Stibbe annotatie: CRvB vernietigt rechtbank-uitspraak: de formule in de NOW die geldt voor de subsidievaststelling bij een loonsomdaling bevat geen extra korting en is niet onevenredig voor de werkgever

Article
NL Law

In hun vorige annotatie (AB 2023/66) bij een CRvB-uitspraak over de NOW spraken Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting de hoop uit dat de CRvB de strenge lijn ten opzichte van de peildatumbepaling voor de loonsom iets zou afzwakken. Correcties op de loonsom na de peildatum zou het UWV naar hun mening mee kunnen nemen bij de subsidievaststelling als er evident geen blijk is van fraude of misbruik, de belangrijkste reden om de peildatumbepaling te hanteren.

Uit de hier besproken uitspraak volgt dat de strenge lijn nog niet is verlaten. De CRvB zet een streep door een uitspraak waarin de rechtbank oordeelt dat de formule in de NOW voor het verlagen van de subsidie bij een loonsomdaling onevenredig is in het geval de loonsom buiten de invloedsfeer van de werkgever is gedaald. Volgens de CRvB is er geen sprake van een extra korting op de NOW-subsidie en is de formule niet onevenredig voor de werkgever. Volgens Jan Reinier en Sandra is er echter wel degelijk sprake van een extra vermindering van het subsidiebedrag die in dit geval onevenredig kan worden geacht omdat er geen sprake is van ontslag tijdens de subsidieperiode. Een goede reden voor Jan Reinier en Sandra om deze uitspraak te annoteren. In hun annotatie bespreken zij ook een aantal rechtbank-uitspraken van voor en na de CRvB-uitspraak waarin de loonsom is gedaald buiten de invloedsfeer van de werkgever, en hoe de rechtbank hier op verschillende manieren mee omgaat.