Short Reads

Publicatie en inwerkingtreding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

Publicatie en inwerkingtreding Wet ongewenste zeggenschap telecommuni

Publicatie en inwerkingtreding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

29.01.2021 NL law

Op 12 juni 2020 is een wet gepubliceerd om ongewenste overnames in de telecommunicatiesector tegen te gaan: de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie. Deze wet (die de vorm heeft van een nieuw hoofdstuk in de Telecommunicatiewet) moet volgens de memorie van toelichting voorkomen dat een op basis van geopolitieke motieven handelende partij een te grote invloed krijgt op Nederlandse telecommunicatiepartijen.

Het betreft aanbieders van elektronische communicatienetwerken of –diensten, datacenters, internetknooppunten en andere netwerken of diensten die zijn aangewezen in het besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie. Dit nieuwe hoofdstuk in de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie is in werking getreden per 1 oktober 2020.

De wet introduceert daartoe een meldplicht bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (“EZK”) voor een partij die het voornemen heeft overwegende zeggenschap in een Nederlandse telecommunicatiepartij te verkrijgen en indien deze overwegende zeggenschap leidt tot relevante invloed in de communicatiesector. Van “overwegende zeggenschap” is onder meer sprake indien een partij (alleen of samen met anderen met wie in onderling overleg wordt gehandeld) rechtstreeks of middellijk over ten minste 30% van de stemrechten in de algemene vergadering beschikt of meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen kan benoemen of ontslaan. Indien EZK van oordeel is dat overwegende zeggenschap door een bepaalde partij kan leiden tot een bedreiging van het publiek belang, legt EZK, al dan niet onder opschortende voorwaarden, een verbod op het houden of verkrijgen van die zeggenschap op. Als EZK overweegt een verbod op te leggen, kan zij daarvan afzien indien de verkrijger of houder bereid en in staat is zodanige maatregelen te treffen dat de bezwaren van EZK komen te vervallen. Deze mitigerende maatregelen kunnen worden afgestemd in overleg tussen EZK en de verkrijger of houder, en kunnen als voorwaarden worden opgenomen in de beslissing om geen verbod op te leggen. EZK heeft een meldpunt ingericht waar de meldingen van voorgenomen verkrijgingen van overwegende zeggenschap in behandeling worden genomen. 

Van een bedreiging van het publiek belang kan slechts sprake zijn als de overwegende zeggenschap ten eerste leidt tot relevante invloed in de telecommunicatiesector. Dit houdt in dat misbruik of uitval van de betreffende telecommunicatiepartij bepaalde in de wet genoemde negatieve gevolgen heeft, zoals onderbreking van internettoegang voor een bepaald aantal gebruikers1. Ten tweede moet ten aanzien van de verkrijger of houder van de overwegende zeggenschap gelden dat deze voldoet aan één van de in de wet omschreven omstandigheden. Dergelijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld dat hij een ongewenst persoon is of een staat, entiteit of persoon is waarvan bekend is of vermoed wordt dat deze de intentie heeft een telecommunicatiepartij te beïnvloeden om misbruik of opzettelijke uitval daarvan mogelijk te maken, of dat zijn identiteit niet kan worden vastgesteld. Binnen acht weken na ontvangst van de melding beslist EZK of er een verbod wordt opgelegd. Indien nader onderzoek nodig is kan de termijn met zes maanden worden verlengd. Indien binnen deze termijn geen verbod wordt opgelegd of door EZK is medegedeeld dat geen verbod zal worden opgelegd is het houden of verkrijgen van de overwegende zeggenschap in beginsel toegestaan. EZK zal het houden of verkrijgen van de overwegende zeggenschap daarna uitsluitend nog kunnen verbieden indien bij de melding door de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, of feiten of omstandigheden op grond waarvan het publiek belang bedreigd kan worden pas na de beslissing om geen verbod op te leggen bekend zijn geworden bij EZK. Een verbod wordt meegedeeld aan partij tot wie het verbod zich richt en aan de betrokken telecommunicatiepartij via een daarvoor ingerichte internetpagina van EZK. 

Indien EZK een verbod oplegt voordat de overwegende zeggenschap wordt verkregen (‘closing’), is de verkrijging nietig indien die desalniettemin plaatsvindt, tenzij de transactie via een effectenbeurs verloopt. In dat geval is de transactie niet nietig, maar zal de verkrijger de aan de aandelen verbonden stemrechten niet kunnen uitoefenen en zal de verkrijger diens aandelenbelang terug moeten brengen tot onder de 30%. Indien een verbod wordt opgelegd nadat de overwegende zeggenschap al verkregen is, wordt het houden daarvan verboden. De houder van deze zeggenschap mag in dat geval de aan zijn belang in de telecommunicatiepartij verbonden rechten niet uitoefenen, met uitzondering van het recht op dividend en de ontvangst van uitkeringen uit de reserves. Het verbod geldt voor de zeggenschapsrechten verbonden aan het gehele aandelenbelang van de desbetreffende partij. Nadat een verbod is opgelegd, wordt de houder door EZK opgedragen om binnen een redelijke termijn de zeggenschap in de betreffende telecommunicatiepartij terug te brengen of te beëindigen zodat niet langer sprake is van overwegende zeggenschap. 

 

1) Op 22 september 2020 is een besluit gepubliceerd ter nadere uitwerking van het begrip ‘relevante invloed in de telecommunicatiesector’.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

15.07.2021 NL law
Consultatie Wet toekomst accountancysector gepubliceerd

Short Reads - Op 9 juli 2021 is een consultatieversie van het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector (het “Voorstel”) gepubliceerd. Het Voorstel bevat maatregelen die beogen de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Met het Voorstel wordt mede uitvoering gegeven aan het eerder geuite voornemen van de Minister van Financiën om enkele aanbevelingen uit het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (“Cta”) te zullen opvolgen.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

13.07.2021 NL law
Voortgang wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding

Short Reads - Op 11 februari 2021 is het wetsvoorstel inzake evenwichtige man/vrouwverhouding aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel introduceert een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. Daarnaast moeten grote NV’s en BV’s ambitieuze en passende doelen in de vorm van een streefcijfer vaststellen om genderdiversiteit in het bestuur, RvC en senior management te bevorderen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more

12.07.2021 NL law
Consultatie voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - In de periode van 15 juni 2021 tot 12 juli 2021 is het voorontwerp online oprichting besloten vennootschappen geconsulteerd. Klik hier voor de consultatiereacties. Het voorontwerp implementeert de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht en wijzigt daartoe Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Het doel van de richtlijn is om de vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de Europese Unie te vergemakkelijken.

Read more