Short Reads

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de intern

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie

21.06.2021 NL law

De Wet collectieve warmtevoorziening, veelal aangeduid als de Warmtewet 2, is in aantocht. Jane van der Loo en Jaap Waverijn schreven hier een artikel over in het maandelijkse Tijdschrift Bouwrecht.

In dit artikel lichten Jane van der Loo en Jaap Waverijn eerst de hoofdlijnen van het conceptwetsvoorstel voor de Warmtewet 2 toe (par. 2). Daarna wordt ingegaan op enkele onderwerpen die veel aan de orde komen in de consultatiereacties en op enkele in het oog springende consultatiereacties. Daarbij worden aan de hand van vier thema’s zowel de consultatiereacties besproken als (waar van toepassing) welke wijzigingen er naar aanleiding van de internetconsultatie doorgevoerd zullen worden, maar ook welke knelpunten er nog bestaan. De besproken thema’s zijn (i) de marktordening van de warmtemarkt, (ii) de in de Warmtewet 2 opgenomen duurzaamheidsverplichting voor warmtebedrijven (de zogenoemde CO2-norm), (iii) de plicht om restwarmte ‘om niet’ uit te koppelen, en (iv) de opt-out mogelijkheden wat betreft aansluiting op een warmtenet (par. 3). Er wordt afgesloten met een conclusie met enkele verwachtingen en aanbevelingen (par. 4).

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Bouwrecht, 2021/37.

Lees hier het volledige artikel.

Klik hier om naar de Stibbe Warmtewet website te gaan.

 

 

Team

Related news

10.02.2022 NL law
FAQ: welke aandachtspunten zijn er bij globale en flexibele bestemmingsplannen?

Short Reads - "Globaal bestemmen", "flexibiliteit" en "uitnodigingsplanologie". Het zijn een paar termen die in de ruimtelijke ordening vaak voorbijkomen. In dit blogbericht wordt in FAQ-vorm besproken wat er precies onder globale en flexibele ruimtelijke plannen wordt verstaan, waar de wens naar dit soort plannen vandaan komt, hoe flexibiliteit vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten er uit de jurisprudentie naar voren komen. Ook zal worden stilgestaan bij mogelijkheden die de Omgevingswet biedt.

Read more

04.04.2022 NL law
Gedogen van PAS-melders: makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk

Short Reads - Onder het Programma Aanpak Stikstof ("PAS") kon voor projecten met weinig stikstofneerslag vaak volstaan worden met een melding onder de Wet natuurbescherming ("Wnb"). Sinds de onverbindendverklaring van het PAS wordt geworsteld met de wijze waarop met deze PAS-meldingen, waarvoor een juridische grondslag sindsdien ontbreekt, moet worden omgegaan. Hoewel handhavend optreden veelal als onevenredig en onwenselijk wordt geacht, zien verschillende rechtbanken strikt toe op de beginselplicht tot handhaving. 

Read more

24.02.2022 NL law
Toetsing van aanvragen voor zonneparken in strijd met het beginsel van fair play

Short Reads - De gemeente Drimmelen moet opnieuw beslissen op vijf vergunningaanvragen voor de aanleg van zonneparken op diverse locaties in de gemeente. De Afdeling oordeelt namelijk in twee uitspraken van 16 februari 2022 dat de gemeente de vergunningsaanvragen niet op een objectieve en gelijke wijze heeft beoordeeld, en daarbij één aanvraag heeft bevoordeeld. 

Read more