De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Article
NL Law

Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. Omdat de NOW een subsidie is, is titel 4.2 (de subsidietitel) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

In deze bijdrage gaan Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting in op een aantal aspecten van het subsidierecht en bespreken zij een aantal bestuursrechtelijk onderwerpen die een rol spelen bij de NOW. De belangrijkste basisbegrippen binnen het subsidierecht worden besproken, waarbij zij ingaan op de vraag wat een subsidie precies inhoudt en wat het onderscheid is tussen de verschillende subsidiebeschikkingen, in het kader van de NOW. Tevens bespreken zij welke gevolgen er zijn voor een financiële tegemoetkoming wanneer dit een subsidie is.

Een belangrijk onderdeel van de NOW-subsidie zijn de subsidieverplichtingen die aan werkgevers worden opgelegd. Jan Reinier en Sandra gaan in op de vraag in welke gevallen subsidieverplichtingen mogen worden opgelegd en wat de gevolgen kunnen zijn bij het niet naleven van die subsidieverplichtingen. Het UWV kan de subsidie lager vaststellen wanneer niet wordt voldaan aan de verplichtingen. Het UWV heeft hiervoor op grond van de Awb een discretionaire bevoegdheid en kan zelf bepalen met wel bedrag het subsidiebedrag wordt verlaagd. In de NOW zijn enkele vaste kortingspercentages opgenomen die voorschrijven met welk percentage de subsidie lager wordt vastgesteld wanneer niet aan een bepaalde verplichting is voldaan. Jan Reinier en Sandra bespreken of dit op grond van titel 4.2 Awb mogelijk is en hoe de hoogste bestuursrechters oordelen over een begrenzing van de discretionaire bevoegdheid van bestuursorganen binnen het subsidierecht.

Een ander belangrijk punt waar Jan Reinier en Sandra op ingaan is het feit dat er binnen het subsidierecht geen boetes kunnen worden opgelegd wanneer niet aan de voorwaarden voor subsidie of de subsidieverplichtingen is voldaan. Ten slotte bespreken zij de mogelijkheid van het UWV om de subsidie in te trekken nadat deze is vastgesteld en definitief is. Uit de bijdrage volgt dat het van belang is voor eenieder die te maken krijgt met de NOW om goed begrip te hebben van titel 4.2 van de Awb en de leerstukken van het subsidierecht.

  • Klik hier voor de bijdrage van J.R. van Angeren & S. Putting, ‘De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel’, TAC 2020/4, p. 170-177

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.