Short Reads

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

Eerste uitspraken over begrip ‘loon’ in de NOW

15.02.2021 NL law

De NOW-subsidie wordt verstrekt aan werkgevers, en dient als compensatie voor de loonkosten van werknemers, ter overbrugging van de periode dat omzetverlies wordt geleden en voldaan wordt aan de NOW-vereisten. De hoogte van de subsidie wordt dan ook logischerwijs berekend over het 'loon' dat de werkgever betaalt. Met loon wordt in de NOW bedoeld: het sociale verzekeringsloon (sv-loon), voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking betreft.

Twee recente rechtbankuitspraken bevestigen dat het loonbegrip van de NOW moet worden uitgelegd binnen de reikwijdte van het sv-loon.

In de eerste uitspraak vroeg een werkgever een NOW-1-subsidie aan voor twee werknemers. Ten aanzien van een van deze werknemers werd gebruik gemaakt van de 30%-regeling voor expats. Die regeling houdt – kort gezegd – in dat de werkgever ten aanzien van de (expat)werknemer met inachtneming van de toepasselijke eisen, 30% van het brutoloon onbelast aan de werknemer zou kunnen betalen, waardoor een relatief hoog nettoloon overblijft. Het UWV kende een NOW-subsidie toe voor de twee werknemers, maar voor de expat-werknemer alleen voor de 70% van het loon waarvoor belasting betaald werd. De 30% van het brutoloon waarover geen belasting werd betaald, kwam ook niet voor een NOW-subsidie in aanmerking volgens het UWV. De rechtbank was het daarmee eens. De rechtbank overweegt dat met loon in de betekenis van de NOW wordt bedoeld: het sv-loon zoals bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Volgens de Wfsv maakt een zogeheten 'eindheffingsbestanddeel' geen deel uit van het loon. De 30% brutoloon waarover geen belasting wordt betaald is een 'eindheffingsbestanddeel'. Dat gedeelte was dus geen loon in de zin van de Wfsv, en werd dus niet gecompenseerd met een NOW-subsidie.

In de tweede uitspraak vroeg een werkgever een NOW-1-subsidie voor een ex-werknemer. De werkgever betaalde als eigenrisicodrager voor de Ziektewet ziekengeld aan deze ex-werknemer na afloop van de dienstbetrekking. Het UWV wees de aanvraag af, omdat het ziekengeld geen loon in de zin van de NOW was. 'Loon' in de zin van de NOW is sv-loon, voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking is. Ziekengeld is 'loon' in de zin van de Wfsv, ook als het na het einde van een dienstbetrekking wordt betaald. Het ziekengeld dat de werkgever aan zijn ex-werknemer betaalde was alleen geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Alleen vergoedingen die een directe tegenprestatie zijn voor de arbeid worden gezien als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het ziekengeld in dit geval was geen tegenprestatie voor arbeid, en dus geen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het loon kwam dan ook niet voor vergoeding in aanmerking, en de rechtbank gaf het UWV gelijk.

Deze uitspraken bevestigen dat voor de invulling van het loonbegrip wordt aangesloten bij het sv-loonbegrip. Daarbij geldt de belangrijke nuance uit de NOW zelf dat het alleen gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Deze uitspraken bevestigen dat niet alle vergoedingen die een werkgever aan een (ex-)werknemer betaalt, vergoed kunnen worden met een NOW-subsidie. 

Stibbe website over de NOW

De ontwikkelingen rondom de NOW-subsidie volgen elkaar in een snel tempo op en blijven door de aanhoudende coronacrisis zeer actueel. Daarom heeft het Stibbe NOW-team een speciale website over de NOW opgezet. Op deze website houdt dit team onder andere literatuur, rechtspraak, regelgeving en nieuwsberichten over de NOW bij. Daarnaast vindt u hier de belangrijkste parlementaire documentatie inzake de NOW. Ook staan op deze website onze short reads met een juridische duiding van de NOW-ontwikkelingen. Kortom, met onze website biedt het Stibbe NOW team u een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen en inzicht in de juridische betekenis hiervan.

Team

Related news

30.08.2021 NL law
Werknemers moeten tijdens lockdown niet gewerkte min-uren inhalen (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de kort geding-uitspraak van de rechtbank Gelderland in de Wibra-zaak. Deze uitspraak bevestigt dat Wibra haar werknemers de tijdens de lockdown niet-gewerkte uren (min-uren) mag laten inhalen (binnen de door de cao maximaal toegestane bandbreedte). Het afgewogen oordeel van de kortgedingrechter in dit geschil getuigt van een genuanceerde benadering van de vraag onder welke voorwaarden flexcontracten met een min-max karakter toelaatbaar zijn. Astrid meent dat het oordeel in dit geval juist is.

Read more

10.09.2021 NL law
Nieuwe verplichting onder de NOW-4: de overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid

Short Reads - Met de laatste tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”) is een nieuwe aanvullende verplichting geïntroduceerd voor het bonus- en dividendverbod. Het bonus- en dividendverbod is een van de meest vergaande verplichtingen onder de NOW en is onderwerp van veel maatschappelijke discussie. 

Read more

02.08.2021 NL law
Curaçaose rechter: ontslag op staande voet wegens weigeren coronavaccin nietig

Short Reads - Een unicum. Een rechter binnen het Nederlandse koninkrijk heeft zich voor het eerst uitgelaten over het ontslag van een werkneemster die het coronavaccin weigert. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft in zijn uitspraak van 16 juli 2021 geoordeeld dat het ontslag op staande voet van een werkneemster nietig is. Wel wordt de arbeidsovereenkomst van de werkneemster ontbonden wegens verandering van omstandigheden. In deze short read bespreken wij deze uitspraak van de Curaçaose rechter.

Read more