Short Reads

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

15.02.2021 NL law

De NOW-subsidie wordt verstrekt aan werkgevers, en dient als compensatie voor de loonkosten van werknemers, ter overbrugging van de periode dat omzetverlies wordt geleden en voldaan wordt aan de NOW-vereisten. De hoogte van de subsidie wordt dan ook logischerwijs berekend over het 'loon' dat de werkgever betaalt. Met loon wordt in de NOW bedoeld: het sociale verzekeringsloon (sv-loon), voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betreft.

Twee recente rechtbankuitspraken bevestigen dat het loonbegrip van de NOW moet worden uitgelegd binnen de reikwijdte van het sv-loon.

In de eerste uitspraak vroeg een werkgever een NOW-1-subsidie aan voor twee werknemers. Ten aanzien van een van deze werknemers werd gebruik gemaakt van de 30%-regeling voor expats. Die regeling houdt – kort gezegd – in dat de werkgever ten aanzien van de (expat)werknemer met inachtneming van de toepasselijke eisen, 30% van het brutoloon onbelast aan de werknemer zou kunnen betalen, waardoor een relatief hoog nettoloon overblijft. Het UWV kende een NOW-subsidie toe voor de twee werknemers, maar voor de expat-werknemer alleen voor de 70% van het loon waarvoor belasting betaald werd. De 30% van het brutoloon waarover geen belasting werd betaald, kwam ook niet voor een NOW-subsidie in aanmerking volgens het UWV. De rechtbank was het daarmee eens. De rechtbank overweegt dat met loon in de betekenis van de NOW wordt bedoeld: het sv-loon zoals bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Volgens de Wfsv maakt een zogeheten 'eindheffingsbestanddeel' geen deel uit van het loon. De 30% brutoloon waarover geen belasting wordt betaald is een 'eindheffingsbestanddeel'. Dat gedeelte was dus geen loon in de zin van de Wfsv, en werd dus niet gecompenseerd met een NOW-subsidie.

In de tweede uitspraak vroeg een werkgever een NOW-1-subsidie voor een ex-werknemer. De werkgever betaalde als eigenrisicodrager voor de Ziektewet ziekengeld aan deze ex-werknemer na afloop van de dienstbetrekking. Het UWV wees de aanvraag af, omdat het ziekengeld geen loon in de zin van de NOW was. 'Loon' in de zin van de NOW is sv-loon, voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is. Ziekengeld is 'loon' in de zin van de Wfsv, ook als het na het einde van een dienstbetrekking wordt betaald. Het ziekengeld dat de werkgever aan zijn ex-werknemer betaalde was alleen geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Alleen vergoedingen die een directe tegenprestatie zijn voor de arbeid worden gezien als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het ziekengeld in dit geval was geen tegenprestatie voor arbeid, en dus geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het loon kwam dan ook niet voor vergoeding in aanmerking, en de rechtbank gaf het UWV gelijk.

Deze uitspraken bevestigen dat voor de invulling van het loonbegrip wordt aangesloten bij het sv-loonbegrip. Daarbij geldt de belangrijke nuance uit de NOW zelf dat het alleen gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Deze uitspraken bevestigen dat niet alle vergoedingen die een werkgever aan een (ex-)werknemer betaalt, vergoed kunnen worden met een NOW-subsidie. 

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Team

Related news

14.10.2021 NL law
Termijn voor het indienen vaststellingsaanvraag NOW-1 loopt af op 31 oktober 2021: strategische handreikingen en juridische aanbevelingen

Short Reads - Op 31 oktober 2021 is het de laatste dag waarop de vaststellingsaanvragen van de NOW-1 subsidie kunnen worden ingediend. Veel werkgevers hebben deze aanvraag al ingediend (en al een vaststellingsbesluit ontvangen) maar ook een aanzienlijk deel van de vaststellingsaanvragen moet nog door het UWV worden ontvangen (zie de Kamerbrief van 20 september 2021). 

Read more

13.10.2021 NL law
De hardheidsclausule en ander maatwerk in het licht van de NOW

Short Reads - Uitzonderingen op de NOW zijn volgens de bestuursrechter niet mogelijk door het bewust ontbreken van een hardheidsclausule, maar worden door de minister in bepaalde gevallen wel toegestaan. In dit artikel bespreekt Sandra Putting welke mogelijkheden bestuursorganen en de bestuursrechter hebben om maatwerk te bieden en wordt aan de hand van drie geschilpunten over de NOW beoordeeld hoe die mogelijkheden zijn ingezet of beter hadden kunnen worden ingezet.

Read more

29.09.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Algoritmes en personeelsselectie

Articles - Recent kwam in de Wolters Kluwer reeks ‘Monografieën Sociaal Recht’ het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’ uit. Dit boek is op verzoek van Instituut GAK samengesteld door academici van de Universiteit Tilburg, onder leiding van Mijke Houwerzijl. Het boek, waaraan dertien auteurs een bijdrage leverden, betreft “sociaaljuridische vraagstukken die zich doen bij de (r)evolutie naar een andere wereld van werk”. Daarbij stonden centraal uitdagingen die gepaard gaan met technologisch aangedreven processen van platformisering en algoritmisering.

Read more

12.10.2021 NL law
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming: Platformarbeid en privaatrecht

Short Reads - Jaap van Slooten schreef mee aan het boek ‘Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming’, waarin hij samen met Eric Tjong Tjin Tai (Tilburg University) in het hoofdstuk ‘Platformarbeid en privaatrecht’ ingaat op de vraag in hoeverre privaatrechtelijke regelingen een vorm van sociale bescherming bieden aan werkenden en afnemers van een platform.

Read more

29.09.2021 NL law
Gebrekkige informatievoorziening aan de ondernemingsraad bij overnamefinanciering: belangenafweging en beweegredenen

Short Reads - In deze bijdrage bespreekt Ea Visser de beschikkingen inzake Estro en PCM. Daarna gaat zij in op het politieke initiatief dat is genomen inzake de rechten van de OR bij private-equitytransacties en de reactie daarop. Ea bespreekt aan de hand van de Estro-zaak de relatie tussen de belangenafweging van het bestuur en de beweegredenen die moeten worden opgenomen in een adviesaanvraag volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Vervolgens gaat zij in op de manier waarop partijen bij een overnamefinanciering de bevindingen uit de Estro-zaak kunnen toepassen in de praktijk.

Read more