Short Reads

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen opgeschoven naar (uiterlijk) 1 januari 2023

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toek

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen opgeschoven naar (uiterlijk) 1 januari 2023

03.06.2021 NL law

Op 10 mei 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een update gegeven over de uitwerking van het pensioenakkoord. De minister staat in zijn brief vooral stil bij de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

In december 2020 is het concept voor de Wtp opengesteld voor internetconsultatie. Dit heeft ruim 800 reacties opgeleverd. Het bekijken en wegen van deze reacties kost gelet op de complexe materie en benodigde afstemming met betrokken partijen meer tijd dan ingeschat. Aangezien de toezichthouders, de Belastingdienst, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State zich nog zullen moeten buigen over het wetsvoorstel voordat dit naar de Tweede Kamer gezonden kan worden, acht de minister de beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2022 niet realistisch. De beoogde inwerkingtreding van de Wtp is daarom verschoven naar uiterlijk 1 januari 2023. Dit geldt voor alle onderdelen van de Wtp. Daarbij wordt gekeken of eerdere inwerkingtreding van onderdelen van de Wtp gewenst en mogelijk is.

Ook over de vraag of de beoogde einddatum van de transitieperiode van 1 januari 2026 nog realistisch is, bestaat twijfel. Het streven blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap te kunnen maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Als maximale eindtermijn wordt echter 1 januari 2027 gesteld –  één jaar later dan eerder voorzien – om een zorgvuldige transitie te kunnen accommoderen. Ook voor het transitie-ftk geldt, gelet op de samenhang met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel, als uitgangspunt een werkingsperiode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027.

Daarnaast worden de beoogde wijzigingen op het gebied van het nabestaandenpensioen nader uitgewerkt; het gaat onder meer om het creëren van een oplossing voor de transitie van opgebouwd nabestaandenpensioen naar het nieuwe systeem en de wenselijkheid van meer maatwerk in de hoogte van de nabestaandenuitkering. Ook de experimenteerwetgeving voor het faciliteren van pensioensparen voor zelfstandigen in de tweede pijler dient nog nader te worden uitgewerkt. Tot slot bevestigt de minister dat de verkorting van de maximale wachttijd voor pensioenopbouw in de uitzendsector van 26 naar 8 weken waarschijnlijk pas per 1 januari 2023 in werking zal treden.

Duidelijk is dat het wetgevingsproces voor de Wtp in beweging blijft, maar dat de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel langer op zich zal laten wachten. De komende periode zullen verschillende instanties hun licht kunnen laten schijnen op de Wtp. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2022 openbaar worden, wanneer het bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Stibbe website Nieuw pensioenstelsel

De praktijkgroep Employment, Pensions & Incentives (EPI) van Stibbe volgt het nieuwe pensioenstelsel op de voet. Onze website 'Nieuw pensioenstelsel' (www.stibbenieuwpensioenstelsel.nl) informeert u over de aankomende veranderingen. Deze website is bedoeld voor werkgevers die op de hoogte willen blijven van het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan. Wij houden hierop de actuele ontwikkelingen bij, maken de relevante achtergrondinformatie eenvoudig toegankelijk en zetten op een rij wat de werkgever wanneer moet gaan doen. Wij concentreren ons op het deel van het Pensioenakkoord dat voor werkgevers het meest relevant is: het nieuwe pensioencontract, de afschaffing van de doorsneesystematiek en het transitiekader.

Related news

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

14.06.2021 NL law
Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor Duitse chauffeurs in dienst van in Nederland gevestigde onderneming (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak gaat over een werkgever met een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsvervoer over de weg. Deze werkgever heeft ongeveer 90 werknemers in dienst, van wie tien werknemers de Duitse nationaliteit hebben en in Duitsland wonen. Partijen verschillen van mening over de vraag of deze tien Duitse werknemers verplicht zijn tot deelneming in het Pensioenfonds Vervoer.

Read more

21.04.2021 NL law
Voorschotbepaling (NOW-1) en peildatumbepaling (NOW-2) zijn niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreken Jan Reinier van Angeren en Sandra Putting de eerste uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de NOW. In de uitspraak van 8 januari 2021 oordeelt de CRvB dat de voorschotbepaling uit de NOW-1 en de peildatumbepaling uit de NOW-2 niet in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. De CRvB ziet daarom geen aanleiding de bepalingen in het voordeel van de desbetreffende werkgever buiten toepassing te laten. In de annotatie gaan Jan Reinier en Sandra in op een aantal bestuursrechtelijke aspecten van de NOW-subsidieregeling en de CRvB-uitspraak.

Read more

02.06.2021 NL law
Kabinet kondigt NOW-4 en een wijziging van de omzetberekening aan

Short Reads - Er komt een nieuwe NOW-subsidieregeling, de NOW-4. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2021. De subsidievoorwaarden onder de NOW-4 zullen grotendeels gelijk zijn aan de voorwaarden voor een subsidie onder de vijfde tranche van de NOW-3. Ook informeert het kabinet de Tweede Kamer over een wijziging inzake de bepaling van de omzet, die zal worden ingevoerd in de NOW-3 en de NOW-4.

Read more