Ambtsbehalve aanvullende geurvoorschriften. Onderzoeks- en rapportageverplichtingen vergunninghouder. Verhouding tot taken en bevoegdheden bevoegd gezag

Article
NL Law

In de tussenuitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat in het bestreden besluit niet duidelijk is aangegeven dat in vervolg op het voorgeschreven onderzoek aanvullende geurvoorschriten aan de vergunning zullen worden verbonden. 

Dat het aan te leveren geuronderzoek slechts een tussenstap is, die noodzakelijk is om voor de inrichting aanvullende geurvoorschriften op te stellen, komt evenmin duidelijk in het bestreden besluit naar voren. Daarnaast heeft het college de keuze voor het opleggen van een onderzoeks- en rapportageverplichting aan vergunninghouder niet gemotiveerd en evenmin aangeven hoe deze verplichting zich verhoudt tot de eigen taken en bevoegdheden. 

Daarnaast heeft de rehtbank geoordeeld dat het college door onvoldoende regie te houden op het tijdpad om tot vermindering van geuroverlast te komen, de belangen van de omwonenden onvoldoende heeft ondertekend. 

 

Lees de volledige noot hier.

Auteurs: A. Collignon & J.W.L van der Loo

Bron: M en R 2024/22

Publicatiedatum: maart 2024