Short Reads

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (anno

Voorschotregeling NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

10.03.2021 NL law

In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de toepassing van de NOW. Deze uitspraak bevestigt de rechterlijke lijn die reeds was ingezet in de lagere NOW-jurisprudentie. Hierin is uitgemaakt dat NOW-bepalingen die nadelig kunnen uitpakken voor een groep ondernemers niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel en daarom niet buiten toepassing moeten worden gelaten.

De uitspraak van de CRvB onderstreept dat het UWV voor de uitvoering van de NOW slechts beperkte ruimte heeft voor maatwerk door toepassing van een hardheidsclausule in schrijnende individuele gevallen. In dergelijke gevallen biedt het bestuursprocesrecht beperkte ruimte om een beroep te doen op exceptieve toetsing door te stellen dat de NOW-bepaling die onevenredig uitpakt in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In deze zaak slaagt het beroep van de werkgever op het evenredigheidsbeginsel echter niet.

Astrid gaat in deze annotatie in op de belangrijkste haken en ogen die kleven aan exceptieve toetsing voor de NOW. Hierbij betrekt zij de recente uitlatingen van de minister over de beperkte mogelijkheden voor maatwerk onder de NOW in de Kamerbrief van 3 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199). In de onderhavige uitspraak valt met name de beoordeling van het beroep op exceptieve toetsing voor het buiten toepassing laten van de alternatieve rekenmethode voor de loonsom op. Deze bepaling pakt nadelig uit voor startende ondernemers aangezien deze er feitelijk op neerkomt dat ondernemers bij gebreke aan een voorschot voor een lange periode geen baat hebben bij de NOW omdat zij moeten wachten op de definitieve subsidievaststelling.

De strenge benadering van de CRvB in deze specifieke zaak ziet, zoals gezegd, op het beroep van de werkgever om bepaalde NOW-bepalingen volledig buiten toepassing te laten. Dat neemt niet weg dat het nog steeds mogelijk is om een besluit van het UWV op grond van de andere NOW-knelpunten te laten toetsen; het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep tegen subsidiebesluiten onder de NOW is dus door deze uitspraak niet in één klap volstrekt kansloos geworden.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Related news

14.06.2021 NL law
Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor Duitse chauffeurs in dienst van in Nederland gevestigde onderneming (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak gaat over een werkgever met een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsvervoer over de weg. Deze werkgever heeft ongeveer 90 werknemers in dienst, van wie tien werknemers de Duitse nationaliteit hebben en in Duitsland wonen. Partijen verschillen van mening over de vraag of deze tien Duitse werknemers verplicht zijn tot deelneming in het Pensioenfonds Vervoer.

Read more

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more

02.06.2021 NL law
Kabinet kondigt NOW-4 en een wijziging van de omzetberekening aan

Short Reads - Er komt een nieuwe NOW-subsidieregeling, de NOW-4. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2021. De subsidievoorwaarden onder de NOW-4 zullen grotendeels gelijk zijn aan de voorwaarden voor een subsidie onder de vijfde tranche van de NOW-3. Ook informeert het kabinet de Tweede Kamer over een wijziging inzake de bepaling van de omzet, die zal worden ingevoerd in de NOW-3 en de NOW-4.

Read more