Short Reads

Geen ruimte voor correctie NOW-aanvraag achteraf (annotatie)

Geen ruimte voor correctie NOW-aanvraag achteraf (annotatie)

Geen ruimte voor correctie NOW-aanvraag achteraf (annotatie)

29.01.2021 NL law

In deze annotatie bespreken Astrid Helstone en Thomas Boot twee uitspraken waarbij de bestuursrechter onderzoekt of fouten in de NOW-aanvraag achteraf gecorrigeerd kunnen worden. De bestuursrechter oordeelt dat een beroep op verschoonbaarheid, behoudens administratieve belemmeringen, ook niet wordt gehonoreerd in de gevallen waarin geen sprake is van fraude of oneigenlijk gebruik. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de NOW geen hardheidsclausule kent en dus geen ruimte biedt voor maatwerk.

Beide uitspraken passen volgens Astrid en Thomas binnen de bestaande lijn in de tot nu toe gewezen uitspraken over de aanvragen voor verlening van een NOW-subsidie. De strikte toepassing van de NOW staat volgens hen echter in schril contrast met de beoogde eenvoud die oorspronkelijk door de regering werd beoogd. In deze annotatie bespreken zij de argumenten die pleiten voor (i) een alternatieve benadering die nog steeds strookt met het doel van de NOW en (ii) het wél toestaan van een hardheidsclausule met inachtneming van waarborgen tegen fraude en oneigenlijk gebruik. Dit is met name van belang omdat de COVID-19 maatregelen door de regering verder zijn aangescherpt en hierdoor naar verwachting nog meer gebruik zal worden gemaakt van de laatste twee tranches van de NOW(-3).

In de huidige situatie waarbij een hardheidsclausule ontbreekt en de bestaande rechtelijke lijn zich verder bestendigt, is het volgens Astrid en Thomas aannemelijk dat een substantieel aantal NOW-aanvragen door het UWV wordt afgewezen, gevolgd door een rechterlijke procedure. Een meer genuanceerde benadering op dit punt doet naar het oordeel van Astrid en Thomas beter recht aan het oorspronkelijke doel van de NOW: het behoud van werkgelegenheid. Zij pleiten er daarom voor om in uitzonderingsgevallen (indien er geen sprake is van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik) de toepassing van een hardheidsclausule in ieder geval in de laatste tranches van de NOW(-3) mogelijk te maken.

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Team

Related news

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more

14.06.2021 NL law
Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor Duitse chauffeurs in dienst van in Nederland gevestigde onderneming (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak gaat over een werkgever met een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsvervoer over de weg. Deze werkgever heeft ongeveer 90 werknemers in dienst, van wie tien werknemers de Duitse nationaliteit hebben en in Duitsland wonen. Partijen verschillen van mening over de vraag of deze tien Duitse werknemers verplicht zijn tot deelneming in het Pensioenfonds Vervoer.

Read more

02.06.2021 NL law
Kabinet kondigt NOW-4 en een wijziging van de omzetberekening aan

Short Reads - Er komt een nieuwe NOW-subsidieregeling, de NOW-4. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2021. De subsidievoorwaarden onder de NOW-4 zullen grotendeels gelijk zijn aan de voorwaarden voor een subsidie onder de vijfde tranche van de NOW-3. Ook informeert het kabinet de Tweede Kamer over een wijziging inzake de bepaling van de omzet, die zal worden ingevoerd in de NOW-3 en de NOW-4.

Read more

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more