VVoorwaarden en aandachtspunten voor de NOW-6

Article
NL Law

De Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-6) is recent gepubliceerd. Werkgever kunnen sinds kort aanvragen indienen voor deze waarschijnlijk laatste tranche van de NOW. De NOW-6 komt in belangrijke mate overeen met de NOW-5, waarover wij ook een short read schreven. Hierna bespreken wij enkele belangrijke voorwaarden van en aandachtspunten voor de NOW-6.

Voorwaarden NOW-6
De voorwaarden voor de NOW-6 sluiten aan bij die van de NOW-5. Werkgevers die van januari tot en met maart 2022 minimaal 20% omzetdaling hebben ten opzichte van de omzet over 2019 gedeeld door vier, komen in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de subsidie is vervolgens afhankelijk van een aantal factoren. Het uitgangspunt is dat de subsidie berekend wordt aan de hand van een subsidiepercentage van 85% vermenigvuldigd met het percentage aan omzetdaling. De maximale omzetdaling voor de berekening van subsidie onder de NOW-6 is 90%. Dit betekent dat bij een omzetdaling tussen de 90% en 100%, de tegemoetkoming onder de NOW-6 77% bedraagt (90% van 85%). Dat houdt in dat werkgevers onder de NOW-6 steeds minstens 23% van de loonkosten zelf moeten betalen.

Onder de NOW-6 mag de gemiddelde loonsom in januari tot en met maart 2022 met 15% dalen ten opzichte van de referentiemaand oktober 2021 zonder dat dit tot een daling van de hoogte van de subsidie leidt. Een hogere daling van de loonsom dan 15% leidt ertoe dat de subsidie onevenredig wordt verminderd. De onevenredige daling houdt in dat voor elke euro dat de loonsom te veel is gedaald, de werkgever 85 cent minder subsidie krijgt.

Verplichtingen NOW-6
De verplichtingen voor de werkgevers onder de NOW-6 sluiten ook aan bij de NOW-5. De inspanningsverplichting voor de van werk-naar-werk begeleiding blijft bijvoorbeeld hetzelfde: indien een werkgever voornemens is bedrijfseconomische ontslagen door te voeren dient contact opgenomen te worden met het UWV. Dit moet uiterlijk op 13 april 2022 gebeuren.

Het bonus- en dividendverbod en het verbod op inkopen van eigen aandelen zal ook voor de NOW-6 blijven gelden. Het verbod onder de NOW-6 ziet op het jaar 2022. Werkgevers die reeds NOW hebben aangevraagd onder eerdere tranches, zullen bij het aanvragen van de NOW-6 dus worden geconfronteerd met nieuwe aanvullende restricties op het uitkeren van bonussen, dividend en inkopen van eigen aandelen. Het verbod geldt voor iedere werkgever die ten minste € 125.000 aan voorschot of subsidie ontvangt. Net als onder de NOW-4 en de NOW-5 geldt de verplichting om een overeenkomst te sluiten met de vakbonden over de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid van de werkgever. Deze verplichte overeenkomst ziet op het ‘bonus- en dividendbeleid’ over 2022.

Overige aandachtspunten
Net zoals onder de NOW-5 bestaat er samenloop tussen de NOW en de Werktijdverkortingsregeling (de “WTV”). De WTV werd aan het begin van de NOW gesloten, maar is inmiddels weer sinds 1 oktober 2021 opengesteld voor niet corona-gerelateerde aanvragen. Bijvoorbeeld als een werkgever tijdelijk minder werk heeft door een brand bij het bedrijf. De uitkering die een werkgever ontvangt onder de WTV zal voor de NOW als omzet aangemerkt worden, zodat de totale subsidie onder de NOW-6 lager uitvalt.

Net zoals de NOW-5 is de NOW-6 opengesteld voor startende ondernemingen. Werkgevers die tussen 1 februari 2020 en 1 oktober 2021 zijn gestart met hun bedrijfsvoering, kunnen een aanvraag doen voor de NOW-6.

Wijzigingen ten opzichte van de NOW-5
Wij meldden al dat de NOW-6 grotendeels overeenkomt met de NOW-5. Met de NOW-6 wordt een aanpassing doorgevoerd. Het begrip 'overname' is uitgebreid. Onder vorige tranches van de NOW gold dat als een werkgever een economische eenheid had overgenomen in de zin van artikel 7:662 BW, deze werkgever kon verzoeken om de periode van omzetvergelijking af te stemmen op de overname. Voor de omzetvergelijking zou dan worden uitgegaan van de referentie-omzet vanaf de overname. Zuivere aandelentransacties kwalificeren niet als overgang van onderneming ex artikel 7:662 BW en vallen dus ook niet onder deze uitzondering. Daarom is het overnamebegrip nu uitgebreid zodat daar ook een aandelenoverdracht onder wordt verstaan. Deze wijziging zal ook gaan gelden voor de NOW-2 tot en met de NOW-5. Bij de NOW-1 is het loket voor aanvragen om subsidievaststelling al gesloten, dus kon deze voorwaarde niet meer gewijzigd worden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt wel toe dat per geval wordt beoordeeld of er nadelige gevolgen zijn die onevenredig uitpakken en of het in bepaalde gevallen mogelijk is om de nieuwe regeling voor aandelentransacties ook toe te passen op de NOW-1.

Toekomstige NOW-ontwikkelingen
Op 25 februari 2022 kondigde het kabinet aan dat het corona-steunpakket voor banen en economie stopt in het tweede kwartaal van 2022. De NOW-6 is dus waarschijnlijk de laatste tranche van de NOW. Wij verwachten dat de subsidievaststellingen en verplichtingen uit de NOW de komende periode in de praktijk nog tot veel vragen zullen leiden, en mogelijk nieuwe rechtspraak. Wij houden u uiteraard op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.