Articles

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen tot en met 6 december 2021

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen tot en met 6 december 2

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen tot en met 6 december 2021

13.12.2021 BE law

Zie hieronder voor een overzicht van recente Belgische en Europese juridische ontwikkelingen tot en met 6 december 2021.

EU

Afval van flessen voor eenmalig gebruik

Uitvoeringsbesluit (EU)2021/1752 van de Commissie van 1 oktober 2021 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de berekening, verificatie en rapportage van gegevens over de gescheiden inzameling van afval van kunststoffen drankflessen voor eenmalig gebruik.1

Energielabels

Eenvoudigere EU-energielabels voor verlichtingsproducten vanaf 1 september2021.2

Etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Gedelegeerde Verordening (EU)2021/1962 van de Commissie van 12 augustus 2021 tot rectificatie van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.3

Etikettering van biologische producten

Rectificatie (NL Versie) van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad.4

EU Ecolabel / Cosmetische producten en dierverzorgingsproducten

Besluit (EU) 2021/1870 van de Commissie van 22 oktober 2021 tot vaststelling van de EU-milieukeurcriteria voor cosmetische producten en dierverzorgingsproducten.5

EU Ecolabel / Absorberende hygiëneproducten

JCR Technical Report - Revision of EU Ecolabel criteria for Absorbent Hygiene Products.6

EU Ecolabel / Toeristische accommodatie / De geldigheidsduur 

Besluit (EU) 2021/1845 van de Commissie van 20 oktober 2021 tot wijziging van Besluit (EU) 2017/175 wat betreft de geldigheidsduur van de EU-milieukeurcriteria voor toeristische accommodatie en de daarmee verband houdende eisen inzake beoordeling en verificatie.7

EU Ecolabel / Verven

Besluit (EU) 2021/1871 van de Commissie van 22 oktober 2021 ot wijziging van Besluit 2014/312/EU tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor verven en vernissen voor gebruik binnens- en buitenshuis.8

Inbreukprocedures / Oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn (EU) 2019/633)

Commissie leidt inbreukprocedures in tegen twaalf lidstaten die EU-regels die oneerlijke handelspraktijken verboden niet hebben omgezet (Incl. België).9

Logo / Diergeneesmiddelen

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1904 van de Commissie van 29 oktober 2021 tot vaststelling van het ontwerp van een gemeenschappelijk logo voor de kleinhandel op afstand in diergeneesmiddelen.10

Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat

Besluit Nr. 2/2021 VAN HET Gemengd Comité EU-Zwitserland van 12 augustus 2021 tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat door de vervanging van Protocol 3 betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden voor administratieve samenwerking [2021/1859].11

Productveiligheid

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1121 van de Commissie van 8 juli 2021 tot nadere vaststelling van de details van de door de lidstaten in te dienen statistische gegevens over controles van de veiligheid en conformiteit van producten die de markt van de Unie binnenkomen.12

Suikergoedproducten

Verordening (EU) 2021/1175 van de Commissie van 16 juli 2021 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van polyolen in bepaalde suikergoedproducten met verlaagde energetische waarde.13

Veiligheid van speelgoed

Toy Safety Directive 2009/48/EC - An explanatory guidance document (update).14

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1992 van de commissie van 15 november 2021 betreffende ter ondersteuning van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor speelgoed.15

BE

Benelux

Benelux-economieministers ondersteunen ondernemerschap met lancering webportaal voor detailhandel: retail.benelux.int.16

Betalingsachterstand bij handelstransacties

14 AUGUSTUS 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.17

Consumentenbeschermingsrecht

Advies van de CRB - Modernisering consumentenrechten (omzetting Omnibus richtlijn) – 03.09.2021.18

Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt" update 21 juni 2021.19

Diergeneesmiddelen

Voorontwerp van wet betreffende diergeneesmiddelen (incl. regels inzake de etikettering en bijsluiters; regels inzake de groothandel en kleinhandel).20

Elektronisch betaalmiddel

Advies van de CRB - Verplichting tot terbeschikkingstelling van een elektronisch betaalmiddel.21
ADVIES - 17/11/2021

Gedifferentieerd regionaal kwaliteitssysteem

Ontwerpbesluit van de Waalse regering van (datum) tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 15 mei 2014 tot vaststelling van het gedifferentieerd regionaal kwaliteitssysteem voor landbouwproducten en levensmiddelen.22

Meststoffen

Voorstel van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten en het koninklijk besluit van 4 juli 2004 tot vaststelling van de maatregelen met betrekking tot de officiële bemonstering van meststoffen, bodemverbeteraars en teeltsubstraten.23

