UUpdate website Nieuw pensioenstelsel: mark-up Pensioenwet beschikbaar

Article
NL Law

Op 30 maart 2022 is het Wetsvoorstel toekomst pensioenen (Wtp) (Kamerstuk 36067) ingediend bij de Tweede Kamer.

De Wtp wijzigt het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend. Behoudens een enkele uitzondering, moeten werkgevers voortaan kiezen voor een premieregeling in drie varianten: de solidaire premieovereenkomst, de flexibele premieovereenkomst of (specifiek voor verzekeraars) de premie-uitkeringsovereenkomst. De uitkeringsovereenkomst vervalt, de doorsneesystematiek voor pensioenpremies wordt afgeschaft en pensioenpremies worden leeftijdsonafhankelijk. Het achterliggende idee is dat er zo een beter perspectief op koopkrachtig pensioen ontstaat. Pensioen wordt transparanter en persoonlijker, en het nieuwe pensioenstelsel zal beter aansluiten bij de huidige (flexibelere) arbeidsmarkt, aldus de wetgever.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de Wtp is 1 januari 2023. Daarmee start een transitieperiode van vier jaar tot 1 januari 2027, waarin nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken over pensioen gemaakt moeten worden, per werkgever of bedrijfstak, met betrokkenheid van alle stakeholders. Het gaat dan over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling, maar ook over een transitieplan: worden de al opgebouwde rechten en aanspraken ingevaren en zo ja, wordt daarbij compensatie aan specifieke leeftijdsgroepen geboden? Pensioenuitvoerders zullen hierbij betrokken zijn en zelf implementatieplannen opstellen.

De Stibbe pensioengroep volgt het wetgevingsproces van de Wtp op de voet en houdt u via onze website ‘Nieuw pensioenstelsel’ op de hoogte. Op deze website houden wij de actuele ontwikkelingen bij, maken de relevante documenten eenvoudig toegankelijk en zetten op een rij wat de werkgever wanneer moet gaan doen. Tevens is op onze Wet(s)voorstel toekomst pensioenen-pagina de mark-up van de Pensioenwet, inclusief Wtp beschikbaar.