Articles

Het voorstel Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: richting een emissievrij bouwproces?

Het voorstel Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: richting

Het voorstel Besluit stikstofreductie en natuurverbetering: richting een emissievrij bouwproces?

25.03.2021 NL law

Op 17 december 2020 is het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering ("Wsn") door de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast is op 4 december 2020 een conceptvoorstel voor het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering ("Bsn") ter internetconsultatie voorgelegd.

Deze regelgeving moet zorgen voor een structurele aanpak van de Nederlandse stikstofproblematiek en zal een grote invloed op de bouw hebben. Enerzijds introduceert de wetgever namelijk een partiële vrijstelling van de vergunningplicht die op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming ("Wnb", "Wnb-vergunning") geldt voor activiteiten van de bouwsector.4 Anderzijds vormt deze vrijstelling aanleiding voor de wetgever om bronmaatregelen in de bouwsector voor te schrijven die tot doel hebben om de "emissie van stikstofverbindingen naar de lucht bij het feitelijk verrichten van bouw-, sloop- en aanlegwerkzaamheden fors te beperken". Volgens de wetgever zijn deze maatregelen nodig om de partiële vrijstelling mogelijk te maken.

In dit artikel gaan Jane van der Loo en Jelmer Ypinga aan de hand van de hierboven genoemde wijzigingen in op de vraag in hoeverre de bouwsector gestimuleerd en wellicht verplicht kan worden om de bouwfase te verduurzamen door middel van stikstofmaatregelen.

Lees de volledige publicatie hier.

Team

Related news

13.07.2021 NL law
Vertraging Wetsvoorstel Warmtewet 2: een (on)overbrugbaar verschil van inzicht

Short Reads - Op 5 juli 2021 heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken & Klimaat (hierna: de staatssecretaris) de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (ook wel: Warmtewet 2). Ondanks de aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de internetconsultatie van vorig jaar, wordt het conceptwetsvoorstel in huidige vorm niet gesteund door de decentrale overheden.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more