Oneerlijke handelspraktijken

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht.24

Plastic voor eenmalig gebruik

Strijd tegen producten voor eenmalig gebruik en bevordering van herbruikbare producten - Naar een uitfasering van plastic voor eenmalig gebruik - Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen (2015/720 en 2019/904), met als doel de strijd tegen kunststoffen voor eenmalig gebruik en de schadelijke verspreiding ervan in het milieu, met speciale aandacht voor het aquatische en mariene milieu.25

Pyrotechnische artikelen

12 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de definitie van pyrotechnisch artikel in het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.26

Terugnameplicht

8 JULI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een terugnameplicht voor afgedankte matrassen.27

Veiligheid van de Voedselketen 

Ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de frequentie van de inspecties die de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in vlees- en visinrichtingen vereisen in het kader van het controleprogramma van het Agentschap.28

Ontwerp van Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel Besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de nadere regels voor de toepassing van zelfcontrole en traceerbaarheid in bepaalde inrichtingen in de voedselketen.29

Voedingsmiddelen

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden levensmiddelen van dierlijke oorsprong door een primaire producent aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel.30

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 inzake levensmiddelenhygiëne.31

Ontwerp van Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 2020 houdende verbod op het in de handel brengen van kleine individuele grills.32

Voedingssupplementen

31 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten.33

29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen.34

 

Voetnoten:

PB L349/19, 4.10.2021
IP/21/4484, 31 augustus 2021
PB L400/16, 12.11.2021
PB L243/37, 14.10.2021
PB L379/8, 26.10.2021
Joint Research Centre -  Preliminary Report , 24 September 2021
PB L376/1, 22.10.2021
PB L379/49, 26.10.2021
IP/21/3903, 27 juli 2021
10 PB L387/133, 3.11.2021
11 PB L404/1, 15.11.2021
12 PB L243/37, 9.7.2021
13 PB L256/53, 19.7.2021
14 Ref. Ares(2021)5836852 - 24/09/2021
15 PB L405/53, 16.11.2021
16 Benelux- Nieuws 29.09.2021
17 BS 30.08.2021 bl.91941
18 Advies CRB 2021-2500 VC 10 + Perscommuniqué: Naar een modernisering van consumentenrechten - 08.09.2021
19 FOD Economie - https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/akkoord-de-consument-de
20 TRIS Databse: 2021/576/B (Belgium)
21 Avis CRB 2021-3090
22 TRIS Databse: 2021/575/B (Belgium)
23 TRIS Databse: 2021/776/B (Belgium)
24 (Wetsontwerp) Parl.St. Kamer 2020-21, nr.2177/001-007
25 Nieuwsbericht 17.09.2021 (news.belgium.be)
26 BS 22.09.2021; bl.99098
27 BS 26.07.2021 ; bl.76314
28 TRIS Database : 2021/634/B (Belgium)
29 TRIS Database : 2021/531/B (Belgium)
30 TRIS Database : 2021/537/B (Belgium)
31 TRIS Database : 2021/518/B (Belgium)
32 TRIS Database : 2021/500/B (Belgium)
33 BS 04.10.2021 ; bl.104793
34 BS 04.10.2021 ; bl.104790

Team

Related news

02.06.2022 BE law
Annonces de réductions de prix denouveau réglementées

Articles - La loi du 8 mai 2022 fixant les nouvelles règles relatives aux annonces de réductions de prix (nouveaux articles VI.18 et VI.19 du Code de droit économique ("CDE")) a été publiée ce 2 juin 2022 au Moniteur belge.[1] Les annonces de réductions de prix doivent dès lors toujours mentionner le prix antérieur (ci-après "prix de référence"), c'est-à-dire le prix le plus bas appliqué par l'entreprise dans les 30 jours précédant immédiatement la réduction de prix.

Read more

02.06.2022 BE law
Aankondigingen van prijsverminderingen opnieuw gereglementeerd

Articles - In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2022 verscheen de wet van 8 mei 2022 met nieuwe regels voor aankondigingen van prijsverminderingen (nieuwe artikelen VI.18 en VI.19 van het Wetboek Economisch Recht (“WER”))[1]. Aankondigingen van prijsverminderingen moeten dan steeds de vorige prijs (hierna “referentieprijs”) vermelden, zijnde de laagste prijs die de onderneming in de 30 dagen onmiddellijk voorafgaand aan de prijsvermindering toepaste.

Read more