Short Reads

Nederlandse wetgever besluit tot uitstel ESEF

Nederlandse wetgever besluit tot uitstel ESEF

Nederlandse wetgever besluit tot uitstel ESEF

19.01.2021 NL law

Uit de gewijzigde Europese Transparantierichtlijn (Richtlijn 2013/50/EU) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/815 volgt dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving zullen moeten opstellen en algemeen verkrijgbaar stellen in het zogenoemde European Single Electronic Format (“ESEF”).

De verplichting tot het opstellen en publiceren van jaarlijkse verslaggeving in ESEF zou in beginsel van toepassing worden op jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020.

Mede gelet op de impact van COVID-19 op uitgevende instellingen hebben de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie op 15 december 2020 overeenstemming bereikt over een wijziging van de Transparantierichtlijn. Lidstaten hebben hierdoor de keuze om de verplichte toepassing van ESEF pas van toepassing te laten zijn op de jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. Zie daarover ook onze eerdere corporate alert. Vertegenwoordigers van uitgevende instellingen en accountants hebben het Ministerie van Financiën verzocht om van deze uitstelmogelijkheid gebruik te maken, omdat het opstellen van de financiële verslaggeving in ESEF additionele personele en financiële capaciteit vergt, terwijl ook de COVID-19-pandemie (en de Brexit) al extra aandacht vraagt bij het opstellen van de verslaggeving door uitgevende instellingen en de controle daarvan door accountants.

In een Kamerbrief van 18 januari 2021 heeft minister Hoekstra van Financiën aangekondigd dat Nederland, evenals enkele omringende landen, gebruik maakt van de lidstaatoptie om uitgevende instellingen een jaar extra de tijd te geven om de jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen vergelijkbaar te stellen in ESEF. Dit betekent dat uitgevende instellingen pas vanaf boekjaar 2021 verplicht zijn om hun jaarlijkse verslaggeving in ESEF algemeen verkrijgbaar te stellen. Dit laat onverlet dat het uitgevende instellingen vrijstaat om vrijwillig reeds vanaf boekjaar 2020 in ESEF te rapporteren. Indien uitgevende instellingen daartoe vrijwillig zouden overgaan, zal de AFM hierop toezien, waarbij ze in haar toezicht rekening zal houden met de bijzondere omstandigheden.

 

Team

Related news

17.05.2021 NL law
Stibbe, KPMG and NVB Sustainable Finance Week

Seminar - The Sustainable Finance Week - organised by Stibbe, KPMG and NVB - will take place across 4 afternoons, starting on Monday 31 May 2021. Through an online conference platform, we will present a variety of live information sessions on the EU Sustainable Finance Action Plan, and provide virtual access to knowledge and networking.

Read more