RRapporteren via ESEF

Article
NL Law

Uitgevende instellingen – dat wil zeggen: vennootschappen waarvan aandelen, obligaties of vergelijkbare effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt – zijn verplicht hun jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar te stellen. In financiële verslaggeving over het boekjaar dat is aangevangen op of na 1 januari 2021 dienen uitgevende instellingen daarbij voor het eerst verplicht het uniform elektronisch verslaggevingsformaat, het European Single Electronic Format ("ESEF"), toe te passen.

Deze verplichting is afkomstig uit de gewijzigde Europese Transparantierichtlijn (2013/50/EU).

De  ESEF-verplichting is nader uitgewerkt in de Europese Gedelegeerde Verordening ((EU) 2018/815). Hieruit volgt dat de jaarlijkse verslaggeving moet worden opgesteld in 'Extensible Hypertext Markup Language' (XHTML)-formaat. Een bijkomende verplichting voor de geconsolideerde jaarrekening is het gebruik van 'XBRL-tags', voor machines leesbare XBRL-markeringen. Deze markeringen moeten bijdragen aan verbetering van de transparantie, toegankelijkheid, analyse en vergelijkbaarheid van de geconsolideerde jaarrekening. Bepaalde informatie, zoals primaire financiële overzichten, dient verplicht te worden 'getagd'. Bijlage II bij de Gedelegeerde Verordening bevat een overzicht met de onderwerpen die moeten worden 'getagd'. Overige informatie hoeft nog niet verplicht te worden getagd.

Uitgevende instellingen hadden de mogelijkheid om vrijwillig via ESEF te rapporteren vanaf boekjaar 2020. Uit onderzoek van Stibbe naar het gebruik van ESEF door beursvennootschappen in 2021 volgt dat 16 beursvennootschappen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. De overgrote meerderheid van die beursvennootschappen heeft ervoor gekozen om de jaarstukken in ESEF algemeen verkrijgbaar te stellen én een pdf-versie van de jaarstukken te publiceren. Zie nader over ESEF onze Alert van 15 december 2021.