Short Reads

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen opgeschoven naar (uiterlijk) 1 januari 2023

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toek

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen opgeschoven naar (uiterlijk) 1 januari 2023

03.06.2021 NL law

Op 10 mei 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een update gegeven over de uitwerking van het pensioenakkoord. De minister staat in zijn brief vooral stil bij de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

In december 2020 is het concept voor de Wtp opengesteld voor internetconsultatie. Dit heeft ruim 800 reacties opgeleverd. Het bekijken en wegen van deze reacties kost gelet op de complexe materie en benodigde afstemming met betrokken partijen meer tijd dan ingeschat. Aangezien de toezichthouders, de Belastingdienst, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State zich nog zullen moeten buigen over het wetsvoorstel voordat dit naar de Tweede Kamer gezonden kan worden, acht de minister de beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2022 niet realistisch. De beoogde inwerkingtreding van de Wtp is daarom verschoven naar uiterlijk 1 januari 2023. Dit geldt voor alle onderdelen van de Wtp. Daarbij wordt gekeken of eerdere inwerkingtreding van onderdelen van de Wtp gewenst en mogelijk is.

Ook over de vraag of de beoogde einddatum van de transitieperiode van 1 januari 2026 nog realistisch is, bestaat twijfel. Het streven blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap te kunnen maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Als maximale eindtermijn wordt echter 1 januari 2027 gesteld –  één jaar later dan eerder voorzien – om een zorgvuldige transitie te kunnen accommoderen. Ook voor het transitie-ftk geldt, gelet op de samenhang met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel, als uitgangspunt een werkingsperiode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027.

Daarnaast worden de beoogde wijzigingen op het gebied van het nabestaandenpensioen nader uitgewerkt; het gaat onder meer om het creëren van een oplossing voor de transitie van opgebouwd nabestaandenpensioen naar het nieuwe systeem en de wenselijkheid van meer maatwerk in de hoogte van de nabestaandenuitkering. Ook de experimenteerwetgeving voor het faciliteren van pensioensparen voor zelfstandigen in de tweede pijler dient nog nader te worden uitgewerkt. Tot slot bevestigt de minister dat de verkorting van de maximale wachttijd voor pensioenopbouw in de uitzendsector van 26 naar 8 weken waarschijnlijk pas per 1 januari 2023 in werking zal treden.

Duidelijk is dat het wetgevingsproces voor de Wtp in beweging blijft, maar dat de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel langer op zich zal laten wachten. De komende periode zullen verschillende instanties hun licht kunnen laten schijnen op de Wtp. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2022 openbaar worden, wanneer het bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Stibbe website Nieuw pensioenstelsel

De praktijkgroep Employment, Pensions & Incentives (EPI) van Stibbe volgt het nieuwe pensioenstelsel op de voet. Onze website 'Nieuw pensioenstelsel' (www.stibbenieuwpensioenstelsel.nl) informeert u over de aankomende veranderingen. Deze website is bedoeld voor werkgevers die op de hoogte willen blijven van het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan. Wij houden hierop de actuele ontwikkelingen bij, maken de relevante achtergrondinformatie eenvoudig toegankelijk en zetten op een rij wat de werkgever wanneer moet gaan doen. Wij concentreren ons op het deel van het Pensioenakkoord dat voor werkgevers het meest relevant is: het nieuwe pensioencontract, de afschaffing van de doorsneesystematiek en het transitiekader.

Related news

30.08.2021 NL law
Werknemers moeten tijdens lockdown niet gewerkte min-uren inhalen (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de kort geding-uitspraak van de rechtbank Gelderland in de Wibra-zaak. Deze uitspraak bevestigt dat Wibra haar werknemers de tijdens de lockdown niet-gewerkte uren (min-uren) mag laten inhalen (binnen de door de cao maximaal toegestane bandbreedte). Het afgewogen oordeel van de kortgedingrechter in dit geschil getuigt van een genuanceerde benadering van de vraag onder welke voorwaarden flexcontracten met een min-max karakter toelaatbaar zijn. Astrid meent dat het oordeel in dit geval juist is.

Read more

10.09.2021 NL law
Nieuwe verplichting onder de NOW-4: de overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid

Short Reads - Met de laatste tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”) is een nieuwe aanvullende verplichting geïntroduceerd voor het bonus- en dividendverbod. Het bonus- en dividendverbod is een van de meest vergaande verplichtingen onder de NOW en is onderwerp van veel maatschappelijke discussie. 

Read more

02.08.2021 NL law
CuraƧaose rechter: ontslag op staande voet wegens weigeren coronavaccin nietig

Short Reads - Een unicum. Een rechter binnen het Nederlandse koninkrijk heeft zich voor het eerst uitgelaten over het ontslag van een werkneemster die het coronavaccin weigert. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft in zijn uitspraak van 16 juli 2021 geoordeeld dat het ontslag op staande voet van een werkneemster nietig is. Wel wordt de arbeidsovereenkomst van de werkneemster ontbonden wegens verandering van omstandigheden. In deze short read bespreken wij deze uitspraak van de Curaçaose rechter.

Read more