Formeelrechtelijke aspecten in de Nederlandse implementatie van Pillar Two

Article
NL Law
Expertise
Tax

De Pillar Two Richtlijn (EU) 2022/2523 (‘Pillar Two')  en de daaruit voortvloeiende regelgeving om een minimumbelastingniveau te garanderen, houdt de fiscale wereld al enige tijd bezig. De doelstelling van Pillar Two is tweeledig: het beoogt (i) een prikkel om winst te verschuiven naar laagbelastende staten tegen te gaan en (ii) een ondergrens te stellen aan internationale belastingconcurrentie. Het wetsvoorstel Wet Minimumbelasting 2024 (Pijler 2) (‘Wetsvoorstel’) betreft de Nederlandse implementatie van Pillar Two.

Er is inmiddels veel geschreven over de materiële kant van Pillar Two, zoals de inhoud en technische uitwerking van de regelgeving en verdragsaspecten, maar de formeelrechtelijke aspecten van Pillar Two zijn tot op heden onderbelicht gebleven. Deze aspecten zijn voor de praktijk uiteraard ook van belang, aangezien zij gaan over de wijze waarop de minimumbelasting zal worden geheven en
aanverwante verplichtingen voor belastingplichtigen. Bovendien zoekt de Nederlandse wetgever (‘wetgever’) voor wat betreft de formele implementatie veelal aansluiting bij de reeds bestaande bepalingen in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (‘AWR’), maar wijkt het Wetsvoorstel op bepaalde punten daarvan af.

In deze bijdrage bespreken wij diverse formele aspecten van het Wetsvoorstel. Deze plaatsen wij ook tegen de achtergrond van de functie van het formele belastingrecht. De focus van deze bijdrage ligt op de meest in het oog springende formeelrechtelijke elementen, zoals de gekozen heffingsmethode, nieuwe informatieverplichtingen, aansprakelijkheid en sancties. Deze afbakening brengt mee dat vele andere vragen van zowel materiële, formele als internationaalrechtelijke aard die het Wetsvoorstel en Pillar Two oproepen (zoals de Europeesrechtelijke houdbaarheid, de verhouding tot belastingverdragen en (inter)nationale interpretatievraagstukken), gezien de omvang van de bijdrage buiten behandeling zullen blijven.

Auteurs: T.A. Cramwinckel, L.R.W. Respen en R.A. de Boer

Bron: WFR 2023/291

Publicatiedatum: November 2023