Promotie Tirza Cramwinckel

Tirza Cramwinckel promoveert op “Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context”
Inside Stibbe
Expertise
Tax

Tirza Cramwinckel, advocaat bij Stibbe, promoveerde op 12 oktober 2022 cum laude aan de Universiteit Leiden met haar proefschrift ‘Voorlichting door de Belastingdienst in rechtsstatelijke context. Een juridisch en communicatiewetenschappelijk onderzoek naar gewekt vertrouwen’.

Het doel van haar proefschrift is om de toepassing van het vertrouwensbeginsel bij voorlichting door de Belastingdienst te herijken, met inachtneming van het juridisch perspectief en het burgerperspectief. Hoe moet het belastingrecht omgaan met situaties waarin burgers afgaan op voorlichting die achteraf te kort schiet? Dat vraagt een zorgvuldige weging van gezichtspunten en belangen.

Het proefschrift is nu hier beschikbaar, in de boekhandel en in databases als Kluwer Navigator.

Haar belangrijkste conclusie is dat de huidige juridische koers voor toepassing van het vertrouwensbeginsel aanpassing verdient. Haar herijkingsvoorstel houdt een koerswijziging in, waarbij de hoofdregel ‘nee, tenzij’ wordt vervangen door een afwegingskader waarmee beter rekening kan worden gehouden met de omstandigheden van het geval. De juridische grondhouding zou moeten zijn dat burgers moeten kunnen vertrouwen op voorlichting van de Belastingdienst.

De centrale boodschap in het proefschrift is dat voorlichting zowel voor de Belastingdienst en burgers als voor een efficiënte belastingheffing veel belangrijker is dan in het belastingrecht tot op heden bekend was, en dat daarbij adequate rechtsbescherming hoort.

Recent schreef Tirza ook een bijdrage in een bundel die deels gebaseerd is op haar promotieonderzoek. Lees de bijdrage ‘Wie het leest, mag het zeggen. Verschuivende machten bij rechtszekerheid via voorlichting’ hier.