Articles

Het voorstel Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: richting een emissievrij bouwproces?

Het voorstel Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: richting

Het voorstel Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: richting een emissievrij bouwproces?

25.03.2021 NL law

Op 17 december 2020 is het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering ("Wsn") door de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast is op 4 december 2020 een conceptvoorstel voor het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering ("Bsn") ter internetconsultatie voorgelegd.

Deze regelgeving moet zorgen voor een structurele aanpak van de Nederlandse stikstofproblematiek en zal een grote invloed op de bouw hebben. Enerzijds introduceert de wetgever namelijk een partiële vrijstelling van de vergunningplicht die op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming ("Wnb", "Wnb-vergunning") geldt voor activiteiten van de bouwsector.4 Anderzijds vormt deze vrijstelling aanleiding voor de wetgever om bronmaatregelen in de bouwsector voor te schrijven die tot doel hebben om de "emissie van stikstofverbindingen naar de lucht bij het feitelijk verrichten van bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden fors te beperken". Volgens de wetgever zijn deze maatregelen nodig om de partiële vrijstelling mogelijk te maken.

In dit artikel gaan Jane van der Loo en Jelmer Ypinga aan de hand van de hierboven genoemde wijzigingen in op de vraag in hoeverre de bouwsector gestimuleerd en wellicht verplicht kan worden om de bouwfase te verduurzamen door middel van stikstofmaatregelen.

Lees de volledige publicatie hier.

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

12.08.2022 NL law
Reactie op ‘De lucht geklaard … Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies om 50% reductie te bereiken in 2030’

Articles - Met veel belangstelling hebben Anna Collignon en Jelmer Ypinga  de bijdrage van Borgers en Molendijk in dit nummer van TO gelezen. Hierin borduren zij voort op het eerder verschenen advies dat zij als adviseurs van KokxDeVoogd schreven in opdracht van Rijkswaterstaat. Het advies bevat een mooi overzicht van de huidige en toekomstige juridische instrumenten die van belang (zullen) zijn bij het stellen van emissiegrenswaarden.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more