Short Reads

Tegengaan van ontbossing door financiële sector

Tegengaan van ontbossing door financiële sector?

Tegengaan van ontbossing door financiële sector

23.10.2020 NL law

Het Platform voor Duurzame Financiering heeft een gids gepubliceerd over het tegengaan van ontbossing.

Met behulp van de gids kunnen financiële instellingen in kaart brengen of zij ontbossing financieren. Welke risico’s een financiële instelling loopt als gevolg hiervan. En hoe een financiële instelling de impact op ontbossing kan inperken. De gids van het platform bevat een stappenplan en best practices van acht financiële instellingen.

Ontbossing is voor financiële instellingen niet alleen belangrijk vanuit een maatschappelijk ecologisch perspectief, maar ook voor de risicobeheersing van de financiële instelling. Ontbossing leidt namelijk tot een afname van biodiversiteit net zoals het uitsterven van dieren, waterschaarste en vervuiling van water en land. Dit verlies van biodiversiteit bedreigt de beschikbaarheid van ecosystemen waar economische activiteiten van afhankelijk zijn. Afname van biodiversiteit kan daarom net als klimaatverandering leiden tot financiële risico’s.

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Voor de financiële sector is het daarom van belang om de risico’s hiervan in beeld te brengen. Dat concludeerden De Nederlandsche Bank (DNB), tevens voorzitter van het Platform voor Duurzame Financiering, en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder dit jaar in een gezamenlijk rapport: ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’

Ook wereldwijd staat de afname van biodiversiteit hoog op de agenda van de financiële sector. Vorige maand ondertekenden 26 financiële instellingen uit 10 verschillende landen de Finance for Biodiversity Pledge. Ook 11 Nederlandse financiële instellingen tekenden mee. De pledge werd gelanceerd door de UNDP, milieuorganisatie van de Verenigde Naties. De instellingen hebben toegezegd dat zij biodiversiteit gaan meewegen bij besluiten over investeringen. Zij gaan hun belangen ‘scannen’ op de effecten op de natuur en de soorten. Daarnaast gaan zij bedrijven aanspreken op hun productiewijze en doelen stellen om biodiversiteit de behouden en verlies tegen te gaan. Uiterlijk in 2024 zullen de financiële instellingen hierover openbaar rapporteren.

Bekijk de gids.

Meer over Environmental, Social & Governance (ESG)

ESG-uitdagingen zijn breed en vragen aandacht van alle divisies binnen een organisatie. Wij houden de ESG-ontwikkelingen die relevant zijn voor de zakelijke en financiële markten bij op een speciale pagina over dit onderwerp.

Deze ESG-pagina bevat belangrijk nieuws en publicaties en geeft een overzicht van ons multidisciplinaire ESG-team voor corporate en financiële markten. Deze teamleden hebben allemaal de nodige expertise in huis om organisaties te adviseren over de veelheid aan juridische kwesties met betrekking tot zakelijke en financiële markten op het gebied van duurzaamheid en ESG-regelgeving. Nu en in de toekomst, zowel op nationaal als op EU-niveau. Door ESG in een breed en pragmatisch perspectief te plaatsen, zijn wij in staat om praktische juridische oplossingen te bieden.

Ga naar: www.stibbe-esg.com

Team

Related news

04.05.2021 NL law
Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven?

Short Reads - Begin dit jaar publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) zijn eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage. Die rapportage bespreekt de huidige status van de circulaire economie in Nederland en geeft adviezen om de transitie te versnellen. Het Pbl roept nadrukkelijk de Nederlandse overheid op om de circulaire economie verder te bevorderen. Daarbij ziet het Pbl een belangrijke rol voor nieuwe circulaire verplichtingen voor bedrijven.

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more