BBijdrage aan Liber amicorum Jan Jans

Milieuzaken, overheidsongehoorzaamheid en de rol van ngo’s: een reis door de tijd en mogelijkheden
Article
NL Law
Expertise

Enige tijd geleden verscheen ‘Grensoverstijgende rechtsbeoefening’, een Liber amicorum voor prof. mr. dr. Jan Jans. Annalies Outhuijse en Shannon Bothof schreven hiervoor een bijdrage over het Europese Deutsche Umwelthilfe arrest. 

In dit arrest beantwoordde het Hof van Justitie de prejudiciële vraag of lijfsdwang mag of zelfs moet worden toegepast tegen individuele overheidsfunctionarissen om zo een onwillige overheid te dwingen om Europese milieuwetgeving na te leven. Aan de hand van Jan Jans' werk reflecteren Annalies en Shannon op twee arrest onderdelen: het afdwingen van milieurechten door ngo’s en juridische instrumenten tegen niet-naleving van Europees recht. Zo bespreken zij de trend van environmental public interest litigation en de belangrijke rol die ngo’s tegenwoordig hebben bij het afdwingen van milieurechten, zowel in binnen- als buitenland. Verder gaan zij in de bijdrage in op overheidsongehoorzaamheid en de mogelijkheden die het Europees recht biedt bij niet-naleving van het Europees recht door overheden. Zij signaleren dat dit laatste van alle tijden is, maar dat de onderliggende discussie over het functioneren van de (Europese) rechtstaat steeds luider wordt. Tot slot werpen zij een blik op de toekomst. Zullen we in de toekomst een Europese toezichthouder treffen om zo een onwillige overheid te dwingen tot naleving van de gestelde klimaatdoelen? Zal de natuur eigen rechten krijgen, zoals dat buiten Europa al het geval is? En zullen ngo’s een prominente rol blijven vervullen? 

Zie voor de volledige bijdrage ‘Milieuzaken, overheidsongehoorzaamheid en de rol van ngo’s: een reis door de tijd en mogelijkheden’ hier.

De bijdrage bouwt voort en heeft overlap met HvJ EU 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1114, AB 2020/427, m.nt. A. Outhuijse en S.B. Bothof (Deutsche Umwelthilfe). Zie hierover ook dit eerdere blogbericht.