Omgevingswet en mobiliteit: verduurzaming van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer door middel van het Besluit werkgebonden personenmobiliteit

Article
NL Law

Valérie van t Lam en Jan Reinier van Angeren schreven voor het Tijdschrift voor omgevingsrecht een artikel over het besluit werkgebonden personenmobiliteit.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) heeft op 19 april 2022 het Besluit werkgebonden personenmobiliteit aan de Staten- Generaal voorgehangen (hierna: ontwerpbesluit).

Dit besluit verplicht ondernemingen met meer dan honderd werknemers onder meer om gegevens aan te leveren over het woon-werkverkeer en zakelijke verkeer van werknemers. Volgens de aanbiedingsbrief gaat het om ongeveer achtduizend organisaties.

Ook komt er een gezamenlijk CO2-plafond voor werkgevers met honderd of meer werknemers. Het besluit strekt tot naleving van de Europese Klimaatwet, de Green Deal en de (Nederlandse) Klimaatwet. Het ontwerpbesluit voorziet in een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsbesluit. Het besluit laat tevens zien hoe breed het begrip milieubelastende activiteit (hierna: mba) in de bijlage van de Omgevingswet is en hoeveel activiteiten in theorie kunnen – of wellicht wel moeten – worden aangewe-zen in het Bal, zodat deze activiteiten door rijksregels worden gereguleerd en eventueel via een vergunningplicht.

Het is de bedoeling dat een deel van dit besluit in werking treedt als ook de Omgevingswet in werking treedt en een ander deel (de CO2-norm voor zakelijke mobiliteit) zal later in werking treden. Op het moment van schrijven is het volgens de laatste berichtgeving (nog steeds) de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking treedt.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Auteurs: Valérie van t Lam en Jan Reinier van Angeren

BronTO 2022-2

Publicatiedatum: juli 2022