Articles

Statutaire do’s and don’ts: het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Statutaire do’s and don’ts: het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rech

Statutaire do’s and don’ts: het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

06.10.2020 NL law

Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: het ‘wetsvoorstel’) aangenomen. Het wetsvoorstel is op het moment van dit schrijven nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel begin 2021 als wetgeving in werking zal treden.

Gedurende het wetgevingsproces is het wetsvoorstel in de juridische literatuur uitgebreid aan bod gekomen. In aanvulling daarop hebben Eline Holtman en Eloise Spoelman een aantal praktische aandachtspunten weergegeven en doen zij in verband hiermee enkele suggesties voor statutaire bepalingen van (bestaande) verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Zij menen dat bij deze rechtspersonen een statutenwijziging direct of spoedig na inwerkingtreding van de wet in bepaalde gevallen zeker aan te raden is, ondanks dat in de parlementaire stukken is opgemerkt dat het wetsvoorstel niet noodzaakt of verplicht tot een onmiddellijke statutenwijziging. Dit om duidelijkheid te creëren in de toepasselijke regelgeving ten aanzien van de rechtspersoon, temeer nu men de statuten vaak beschouwt als het ‘spoorboekje’ van een rechtspersoon. Bovendien zullen bepaalde statutaire bepalingen na inwerkingtreding van het wetsvoorstel direct, dan wel op termijn, hun kracht verliezen.


In deze bijdrage behandelen zij achtereenvolgens welke voorgestelde wijzigingen het wetsvoorstel voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen bevat voor wat betreft tegenstrijdig belang, belet en ontstentenis en meervoudig stemrecht. Daarna volgt een casus aan de hand waarvan zij enkele voorbeelden van statutaire bepalingen in lijn met het wetsvoorstel geven. 

 

Dit artikel is gepubliceerd in Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk 2020/5

Lees de volledige publicatie 

Team

Related news

03.05.2021 NL law
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?

Short Reads - ‘De overheid behoeft de besten; zij moet aantrekken en opkweken de bekwaamsten onder de jongeren; haar mensen moeten het in kennis maar ook in levenshouding en beschaving kunnen opnemen tegen de leidende figuren uit de maatschappij; het zou noodlottig zijn voor de publieke zaak, zo de overheid zich tevreden zou stellen met degenen, die elders niet aan de slag konden komen of mislukten.’ (C.H.F. Polak 1957, geciteerd in NJB 2018/1044)

Read more

04.05.2021 NL law
Participatie en privacyregels: hoe te combineren onder de Omgevingswet?

Short Reads - In het stelsel van de Omgevingswet (Ow) is een belangrijke rol bedacht voor participatie bij de totstandkoming van besluiten. Het beoogde resultaat: tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel krijgen en daarmee een groter draagvlak en kwalitatief betere besluitvorming bereiken. Door een grotere betrokkenheid van meer personen gaan overheden en initiatiefnemers ook meer persoonsgegevens verwerken. Dit brengt privacyrisico’s met zich mee. Wat regelt de Ow op het gebied van privacy, de verwerking van persoonsgegevens en datagebruik?

Read more

28.04.2021 NL law
Gevolgen van enige betekenis? Bij twijfel is burger belanghebbende

Short Reads - In het bestuursprocesrecht is het uitgangspunt dat degene die rechtstreeks gevolgen ondervindt van een besluit belanghebbende is bij dat besluit. Sinds 2016 past de Afdeling in het omgevingsrecht hierop een correctie toe: er moet sprake zijn van gevolgen van enige betekenis om belanghebbende te zijn. Op 10 maart 2021 heeft de Afdeling bepaald dat bij twijfel over de vraag of hiervan sprake is, de rechtszoekende het voordeel van de twijfel krijgt.

Read more

04.05.2021 NL law
Aanbevelingen van het Pbl voor de circulaire economie: meer bestuursrechtelijke verplichtingen voor bedrijven?

Short Reads - Begin dit jaar publiceerde het Planbureau voor de leefomgeving (Pbl) zijn eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage. Die rapportage bespreekt de huidige status van de circulaire economie in Nederland en geeft adviezen om de transitie te versnellen. Het Pbl roept nadrukkelijk de Nederlandse overheid op om de circulaire economie verder te bevorderen. Daarbij ziet het Pbl een belangrijke rol voor nieuwe circulaire verplichtingen voor bedrijven.

Read more