldt voor de bescherming van de bodem.

Read more

28.09.2022 NL law
Europees Handvest. Termijnoverschrijding IND Asielzaak. Onverbindendheid tijdelijke wet

Articles - De overheid zal (wederom) dwangsommen moeten betalen indien de IND niet binnen de termijn op asielaanvragen beslist. De rechtbank Den Haag heeft namelijk tweemaal artikel 1 van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND onverbindend verklaard. Zie Rb. Den Haag 24 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:2641 en Rb. Den Haag 22 april 2022, ECLI:RBDHA:2022:3776.

Read more