Articles

Platformondernemingen en medezeggenschap

Platformondernemingen en medezeggenschap

Platformondernemingen en medezeggenschap

21.01.2022 NL law

Platformondernemingen werken veelal op structurele basis met zelfstandigen. De Grondwet kent alle werkenden een recht op medezeggenschap toe. Het is op zich mogelijk zelfstandigen onder de WOR te brengen, zij het dat hier wel een aantal hindernissen genomen moeten worden: eerst moet er een ondernemingsraad zijn ingesteld ten behoeve van minstens vijftig werknemers. Daarna kan deze pas afspreken met de ondernemer om ook zelfstandigen kiesrecht te geven. 

Hierdoor zullen zelfstandigen niet snel hiervoor in aanmerking komen. Sommigen bepleiten om deze hindernissen weg te nemen. Het is echter zeer de vraag of dat een oplossing biedt. De WOR vereist een onderneming, hetgeen onder meer meebrengt dat er sprake moet zijn van een samenwerkingsverband. Een aantal kenmerken van platformwerk brengt mee dat daarvan in de praktijk geen sprake is. Denk hierbij aan open sourcing, multi-apping en onderlinge concurrentie. Het is daarom zeer de vraag of een werkplatform wel gekwalificeerd kan worden als onderneming in de zin van de WOR. Het is dan ook beter om andere oplossingen te zoeken voor de medezeggenschapsleemte die er voor dit soort werkers bestaat, dan uitbreiding van de WOR.

Jaap van Slooten gaat in deze bijdrage in op de vraag of de WOR voldoende is toegesneden op de platformonderneming, en zo niet, of aanpassing van deze wet een goede oplossing is. Hij bespreekt daartoe de verschillende definities en onderscheidingen die relevant zijn voor de beantwoording van deze vraag. Vervolgens behandelt hij de rechtsbronnen over de uitleg van het begrip ‘onderneming’ zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 sub c WOR, omdat dit één van de twee voorwaarden is waaraan voldaan moet zijn, wil een platformwerker medezeggenschap hebben op grond van de WOR. Daarna komt de andere voorwaarde aan de orde: de platformwerker moet een “in de onderneming werkzame persoon” zijn als bedoeld in artikel 1 lid 2 en 3 WOR. Voorts gaat Jaap in op de vraag of platformwerkers via de WOR aanspraak kunnen maken op medezeggenschap. Tot slot beantwoordt Jaap de vraag of er een medezeggenschapsgat is en hoe dat eventueel kan worden opgevuld.

  • Klik hier voor de bijdrage van J.M. van Slooten, ‘Platformondernemingen en medezeggenschap’, Ondernemingsrecht 2022/12

Team

Related news

11.05.2022 NL law
De afweging van grondrechten in het kader van corona

Articles - COVID-19 heeft de maatschappij voor dilemma’s geplaatst bij de afweging van volksgezondheid en bescherming van kwetsbaren tegenover vrijheden van het individu. In Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context schetsen Frederiek Fernhout en Judica Krikke de onderliggende rechten en vrijheden die vastgelegd zijn in het Europese grondrechtenkader, de AVG en nationale arbeidswetgeving en bespreken zij hoe deze tegen elkaar moeten worden afgewogen in de context van coronamaatregelen.

Read more

11.05.2022 NL law
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence

Short Reads - On 23 February 2022 the European Commission (the "Commission") published a proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (the "CSDD proposal"). This long awaited proposal – if adopted unchanged – will require certain (very) large EU and non EU companies to set 

Read more