Short Reads

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen opgeschoven naar (uiterlijk) 1 januari 2023

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toek

Stand van zaken uitwerking pensioenakkoord: inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen opgeschoven naar (uiterlijk) 1 januari 2023

03.06.2021 NL law

Op 10 mei 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een update gegeven over de uitwerking van het pensioenakkoord. De minister staat in zijn brief vooral stil bij de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen (Wtp).

In december 2020 is het concept voor de Wtp opengesteld voor internetconsultatie. Dit heeft ruim 800 reacties opgeleverd. Het bekijken en wegen van deze reacties kost gelet op de complexe materie en benodigde afstemming met betrokken partijen meer tijd dan ingeschat. Aangezien de toezichthouders, de Belastingdienst, het College voor de Rechten van de Mens, de Raad voor de Rechtspraak en de Raad van State zich nog zullen moeten buigen over het wetsvoorstel voordat dit naar de Tweede Kamer gezonden kan worden, acht de minister de beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2022 niet realistisch. De beoogde inwerkingtreding van de Wtp is daarom verschoven naar uiterlijk 1 januari 2023. Dit geldt voor alle onderdelen van de Wtp. Daarbij wordt gekeken of eerdere inwerkingtreding van onderdelen van de Wtp gewenst en mogelijk is.

Ook over de vraag of de beoogde einddatum van de transitieperiode van 1 januari 2026 nog realistisch is, bestaat twijfel. Het streven blijft om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap te kunnen maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Als maximale eindtermijn wordt echter 1 januari 2027 gesteld –  één jaar later dan eerder voorzien – om een zorgvuldige transitie te kunnen accommoderen. Ook voor het transitie-ftk geldt, gelet op de samenhang met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel, als uitgangspunt een werkingsperiode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027.

Daarnaast worden de beoogde wijzigingen op het gebied van het nabestaandenpensioen nader uitgewerkt; het gaat onder meer om het creëren van een oplossing voor de transitie van opgebouwd nabestaandenpensioen naar het nieuwe systeem en de wenselijkheid van meer maatwerk in de hoogte van de nabestaandenuitkering. Ook de experimenteerwetgeving voor het faciliteren van pensioensparen voor zelfstandigen in de tweede pijler dient nog nader te worden uitgewerkt. Tot slot bevestigt de minister dat de verkorting van de maximale wachttijd voor pensioenopbouw in de uitzendsector van 26 naar 8 weken waarschijnlijk pas per 1 januari 2023 in werking zal treden.

Duidelijk is dat het wetgevingsproces voor de Wtp in beweging blijft, maar dat de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel langer op zich zal laten wachten. De komende periode zullen verschillende instanties hun licht kunnen laten schijnen op de Wtp. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2022 openbaar worden, wanneer het bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Stibbe website Nieuw pensioenstelsel

De praktijkgroep Employment, Pensions & Incentives (EPI) van Stibbe volgt het nieuwe pensioenstelsel op de voet. Onze website 'Nieuw pensioenstelsel' (www.stibbenieuwpensioenstelsel.nl) informeert u over de aankomende veranderingen. Deze website is bedoeld voor werkgevers die op de hoogte willen blijven van het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan. Wij houden hierop de actuele ontwikkelingen bij, maken de relevante achtergrondinformatie eenvoudig toegankelijk en zetten op een rij wat de werkgever wanneer moet gaan doen. Wij concentreren ons op het deel van het Pensioenakkoord dat voor werkgevers het meest relevant is: het nieuwe pensioencontract, de afschaffing van de doorsneesystematiek en het transitiekader.

Related news

26.01.2022 NL law
Meer maatwerk bij de NOW-vaststelling: het UWV moet een belangenafweging maken als het de subsidie lager wil vaststellen

Short Reads - Eind 2021 deed de rechtbank Zeeland-West-Brabant een interessante uitspraak over een NOW-subsidievaststellingsbesluit. In haar uitspraak oordeelt de rechtbank dat het UWV de subsidie niet zonder meer lager kan vaststellen op grond van bepalingen in de NOW, maar hiervoor een belangenafweging moet plaatsvinden, zoals voorgeschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze uitspraak maakt de weg vrij voor meer maatwerk in de vaststellingsbesluiten rondom de NOW.

Read more

21.01.2022 NL law
Platformondernemingen en medezeggenschap

Articles - Platformondernemingen werken veelal op structurele basis met zelfstandigen. De Grondwet kent alle werkenden een recht op medezeggenschap toe. Het is op zich mogelijk zelfstandigen onder de WOR te brengen, zij het dat hier wel een aantal hindernissen genomen moeten worden: eerst moet er een ondernemingsraad zijn ingesteld ten behoeve van minstens vijftig werknemers. Daarna kan deze pas afspreken met de ondernemer om ook zelfstandigen kiesrecht te geven. 

Read more

12.11.2021 NL law
Termijn indienen vaststellingaanvraag NOW-1 verlengd tot en met 9 januari 2022

Short Reads - De termijn voor het indienen van de aanvraag om vaststelling van de NOW-1 subsidie is verlengd tot en met 9 januari 2022. Dit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt nadat na 31 oktober 2021 (de laatste dag van de oorspronkelijke termijn) werd vastgesteld dat 9.438 werkgevers nog geen aanvraag om vaststelling hebben ingediend. Deze groep werkgevers – die wel een subsidieverlening en voorschot heeft ontvangen – vertegenwoordigt ongeveer 320 miljoen euro aan verstrekte voorschotten (4% van het totaal aan verstrekte voorschotten).

Read more

11.11.2021 NL law
Van de WTV naar de NOW en weer terug

Short Reads - Aan het begin van de coronacrisis zijn de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004 (WTV) ingetrokken en vervangen door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Op 1 oktober 2021 is de WTV weer ongewijzigd geïntroduceerd. 

Read more