Short Reads

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (anno

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

10.03.2021 NL law

In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de toepassing van de NOW. Deze uitspraak bevestigt de rechterlijke lijn die reeds was ingezet in de lagere NOW-jurisprudentie. Hierin is uitgemaakt dat NOW-bepalingen die nadelig kunnen uitpakken voor een groep ondernemers niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel en daarom niet buiten toepassing moeten worden gelaten.

De uitspraak van de CRvB onderstreept dat het UWV voor de uitvoering van de NOW slechts beperkte ruimte heeft voor maatwerk door toepassing van een hardheidsclausule in schrijnende individuele gevallen. In dergelijke gevallen biedt het bestuursprocesrecht beperkte ruimte om een beroep te doen op exceptieve toetsing door te stellen dat de NOW-bepaling die onevenredig uitpakt in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In deze zaak slaagt het beroep van de werkgever op het evenredigheidsbeginsel echter niet.

Astrid gaat in deze annotatie in op de belangrijkste haken en ogen die kleven aan exceptieve toetsing voor de NOW. Hierbij betrekt zij de recente uitlatingen van de minister over de beperkte mogelijkheden voor maatwerk onder de NOW in de Kamerbrief van 3 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199). In de onderhavige uitspraak valt met name de beoordeling van het beroep op exceptieve toetsing voor het buiten toepassing laten van de alternatieve rekenmethode voor de loonsom op. Deze bepaling pakt nadelig uit voor startende ondernemers aangezien deze er feitelijk op neerkomt dat ondernemers bij gebreke aan een voorschot voor een lange periode geen baat hebben bij de NOW omdat zij moeten wachten op de definitieve subsidievaststelling.

De strenge benadering van de CRvB in deze specifieke zaak ziet, zoals gezegd, op het beroep van de werkgever om bepaalde NOW-bepalingen volledig buiten toepassing te laten. Dat neemt niet weg dat het nog steeds mogelijk is om een besluit van het UWV op grond van de andere NOW-knelpunten te laten toetsen; het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep tegen subsidiebesluiten onder de NOW is dus door deze uitspraak niet in één klap volstrekt kansloos geworden.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

14.10.2021 NL law
Termijn voor het indienen vaststellingsaanvraag NOW-1 loopt af op 31 oktober 2021: strategische handreikingen en juridische aanbevelingen

Short Reads - Op 31 oktober 2021 is het de laatste dag waarop de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie kunnen worden ingediend. Veel werkgevers hebben deze aanvraag al ingediend (en al een vaststellingsbesluit ontvangen) maar ook een aanzienlijk deel van de vaststellingsaanvragen moet nog door het UWV worden ontvangen (zie de Kamerbrief van 20 september 2021). 

Read more

13.10.2021 NL law
De hardheidsclausule en ander maatwerk in het licht van de NOW

Short Reads - Uitzonderingen op de NOW zijn volgens de bestuursrechter niet mogelijk door het bewust ontbreken van een hardheidsclausule, maar worden door de minister in bepaalde gevallen wel toegestaan. In dit artikel bespreekt Sandra Putting welke mogelijkheden bestuursorganen en de bestuursrechter hebben om maatwerk te bieden en wordt aan de hand van drie geschilpunten over de NOW beoordeeld hoe die mogelijkheden zijn ingezet of beter hadden kunnen worden ingezet.

Read more

29.09.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Algoritmes en personeelsselectie

Articles - Recent kwam in de Wolters Kluwer reeks ‘Monografieën Sociaal Recht’ het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’ uit. Dit boek is op verzoek van Instituut GAK samengesteld door academici van de Universiteit Tilburg, onder leiding van Mijke Houwerzijl. Het boek, waaraan dertien auteurs een bijdrage leverden, betreft “sociaaljuridische vraagstukken die zich doen bij de (r)evolutie naar een andere wereld van werk”. Daarbij stonden centraal uitdagingen die gepaard gaan met technologisch aangedreven processen van platformisering en algoritmisering.

Read more

12.10.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Platformarbeid en privaatrecht

Short Reads - Jaap van Slooten schreef mee aan het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’, waarin hij samen met Eric Tjong Tjin Tai (Tilburg University) in het hoofdstuk ‘Platformarbeid en privaatrecht’ ingaat op de vraag in hoeverre privaatrechtelijke regelingen een vorm van sociale bescherming bieden aan werkenden en afnemers van een platform.

Read more

29.09.2021 NL law
Gebrekkige informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnamefinanciering: belangenafweging en beweegredenen

Short Reads - In deze bijdrage bespreekt Ea Visser de beschikkingen inzake Estro en PCM. Daarna gaat zij in op het politieke initiatief dat is genomen inzake de rechten van de OR bij private-equitytransacties en de reactie daarop. Ea bespreekt aan de hand van de Estro-zaak de relatie tussen de belangenafweging van het bestuur en de beweegredenen die moeten worden opgenomen in een adviesaanvraag volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Vervolgens gaat zij in op de manier waarop partijen bij een overnamefinanciering de bevindingen uit de Estro-zaak kunnen toepassen in de praktijk.

Read more