Articles

De rechtspositie van de bestuurder en commissaris vanaf 1 juli 2021

De rechtspositie van de bestuurder en commissaris vanaf 1 juli 2021

De rechtspositie van de bestuurder en commissaris vanaf 1 juli 2021

30.07.2021 NL law

Ten onrechte heeft de invloed van de op 1 juli 2021 in werking getreden wet Bestuur en toezicht rechtspersonen op de rechtspositie van bestuurders en commissarissen weinig aandacht gekregen. De bepalingen kunnen voor aanzienlijke hoofdbrekens zorgen.

Van de wijzigingen die de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen teweegbrengt, heeft de invloed van deze wet op de rechtspositie van de bestuurder en commissaris wellicht de minste aandacht gekregen. Ten onrechte. Een nadere beschouwing laat zien dat deze bepalingen voor meer hoofdbrekens zullen gaan zorgen dan men aanvankelijk zou vermoeden. In deze bijdrage zal nader worden ingegaan op diverse vraagstukken over de rechtspositie van de bestuurder en commissaris van een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting die zijn ontstaan sinds de inwerkingtreding van de Wbtr op 1 juli 2021. In het bijzonder zal gekeken worden naar de introductie van de regeling dat een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de bestuurder of commissaris door de rechter niet langer kan worden uitgesproken (par. 2), het van overeenkomstige toepassing verklaren van art. 2:131 BW op de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting op grond waarvan de rechtbank van het rechtsgebied waar de rechtspersoon zijn woonplaats heeft kennis neemt van alle rechtsvorderingen die betrekking hebben op de overeenkomst tussen de rechtspersoon en de bestuurder of commissaris (par. 3), de invoering van de wettelijke regeling op grond waarvan aan bestuurders en commissarissen een bezoldiging kan worden toegekend (par. 4), de verhouding van deze bepalingen met de Wet normering topinkomens (par. 5) en de keuze van de wetgever voor een materiële regeling voor de kwalificatie als RvC of bestuur en de invloed daarvan op de rechtspositie van de bestuurder of commissaris (par. 6). Resumerend blijkt het overnemen van enkele standaardbepalingen over bestuur en toezicht voor de overige rechtspersonen spannender uit te werken dan de wetgever vermoedelijk voor mogelijk hield.

Klik hier voor het volledige artikel

Auteur: Manuel Lokin

Bron: Ondernemingsrecht 2021/74

Publicatiedatum: 29-6-2021

 

 

Team

Related news

26.01.2022 NL law
Meer maatwerk bij de NOW-vaststelling: het UWV moet een belangenafweging maken als het de subsidie lager wil vaststellen

Short Reads - Eind 2021 deed de rechtbank Zeeland-West-Brabant een interessante uitspraak over een NOW-subsidievaststellingsbesluit. In haar uitspraak oordeelt de rechtbank dat het UWV de subsidie niet zonder meer lager kan vaststellen op grond van bepalingen in de NOW, maar hiervoor een belangenafweging moet plaatsvinden, zoals voorgeschreven in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze uitspraak maakt de weg vrij voor meer maatwerk in de vaststellingsbesluiten rondom de NOW.

Read more

20.12.2021 NL law
Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - Aanleiding De onderwerpen “fraude” en “continuïteit” en de werkzaamheden die accountants verrichten rondom deze onderwerpen zijn zeer actueel. Op 13 september 2021 publiceerde de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (“NBA”) een consultatiedocument waarin werd voorgesteld dat accountants verplicht worden om altijd in aparte secties over fraude en continuïteit te rapporteren in de controleverklaring.

Read more

21.01.2022 NL law
Platformondernemingen en medezeggenschap

Articles - Platformondernemingen werken veelal op structurele basis met zelfstandigen. De Grondwet kent alle werkenden een recht op medezeggenschap toe. Het is op zich mogelijk zelfstandigen onder de WOR te brengen, zij het dat hier wel een aantal hindernissen genomen moeten worden: eerst moet er een ondernemingsraad zijn ingesteld ten behoeve van minstens vijftig werknemers. Daarna kan deze pas afspreken met de ondernemer om ook zelfstandigen kiesrecht te geven. 

Read more

15.12.2021 NL law
Toepasselijkheid ESEF in verslaggeving vanaf boekjaar 2021

Short Reads - Aanleiding Het was aanvankelijk de bedoeling dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving over boekjaar 2020 in een uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF) zouden moeten publiceren. De Nederlandse wetgever heeft echter gebruikgemaakt van een door de Europese Commissie geboden uitstelmogelijkheid. Van uitgevende instellingen wordt verwacht dat zij verslaggeving vanaf boekjaar 2021 in ESEF publiceren. Deze alert geeft praktische tips op basis van de eerste praktijkervaringen met ESEF.

Read more

20.12.2021 LU law
Extension of exceptional measures for the holding of Luxembourg companies meetings

Articles - In the context of the uncertain evolution of the COVID-19 pandemic, continuing applicable travel restrictions and the encouragement of the Luxembourg Government to observe social distancing, including in a business environment, the Luxembourg Chamber of Deputies has adopted the law dated 17 December 2021. This law extends the possibility to hold meetings without physical attendance until 31 December 2022 and thereby amends the law of 23 September 2020 concerning the holding of meetings in companies and other legal entities, as amended.

Read more