De Wet zorgplicht kinderarbeid en de opkomst van human rights due diligence; van vrijwilligheid naar verplichting

Article
NL Law

Op 13 november 2019 is de Wet zorgplicht kinderarbeid (“WZK”) gepubliceerd in het Staatsblad. Na inwerkingtreding zal de WZK ondernemingen die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkopen of diensten leveren verplichten om gepaste zorgvuldigheid te betrachten en te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

De WZK past binnen de in hoog tempo veranderende (internationale) opvattingen over de maatschappelijke rol van ondernemingen en hun plicht om meer oog te hebben voor milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur. Dit wordt onder meer aangeduid met termen als “IMVO” (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) en “ESG” (environmental, social and governance). Human rights due diligence (“HRDD”) wordt hierbij steeds belangrijker en omvat processen om de daadwerkelijke en potentiële ongunstige gevolgen van de eigen activiteiten van een onderneming, van activiteiten in haar toeleveringsketen en van andere zakelijke relaties ten aanzien van de eerbiediging van mensenrechten te identificeren, te voorkomen en te beperken. Verschillende handreikingen en kaders voor HRDD, waaronder de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles, spelen daarbij een grote rol. Alle ontwikkelingen laten duidelijk zien dat de overall gedachte is dat de tijd van vrijblijvendheid voor ondernemingen om al dan niet een ESG-beleid te hebben voorbij is.

Dit artikel is gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2021/25.

Lees de publicatie