umraniye escort pendik escort
maderba.com
implant
olabahis
canli poker siteleri meritslot oleybet giris adresi betgaranti
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
sikis
bodrum escort
Short Reads

De Gezondheidsraad zet de deur op een kier voor vaccinatiebewijzen als toegangseis voor de werkvloer

De Gezondheidsraad zet de deur op een kier voor vaccinatiebewijzen al

De Gezondheidsraad zet de deur op een kier voor vaccinatiebewijzen als toegangseis voor de werkvloer

03.03.2021 NL law

Er is een toenemende aandacht voor het gebruik van zogenoemde “vaccinatiebewijzen”. Zo beschikken gevaccineerde inwoners in Israël over een digitaal coronapaspoort dat hen meer vrijheden geeft en komt de Europese Commissie in de loop van de maand met een wetsvoorstel voor een vaccinatiebewijs, al bestaat over de inzet daarvan vooralsnog verdeeldheid onder de lidstaten. Ook in Nederland is dit een actueel onderwerp.

Een vaccinatieplicht zal in zijn algemeenheid wettelijk onmogelijk en niet afdwingbaar zijn en het kabinet is evenmin voorstander van het bevoordelen van mensen die zich laten vaccineren. Voor private partijen bestaan echter verschillende redenen om bepaalde eisen te stellen op het gebied van vaccinatie, hetgeen mogelijk indirect alsnog leidt tot vaccinatie als voorwaarde voor toegang tot voorzieningen. In dat kader heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, naar aanleiding van de motie Segers c.s., de Commissie Ethiek en recht (de commissie) van de Gezondheidsraad gevraagd een ethisch afwegingskader op te stellen. Dit advies inzake de ethische en juridische afwegingen rondom de COVID-19-vaccinatie is op 4 februari 2021 gepubliceerd. Een belangrijk kernonderdeel van het advies richt zich op de vraag in hoeverre de overheid mag of moet voorkomen dat private partijen een vaccinatiebewijs als voorwaarde mogen stellen voor toegang tot diensten of voorzieningen. Hierbij is ook ingegaan op de vraag of werkgevers deze voorwaarde mogen stellen.

De commissie concludeert dat het private partijen – denk bijvoorbeeld aan scholen, luchtvaartmaatschappijen, nachtclubs, werkgevers en restaurants – in principe vrij staat om een vaccinatiebewijs te vragen voor toegang tot diensten of voorzieningen. Zij mogen hiermee echter niet in strijd handelen met de wet- en regelgeving inzake gelijke behandeling en privacy. Private partijen dienen een belangenafweging te maken en aan te tonen dat de inzet van vaccinatiebewijzen (i) een gerechtvaardigd doel dient, (ii) noodzakelijk is om dat doel te bereiken en (iii) voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is volgens de commissie sprake van een ongerechtvaardigde inperking van grondrechten. Bij deze grondrechten waarop de commissie doelt moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging of het recht op onaantastbaarheid van het lichaam.

Naast de bovengenoemde vereisten heeft de commissie aanvullende voorwaarden gesteld die door private partijen in de afweging moeten worden betrokken. Zo moeten potentiële schadelijke gevolgen worden geminimaliseerd, bijvoorbeeld door voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van fraude. Net als het geval was met negatieve testuitslagen, bestaat het risico op illegale handel in nep-vaccinatiebewijzen waarmee men naar het buitenland kan reizen. Het is dan bijvoorbeeld aan de luchtvaartmaatschappij om zorg te dragen voor een adequate controle. Vaccinatiebewijzen mogen daarnaast niet leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting en discriminatie. Bovendien mag niet in strijd worden gehandeld met de toepasselijke privacywetgeving. Zo mogen zorgverleners (zoals bedrijfsartsen) vaccinatiegegevens alleen met derden (zoals werkgevers) delen als de gevaccineerde daar expliciete toestemming voor geeft. Voor de registratie van vaccinatiegegevens – waarvan geen sprake is als de betrokkene alleen een papieren of digitaal bewijs toont – geldt dat de betrokkene volledig in vrijheid toestemming moet hebben gegeven. Volgens de commissie kan daarvan geen sprake zijn als het vaccinatiebewijs een voorwaarde is voor toegang zonder dat een redelijk alternatief voorhanden is. Tot slot dienen private partijen hun beleid met betrekking tot vaccinatiebewijzen periodiek te evalueren. Stel bijvoorbeeld dat voldoende personen gevaccineerd zijn, de besmettingsgraad lager ligt door de aanvang van de zomer of uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat coronavaccinaties toch ernstige bijwerkingen met zich brengen, dan zal mogelijk niet langer voldaan zijn aan het noodzakelijkheids-, proportionaliteits- of subsidiariteitsvereiste. Het gevolg hiervan is dat de voorwaarde van een vaccinatiebewijs niet langer gerechtvaardigd is.

