Articles

Recht doen aan het verschoningsrecht

Recht doen aan het verschoningsrecht

Recht doen aan het verschoningsrecht

03.02.2021 NL law

Een advocaat is wettelijk en gedragsrechtelijk verplicht tot geheimhouding van de communicatie met zijn cliënten. Die geheimhouding is buitengewoon belangrijk. Een advocaat kan zijn essentiële rol binnen de rechtsstaat niet vervullen indien hij zijn cliënt niet kan garanderen dat hun onderlinge communicatie vertrouwelijk en dus geheim zal blijven. 

Het verschoningsrecht van de advocaat beschermt diens vertrouwelijke communicatie met zijn cliënten tegen inzage door derden. Die derden staan buiten de advocaat-cliënt-relatie en zij behoren daar ook buiten te blijven. Dat geldt in het bijzonder voor opsporingsambtenaren. Het door hen te dienen belang van de waarheidsvinding moet wijken voor het belang van de vertrouwelijkheid van de advocaat-cliënt-communicatie. Het verschoningsrecht wordt geschonden zodra derden zich inzage verschaffen in de advocaat-client-communicatie. Zo’n schending is per definitie onherstelbaar. Indien de inhoud van de geheime communicatie tussen advocaat en cliënt ter kennis is gekomen bij een derde, is deze inhoud buiten de sfeer van de vertrouwelijkheid geraakt. Dat valt niet meer ongedaan te maken. Omdat kennisneming van verschoningsgerechtigde gegevens praktisch altijd zal plaatsvinden buiten het zicht van de betrokken advocaat en diens cliënt, is zo’n schending onzichtbaar. Zij laat voor de buitenwereld geen sporen na. Voor de advocaat en zijn cliënt zal in de regel oncontroleerbaar zijn wat de derde met de verworven kennis heeft gedaan of nog zal doen. Dat geldt zeker indien die derde een opsporingsambtenaar is. De professionele tegenstander van de advocaat en diens cliënt zal immers wel de laatste zijn om inzicht te verschaffen in de wijze waarop binnen het opsporingsapparaat met de verworven kennis is omgegaan resp. hoe deze (tactisch) is of zal worden gebruikt. En bij gebreke van evidente aanwijzingen van gebruik in dossierstukken, zal een rechter daar doorgaans geen onderzoek naar willen laten verrichten.

Kortom: een inbreuk op het verschoningsrecht is niet alleen onherstelbaar, maar ook onzichtbaar en oncontroleerbaar. Wie het verschoningsrecht wil waarborgen, zal dus zoveel mogelijk moeten voorkómen dat dergelijke inbreuken kunnen plaatsvinden, door de mogelijkheden voor zulke inbreuken maximaal te beperken. Niet de kat op het spek binden dus, maar het spek veilig buiten bereik van de kat houden. En daaruit volgt onder meer, dat aan opsporingsambtenaren uiteraard geen enkele rol mag worden toebedeeld bij het selecteren of beoordelen van verschoningsgerechtigde communicatie.

Daan Doorenbos en Muriël schreven een artikel over de werkwijze die OM en Fiod propageren in relatie tot de omgang met verschoningsgerechtigde communicatie. In hun artikel gaan zij in op het onderscheid dat daarbij wordt gemaakt tussen gevorderde en beslagen gegevens en de wijzigingen die moeten doorgevoerd in het Wetboek van Strafvordering om het verschoningsrecht te beschermen. Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sanctierecht en Onderneming 2020-5/6.

 

Lees de volledige publicatie.

Team

Related news

09.02.2022 NL law
Voortgang wetsvoorstel registratie UBO's van trusts en soortgelijke juridische constructies

Short Reads - Op 16 december 2021 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (de "Implementatiewet") aangenomen. Enkele onderdelen uit de Implementatiewet zijn op 28 januari 2022 in werking getreden; dat geldt nog niet voor het register voor trusts en soortelijke juridische constructies. Door de korte overgangsperiode (3 maanden) na inwerkingtreding van deze wet dient niettemin tijdig aandacht te worden besteed aan de registratie van UBO('s) van trusts en Nederlandse fondsen voor gemene rekening.

Read more

16.09.2022 NL law
Webinar Verschoningsrecht

Articles - Tim de Greve gaat samen met Prof. Petra van Kampen in op actuele ontwikkelingen in het verschoningsrecht tijdens het webinar Verschoningsrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk. Dit webinar is hier terug te kijken.

Read more

09.02.2022 NL law
De deadline voor registratie UBO('s) in het UBO-register nadert

Short Reads - Vennootschappen en andere juridische entiteiten hebben tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register. De rechtmatigheid van het UBO-register wordt door de stichting Privacy First betwist en door de Luxemburgse rechter zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU, maar tot op heden is de UBO-wetgeving in werking en daarmee blijft de verplichting tot registratie actueel.

Read more

27.07.2022 NL law
Registratie UBO's in het UBO-register: terugmelding, handhaving en sanctionering

Short Reads - Vennootschappen en andere juridische entiteiten hadden tot 27 maart 2022 voor de registratie van hun UBO’s (ultimate beneficial owners) bij het Nederlandse UBO-register. Het voldoen aan de UBO-registratie blijft actueel. Het overtreden van bepalingen betreffende de UBO-registratie kan terugmeldingen, handhaving en sanctionering tot gevolg hebben.

Read more

09.02.2022 NL law
Verplichte rapportering door accountants over fraude en continuïteit in de controleverklaring

Short Reads - De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants ("NBA") heeft in 2021 voorgesteld om in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden ("NV COS") een verplichting voor accountants op te nemen om in de controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Hiertoe heeft de NBA Standaard 700 gewijzigd1.

Read more