Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen

Article
BE Law
EU Law

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van recente Belgische en Europese juridische ontwikkelingen tot en met 25 april 2022.

EU

Duurzame producten

Green Deal: nieuwe voorstellen om van duurzame producten de norm te maken en Europa minder afhankelijk te maken op het gebied van hulpbronnen1

Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Van duurzame producten de norm maken2

Proposal for a Regulation establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and repealing Directive 2009/125/EC3

Communication form the Commission - Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2022-20244 

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Vegio's - EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel5

Proposal for a Regulation laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/20116

Influencers

European Parliament: Study: The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market7

Medische hulpmiddelen

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2226 van de Commissie van 14 december 2022 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad wat elektronische gebruiksaanwijzingen voor medische hulpmiddelen betreft8

Prijsaanduiding

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van artikel 6 bis van Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten9

Productveiligheid

6th Progress report on the implementation of the product safety pledge10

Safety Gate: Motor vehicles and toys top the list of dangerous non-food products this year11

Oneerlijke handelspraktijken

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren met betrekking tot de uitlegging en toepassing van Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt12

Oneerlijke handelspraktijken / Greenwashing

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken13

Circulaire economie: Commissie stelt nieuwe consumentenrechten en een verbod op greenwashing voor14

BE

AI

Studie aan om de impact van AI op de regelgeving in België over een aantal economische domeinen15

Biologische afbreekbaarheid / vochtige doekjes

17 DECEMBER 2021. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd16

Boekhandelaars

17 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars17

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

24 APRIL 2022. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie “Onrechtmatige bedingen” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven18

Digitale inhoud en garantie 

20 MAART 2022. - Wet tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht19

Diverse bepalingen inzake Economie 

Ministerraad van 1 april 2022 - De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van economisch recht en de wetten die een impact hebben op de economie wijzigt20

Etikettering/ Biologische producten 

8 NOVEMBER 2021. — Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van biologische producten21

Facturen / Gas en elektriciteit 

9 DECEMBER 2021. — Koninklijk besluit tot bepaling van de minimumvereisten waaraan de facturen en factureringsinformatie voor gas en elektriciteit moeten voldoen22

Fantasienaam van een geneesmiddel 

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid23  - De betreffende bepaling betreft een normatieve bepaling die voorziet in de regel dat de fantasienaam van een geneesmiddel geen verwarring mag doen met andere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of voedingssupplementen.

Marktpraktijken en consumentenbescherming / Omnibusrichtlijn (EU) 2019/2161 

Wetsontwerp houdende wijziging van boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht24

Oneerlijke handelspraktijken 

28 NOVEMBER 2021. — Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht25

Producten voor eenmalig gebruik  

9 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten26

Veiligheid van speelgoed 

24 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de etikettering van en het verbod op allergene geurstoffen, en aniline27

Voedingssupplementen 

22 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen28

Voetnoten:

1 IP/2022/2013, 30.03.2022
2 COM(2022)140 final, 30.03.2022 + annexes
3 COM(2022)142 final, 30.03.2022 + annexes
4 PB C182/1, 4.5.2022
5 COM(2022)141 final, 30.03.2022 
6 COM(2022)144 final, 30.03.2022 + annexe
7 PE 703.350 - February 2022
8 PB L448/32, 15.12.2021
9 PB C526/130, 29.12.2021
10 6th report, 22 april 2022
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_nl
11 IP/22/1343, 25.04.2022
12 PB C526/1, 29.12.2021
13 COM(2022) 143 final, 30.3.2022 en Bijlage
14 IP/22/2098, 30.02.2022
15 Studie - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 14 april 2022
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/study-potential-policy
16 BS 14.01.2022 ; bl.1372
17 BS 23.02.2022 ; bl.16202
18 BS 05.05.2022 ; bl.40916
19 BS 31.03.2022 ; bl.26223
20 Nieuw Belgium – 1.04.2022
https://news.belgium.be/nl/diverse-bepalingen-inzake-economie
21 BS 15.12.2021 ; bl.120236
22 BS 21.12.2021 ; bl.121211
23 TRIS Database - 2022/162/B (Belgium)
24 (Parlementair Document 55K2473) - Parl.St. Kamer 2021-22, nr.2473/007, 25 april 2022  - Tekst aangenomen, Parl.St. Kamer 2021-22, nr.2473/008, 5 mei 2022
25 BS 15.12.2021 ; bl.119907
26 BS 14.01.2022 ;  bl.1361
27 BS 09.05.2022 ; bl.41593
28 BS 25.01.2022 ;  bl.3462