Articles

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen

Overzicht van EU-BE juridische ontwikkelingen

04.08.2021 BE law

Zie hieronder voor een overzicht van recente Belgische en Europese juridische ontwikkelingen.

EU

Biologische producten (productie en etikettering) / Voorschriften voor groepen exploitanten

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/715 van de commissie van 20 januari 2021 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor groepen exploitanten.1

e-commerce / btw-regels

Btw: Nieuwe regels voor e-commerce in de EU: makkelijker voor bedrijven en transparanter voor de consument.2

Etikettering van biologische producten

Rectificatie van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad.3

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/642 van de Commissie van 30 oktober 2020 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde informatie die moet worden verstrekt op het etiket van biologische producten.4

Etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/797 van de Commissie van 8 maart 2021 tot rectificatie van bepaalde taalversies van bijlage II en bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.5

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/643 van de Commissie van 3 februari 2021 tot wijziging van bijlage VI, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.6

Kunststofproduct voor eenmalig gebruik

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren van de Commissie inzake kunststofproducten voor eenmalig gebruik in overeenstemming met Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu.7

Landbouwproducten

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1046 van de Commissie van 23 juni 2021 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine.8

Logo

Besluit van de Commissie van 4 juni 2021 betreffende de verlening van licenties voor het Natura 2000-logo.9

Normen voor huishoudelijke wasmachines en was-droogcombinaties

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/936 van de Commissie van 3 juni 2021 betreffende de ter ondersteuning van Verordening (EU) 2019/2023 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2014 opgestelde geharmoniseerde normen voor huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties.10

Overeenkomst over wederzijdse erkenning (MRA) / EU-Zwitserland / Medische hulpmiddelen

Commission publishes information notice on the status of the EU-Switzerland Mutual Recognition Agreement for Medical Devices.11

Productveiligheid

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid.12

Sterilisatie van medische apparatuur betreft

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/609 van de Commissie van 14 april 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/439 wat geharmoniseerde normen betreffende verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking en sterilisatie van medische apparatuur betreft.13

Veiligheid van speelgoed

Richtlijn (EU) 2021/903 van de Commissie van 3 juni 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de specifieke grenswaarden voor aniline in bepaalde speelgoedartikelen betreft.14

 

BE

Audiovisuele mediadiensten

1 MAART 2021. - Decreet betreffende de mediadiensten en de filmvoorstellingen.15

Medische hulpmiddelen

18 MEI 2021. - Koninklijk besluit betreffende klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen.16

12 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 december 2020 betreffende de medische hulpmiddelen.17

9 MEI 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2020 betreffende de medische hulpmiddelen.18

28 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen.19

Mineraal water en bronwater

2 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater.20

Nutri-Score

12 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2019 betreffende het gebruik van het logo "Nutri-Score".21

Producten voor eenmalig gebruik

Ontwerp - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd (Vochtige doekjes).22

Ontwerp - Koninklijk besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten.23

Slapende energiecontracten

4 JUNI 2021. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het verlengen van energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo's.24

Verpakkingshout

2 APRIL 2021. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars, producenten en handelaars van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt.25

VLAREME

19 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting. — Erratum.26

Voedingsmiddelen

30 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 houdende uitvoering van artikel 19 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.27

30 MEI 2021. - Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd.28

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel en tot opheffing het koninklijk besluit van 10 november 2009 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren wordt opgeheven.29

Voedingsmiddelen voor medisch gebruik

Ontwerp - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de verkoop en/of aflevering aan de eindgebruiker van voeding voor medisch gebruik.30

Ontwerp - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.31
 

 

Voetnoten:

1 PB L151/1, 3.5.2021
2 IP/21/3098
3 PB L204/47, 10 juni 2021
4 PL L133/1, 20 april 2021
5 PB L176/1, 19 mei 2021
6 PB L133/5, 20 april 2021
7 PB C216/1, 7 juni 2021 
8 JO L225/66, 25 juni 2021
9 PB C229/6, 15 juni 2021
10 PB L204/42, 10 juni 2021
11 Notice to Stakeholders, 26 May 2021 + IP/21/2684
12 COM(2021) 342 final, 30 juni 2021
13 PB L129/150, 15 april 2021
14 PB L197/110, 4 juni 2021 
15 BS 12.04.2021 blz.32245
16 BS 25.05.2021 blz.53283
17 BS 19.05.2021 blz.48840
18 BS 25.05.2021 blz.53272
19 BS 05.05.2021 blz.46157
20 BS 16.04.2021 blz.36365
21 BS 02.06.2021 blz.56395
22 TRIS - Kennisgeving: 2021/0188/B
23 TRIS - Kennisgeving: 2021/0185/B
24 BS 30.06.2021; blz.66144
25 BS 29.04.2021 ; blz.40913
26 BS 20.04.2021 blz.36956
27 BS 08.06.2021 blz.57350
28 BS.11.06.2021 blz.61519
29 TRIS - Kennisgeving: 2021/0295/B
30 TRIS - Kennisgeving: 2021/0363/B
31 TRIS - Kennisgeving: 2021/0362/B

Team

Related news

13.12.2021 BE law
Een onrechtmatig verkregen klantenlijst mag niet worden gebruikt om klanten van een concurrent af te werven

Articles - Het Hof van beroep te Gent(1) oordeelde dat het actief benaderen van klanten van een concurrent, door gebruik te maken van een onrechtmatig verkregen klantenlijst, onrechtmatige afwerving is en de bedrijfsgeheimen schendt. Het bevel tot staking van deze oneerlijke marktpraktijk strekt zich enkel uit tot de klanten die nog niet afgeworven zijn en moet beperkt zijn in de tijd.

Read more

13.12.2021 BE law
Publicité comparative des prix : prétendre faussement d’avoir le prix le plus bas est une pratique commerciale déloyale, mais être un concurrent et parler négativement de cette pratique à des tiers l'est aussi

Articles - Le Président du tribunal de commerce d'Anvers(1) a ordonné la cessation d'une publicité comparative illicite suggérant que l'entreprise offre un prix globalement plus avantageux, tant par rapport au marché dans son ensemble que par rapport à un concurrent spécifique. La critique par le concurrent de cette pratique publicitaire à l'égard d'un fournisseur commun est considérée comme du badinage et a également dû être abandonnée.

Read more