Lidstaatoptie uitstel ESEF

Article
NL Law
Uit de gewijzigde Europese Transparantierichtlijn (Richtlijn 2013/50/EU) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/815 volgt dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving zullen moeten opstellen en algemeen verkrijgbaar stellen in het zogenoemde European Single Electronic Format (“ESEF”).

De verplichting tot het opstellen en publiceren van de jaarlijkse verslaggeving in ESEF houdt, kort gezegd, in dat de jaarlijkse verslaggeving in XHTML-formaat zal moeten worden opgesteld en dat bepaalde onderdelen van de verslaggeving zullen moeten worden gemarkeerd door zogenoemde XBRL-tags. Volgens de Europese Commissie zou ESEF het opstellen en beschikbaar stellen van verslaggeving vergemakkelijken en de toegankelijkheid, analyse en vergelijking van verslaggeving bevorderen.

De verplichting tot het opstellen en publiceren van jaarlijkse verslaggeving in ESEF is van toepassing op jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Mede gelet op de impact van COVID-19 op uitgevende instellingen hebben de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie op 15 december 2020 overeenstemming bereikt over een wijziging van de Transparantierichtlijn. Deze wijziging komt erop neer dat lidstaten de optie krijgen de verplichte toepassing van ESEF met één jaar uit te stellen. Lidstaten hebben hierdoor de keuze om de verplichte toepassing van ESEF pas van toepassing te laten zijn op de jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

Het is op dit moment nog niet bekend of de Nederlandse wetgever gebruik zal maken van de lidstaatoptie om de verplichte toepassing van ESEF met een jaar uit te stellen. Het Ministerie van Financiën gaat op dit moment na of de ons omringende landen van de lidstaatoptie gebruik zullen maken. Op basis van de resultaten van die inventarisatie zal de Nederlandse wetgever een beslissing nemen. Landen waarvan reeds bekend is dat zij uitstel zullen verlenen zijn Frankrijk en Zweden, alsmede het Verenigd Koninkrijk.

Mocht de Nederlandse wetgever géén gebruik maken van de lidstaatoptie, dan zal de door uitgevende instellingen te publiceren jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 in ESEF moeten worden opgesteld en gepubliceerd. De verwachting is dat de beslissing over een eventueel uitstel van ESEF door de Nederlandse wetgever in de eerste helft van januari 2021 door het Ministerie van Financiën zal worden genomen en bekendgemaakt.