Geen ruimte voor correctie NOW-aanvraag achteraf (annotatie)

Article
NL Law

In deze annotatie bespreken Astrid Helstone en Thomas Boot twee uitspraken waarbij de bestuursrechter onderzoekt of fouten in de NOW-aanvraag achteraf gecorrigeerd kunnen worden. De bestuursrechter oordeelt dat een beroep op verschoonbaarheid, behoudens administratieve belemmeringen, ook niet wordt gehonoreerd in de gevallen waarin geen sprake is van fraude of oneigenlijk gebruik. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de NOW geen hardheidsclausule kent en dus geen ruimte biedt voor maatwerk.

Beide uitspraken passen volgens Astrid en Thomas binnen de bestaande lijn in de tot nu toe gewezen uitspraken over de aanvragen voor verlening van een NOW-subsidie. De strikte toepassing van de NOW staat volgens hen echter in schril contrast met de beoogde eenvoud die oorspronkelijk door de regering werd beoogd. In deze annotatie bespreken zij de argumenten die pleiten voor (i) een alternatieve benadering die nog steeds strookt met het doel van de NOW en (ii) het wél toestaan van een hardheidsclausule met inachtneming van waarborgen tegen fraude en oneigenlijk gebruik. Dit is met name van belang omdat de COVID-19 maatregelen door de regering verder zijn aangescherpt en hierdoor naar verwachting nog meer gebruik zal worden gemaakt van de laatste twee tranches van de NOW(-3).

In de huidige situatie waarbij een hardheidsclausule ontbreekt en de bestaande rechtelijke lijn zich verder bestendigt, is het volgens Astrid en Thomas aannemelijk dat een substantieel aantal NOW-aanvragen door het UWV wordt afgewezen, gevolgd door een rechterlijke procedure. Een meer genuanceerde benadering op dit punt doet naar het oordeel van Astrid en Thomas beter recht aan het oorspronkelijke doel van de NOW: het behoud van werkgelegenheid. Zij pleiten er daarom voor om in uitzonderingsgevallen (indien er geen sprake is van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik) de toepassing van een hardheidsclausule in ieder geval in de laatste tranches van de NOW(-3) mogelijk te maken.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.