Short Reads

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de intern

De Wet collectieve warmtevoorziening: de stand van zaken na de internetconsultatie

21.06.2021 NL law

De Wet collectieve warmtevoorziening, veelal aangeduid als de Warmtewet 2, is in aantocht. Jane van der Loo en Jaap Waverijn schreven hier een artikel over in het maandelijkse Tijdschrift Bouwrecht.

In dit artikel lichten Jane van der Loo en Jaap Waverijn eerst de hoofdlijnen van het conceptwetsvoorstel voor de Warmtewet 2 toe (par. 2). Daarna wordt ingegaan op enkele onderwerpen die veel aan de orde komen in de consultatiereacties en op enkele in het oog springende consultatiereacties. Daarbij worden aan de hand van vier thema’s zowel de consultatiereacties besproken als (waar van toepassing) welke wijzigingen er naar aanleiding van de internetconsultatie doorgevoerd zullen worden, maar ook welke knelpunten er nog bestaan. De besproken thema’s zijn (i) de marktordening van de warmtemarkt, (ii) de in de Warmtewet 2 opgenomen duurzaamheidsverplichting voor warmtebedrijven (de zogenoemde CO2-norm), (iii) de plicht om restwarmte ‘om niet’ uit te koppelen, en (iv) de opt-out mogelijkheden wat betreft aansluiting op een warmtenet (par. 3). Er wordt afgesloten met een conclusie met enkele verwachtingen en aanbevelingen (par. 4).

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Bouwrecht, 2021/37.

Lees hier het volledige artikel.

Klik hier om naar de Stibbe Warmtewet website te gaan.

 

 

Team

Related news

13.10.2021 NL law
FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

Short Reads - Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde in geschillen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoordt deze vraag onder meer in een uitspraak over pleziervaartuigen en woonschepen in de jachthaven te Kaag (25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1897).

Read more

04.11.2021 NL law
Activiteit met grensoverschrijdende effecten – opgelet!

Short Reads - Vlaanderen heeft een programmatische aanpak stikstof. Onderdeel daarvan was dat activiteiten met een depositiebijdrage van minder dan 5% van de kritische depositiewaarde doorgang konden vinden. Dit omdat onder die drempel geen sprake zou zijn van een significante impact. Deze drempel kan echter niet meer gehanteerd worden na Vlaamse rechtspraak en in Nederland is op 20 oktober 2021  geoordeeld dat dit ook gevolgen heeft voor Nederlandse activiteiten die gevolgen kunnen hebben op Vlaams grondgebied. 

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more