De commissie benadrukt dat de invulling van het afwegingskader, afhankelijk van de omstandigheden, kan verschillen. Specifiek toegespitst op de werkomstandigheden en de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer wijst de commissie op de vergaande zorgplicht van werkgevers; werkgevers moeten maatregelen nemen om (gezondheids)schade te voorkomen. Door het vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot de werkvloer kan aan deze zorgplicht worden voldaan. Los van het feit dat deze verstrekkende inperking noodzakelijk moet zijn en strikte voorwaarden gelden, zal duidelijk moeten zijn welke meerwaarde vaccinatiebewijzen hebben ten opzichte van reeds geldende maatregelen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de consequenties als een werknemer geen vaccinatiebewijs kan of wil tonen. Kan diegene bijvoorbeeld (tijdelijk) een andere functie vervullen of vanuit huis werken? Bij de beoordeling van de proportionaliteit van de inzet van vaccinatiebewijzen speelt de aard van het beroep een rol. De commissie verwacht dat eerder aan het proportionaliteitsvereiste wordt voldaan bij vitale beroepen of als men veel in contact komt met kwetsbare personen. Wel moet ook dan evident zijn dat vaccinatie effectief bijdraagt aan de bescherming tegen besmetting en dat minder ingrijpende maatregelen – zoals het aanscherpen van hygiënevoorschriften, het opvragen van een negatieve testuitslag of het werken in ploegen – niet mogelijk zijn.

Of een werkgever de toegang tot de werkplek kan weigeren indien een werknemer geen vaccinatiebewijs kan of wil laten zien, moet van geval tot geval worden beoordeeld aan de hand van het afwegingskader van de commissie. Al met al zullen er heel wat hobbels genomen moeten worden. De gezagsverhouding die inherent is aan de arbeidsrelatie en het belang van de werknemer om op de werkplaats te worden toegelaten, maken het bovendien nog lastiger om de toets op basis van het afwegingskader te doorstaan. Met name de aard van de werkzaamheden en het daaraan gerelateerde besmettingsrisico – hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de zorg maar ook aan de besmettingen in vleesslachterijen afgelopen zomer – lijken doorslaggevend, evenals de afwezigheid van minder ingrijpende alternatieven ter voorkoming van besmetting.

De Gezondheidsraad zet de deur met dit rapport op een kier; dit betekent geen wettelijke vaccinatieplicht maar wel een voorzichtige opening voor de mogelijkheid van een vaccinatiebewijs als toegangseis tot de werkvloer. De vraag is dan of, en zo ja in hoeverre de regering dit advies gaat overnemen. Een advies is immers nog geen wetgeving. Minister De Jonge heeft op 4 februari 2021 toegezegd binnen een maand met een kabinetsstandpunt te komen en gaf in een Kamerbrief van 23 februari 2021 aan in de eerstvolgende ‘stand van zakenbrief COVID-19’ aan de Tweede Kamer nader in te gaan op het advies. Oftewel: het kabinet komt ieder moment met een inhoudelijke reactie.

Team

Related news

13.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en de accountantscontrole'

Short Reads - Waarom is de accountant zo belangrijk bij het verkrijgen van NOW-subsidie? Waar let hij of zij op bij de controle of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd? En, wat als je als werkgever het niet eens bent met de uitkomst van de controle? In de derde aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven Luuk van de Sandt en Steven Hijink - beiden advocaat gespecialiseerd in het jaarrekeningenrecht - antwoord op deze en andere vragen over de NOW en de accountantscontrole.  

Read more

08.04.2021 NL law
Recente NOW-jurisprudentie

Short Reads - In de afgelopen periode zijn er weer uitspraken over de NOW gepubliceerd die van belang kunnen zijn voor werkgevers. Zo zijn er uitspraken gedaan over de vaststelling van de loonsom en de keuzes die al bij de aanvraag voor de subsidieverlening moeten worden gemaakt. Daarnaast laat een recente uitspraak zien dat een civiele vordering inzake het mislopen van NOW-steun niet slaagt.

Read more

06.04.2021 NL law
Podcast: 'de NOW en het bonusverbod'

Short Reads - Hoe werkt het bonusverbod voor werkgevers die NOW aanvragen? Geldt dit verbod ook voor sales medewerkers? En, hoe zit dat nou met buitenlandse moederbedrijven die in Nederland wel bonussen mogen uitkeren? In de tweede aflevering van een vierdelige podcastserie over de NOW geven arbeidsrechtadvocaat Astrid Helstone en advocaat bestuursrecht Sandra Putting antwoord op deze en andere vragen over de NOW en het bonusverbod.

Read more

30.03.2021 BE law
Coronavirus telewerkaangifte vanaf 1 april 2021

Articles - Telethuiswerk is verplicht voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening. Om versterkt te kunnen toezien op de naleving van het verplicht telethuiswerk, werd recent beslist dat alle werkgevers vanaf april 2021 maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ moeten meedelen.

Read more