Short Reads

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

15.02.2021 NL law

De NOW-subsidie wordt verstrekt aan werkgevers, en dient als compensatie voor de loonkosten van werknemers, ter overbrugging van de periode dat omzetverlies wordt geleden en voldaan wordt aan de NOW-vereisten. De hoogte van de subsidie wordt dan ook logischerwijs berekend over het 'loon' dat de werkgever betaalt. Met loon wordt in de NOW bedoeld: het sociale verzekeringsloon (sv-loon), voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betreft.

Twee recente rechtbankuitspraken bevestigen dat het loonbegrip van de NOW moet worden uitgelegd binnen de reikwijdte van het sv-loon.

In de eerste uitspraak vroeg een werkgever een NOW-1-subsidie aan voor twee werknemers. Ten aanzien van een van deze werknemers werd gebruik gemaakt van de 30%-regeling voor expats. Die regeling houdt – kort gezegd – in dat de werkgever ten aanzien van de (expat)werknemer met inachtneming van de toepasselijke eisen, 30% van het brutoloon onbelast aan de werknemer zou kunnen betalen, waardoor een relatief hoog nettoloon overblijft. Het UWV kende een NOW-subsidie toe voor de twee werknemers, maar voor de expat-werknemer alleen voor de 70% van het loon waarvoor belasting betaald werd. De 30% van het brutoloon waarover geen belasting werd betaald, kwam ook niet voor een NOW-subsidie in aanmerking volgens het UWV. De rechtbank was het daarmee eens. De rechtbank overweegt dat met loon in de betekenis van de NOW wordt bedoeld: het sv-loon zoals bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Volgens de Wfsv maakt een zogeheten 'eindheffingsbestanddeel' geen deel uit van het loon. De 30% brutoloon waarover geen belasting wordt betaald is een 'eindheffingsbestanddeel'. Dat gedeelte was dus geen loon in de zin van de Wfsv, en werd dus niet gecompenseerd met een NOW-subsidie.

In de tweede uitspraak vroeg een werkgever een NOW-1-subsidie voor een ex-werknemer. De werkgever betaalde als eigenrisicodrager voor de Ziektewet ziekengeld aan deze ex-werknemer na afloop van de dienstbetrekking. Het UWV wees de aanvraag af, omdat het ziekengeld geen loon in de zin van de NOW was. 'Loon' in de zin van de NOW is sv-loon, voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is. Ziekengeld is 'loon' in de zin van de Wfsv, ook als het na het einde van een dienstbetrekking wordt betaald. Het ziekengeld dat de werkgever aan zijn ex-werknemer betaalde was alleen geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Alleen vergoedingen die een directe tegenprestatie zijn voor de arbeid worden gezien als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het ziekengeld in dit geval was geen tegenprestatie voor arbeid, en dus geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het loon kwam dan ook niet voor vergoeding in aanmerking, en de rechtbank gaf het UWV gelijk.

Deze uitspraken bevestigen dat voor de invulling van het loonbegrip wordt aangesloten bij het sv-loonbegrip. Daarbij geldt de belangrijke nuance uit de NOW zelf dat het alleen gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Deze uitspraken bevestigen dat niet alle vergoedingen die een werkgever aan een (ex-)werknemer betaalt, vergoed kunnen worden met een NOW-subsidie. 

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Team

Related news

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more

02.06.2021 NL law
Kabinet kondigt NOW-4 en een wijziging van de omzetberekening aan

Short Reads - Er komt een nieuwe NOW-subsidieregeling, de NOW-4. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2021. De subsidievoorwaarden onder de NOW-4 zullen grotendeels gelijk zijn aan de voorwaarden voor een subsidie onder de vijfde tranche van de NOW-3. Ook informeert het kabinet de Tweede Kamer over een wijziging inzake de bepaling van de omzet, die zal worden ingevoerd in de NOW-3 en de NOW-4.

Read more

14.06.2021 NL law
Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor Duitse chauffeurs in dienst van in Nederland gevestigde onderneming (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak gaat over een werkgever met een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsvervoer over de weg. Deze werkgever heeft ongeveer 90 werknemers in dienst, van wie tien werknemers de Duitse nationaliteit hebben en in Duitsland wonen. Partijen verschillen van mening over de vraag of deze tien Duitse werknemers verplicht zijn tot deelneming in het Pensioenfonds Vervoer.

Read more

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more