Articles

Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen

Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

07.04.2021 NL law

Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen.

De wens om te komen tot een geüniformeerd normenstelsel op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving en tot één overkoepelende instantie die geharmoniseerde standaarden voor niet-financiële informatie uitvaardigt, heeft ertoe geleid dat in 2020 wereldwijd een groot aantal nieuwe initiatieven is ontplooid. In deze bijdrage beschrijven wij de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2020 langs de lat van drie door ons onderscheiden stromingen. De eerste stroming bestaat uit initiatieven die voortbouwen op bestaande globale kaders, met het verder uitbouwen van veelal vrijwillige raamwerken waarbij bestaande standard setters hebben aangekondigd in de toekomst gezamenlijk op te willen trekken. Een tweede stroming, eveneens gericht op de wens om te komen tot wereldwijde harmonisatie van standaarden voorduurzaamheidsverslaggeving, bestaat uit enkele initiatieven tot het oprichten of vaststellen van nieuwestandaard uitvaardigende instanties of raamwerken op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het initiatief van de IFRS Foundation tot oprichting van de Sustainability Standards Board. Een derde stroming gaat uit van een ‘Europe first’-oplossing, waarbij mogelijk wordt voorzien in een rol voor de EFRAG en de herziening van de Richtlijn niet-financiële informatie van belang is. Binnen deze stroming vindt bovendien een versnelling plaats in de ontwikkeling van regels voor duurzaamheidsverslaggeving vanuit de wet- en regelgeving die bedoeld is voor de financiële sector. Het is nog te vroeg om de balans op te maken. Wel blijkt bij de initiatieven dat, op de achtergrond, een ‘politieke strijd’ gaande is in de verdere ontwikkeling van standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving.

Dit artikel is gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2021/34.

Lees de volledige publicatie.

Team

Related news

13.10.2021 NL law
FAQ: Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt?

Short Reads - Hoe een begrip uit te leggen als een definitie of andere uitleg ervan in de wettelijke regeling ontbreekt? Deze vraag komt meer dan eens aan de orde in geschillen en procedures. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beantwoordt deze vraag onder meer in een uitspraak over pleziervaartuigen en woonschepen in de jachthaven te Kaag (25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1897).

Read more

04.11.2021 NL law
Activiteit met grensoverschrijdende effecten – opgelet!

Short Reads - Vlaanderen heeft een programmatische aanpak stikstof. Onderdeel daarvan was dat activiteiten met een depositiebijdrage van minder dan 5% van de kritische depositiewaarde doorgang konden vinden. Dit omdat onder die drempel geen sprake zou zijn van een significante impact. Deze drempel kan echter niet meer gehanteerd worden na Vlaamse rechtspraak en in Nederland is op 20 oktober 2021  geoordeeld dat dit ook gevolgen heeft voor Nederlandse activiteiten die gevolgen kunnen hebben op Vlaams grondgebied. 

Read more

07.10.2021 NL law
Intrekking van natuurvergunningen en de praktijk: de stand van zaken en de rol van significantie van eventuele effecten

Short Reads - Onherroepelijke natuurvergunningen lijken anno 2021 geen rustig bezit meer te zijn. Bij provincies liggen op dit moment verzoeken voor om tot intrekking van (onherroepelijke) natuurvergunningen over te gaan. Intrekking zou een noodzakelijke passende maatregel zijn ter uitvoering van artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn. Jurisprudentie geeft inmiddels enige duidelijkheid. Maar de praktijk blijkt weerbarstig en laat zien dat de nodige vragen onbeantwoord blijven. In dit blog bespreken wij de stand van zaken.

Read more