Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (a

Doorberekenen 100% loonkosten onredelijk vanwege doel NOW-regeling (annotatie)

21.10.2020 NL law

De vraag in hoeverre afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, bonussen en onkostenvergoedingen, kunnen worden gewijzigd is vanwege de coronacrisis een actueel arbeidsrechtelijk vraagstuk. Cao’s en individuele afspraken tussen werkgevers en werknemers, die voorafgaand aan de coronacrisis zijn gesloten, komen hierdoor op losse schroeven te staan.

Ook contracten tussen uitzendbureaus of payrollondernemingen met hun opdrachtgevers worden door de economische gevolgen van de coronacrisis geraakt. Zowel de inlener als de uitzend- of payrollonderneming lijden hierdoor schade: afgesproken prestaties over de inzet van uitzend- en payrollkrachten kunnen niet langer worden geleverd. Het is onvermijdelijk dat dit, zoals in deze zaak, tot contractuele geschillen leidt als heronderhandeling geen soelaas biedt.

Deze uitspraak is volgens Astrid Helstone om twee redenen van belang. In de eerste plaats illustreert deze zaak de werking van de loonkostensubsidieregeling van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) en welke negatieve gevolgen deze regeling kan hebben voor de contracten tussen uitzend- en payrollondernemingen en inleners. In de tweede plaats dient de zaak in een breder privaatrechtelijk perspectief te worden geplaatst aangezien het om de wijziging van een bestaand contract gaat. De vraag is dan in hoeverre de NOW-subsidie als een ‘voordeel’ zou moeten worden opgevat en tot een korting zou moeten leiden op de facturen voor de loonkosten van uitzendondernemingen aan inleners.

Astrid constateert dat de aanvraag van de NOW-subsidie in het geval van uitzend- en payrollondernemingen doorgaans niet ziet op specifieke werknemers, maar op alle werknemers die in dienst zijn. Het lijkt haar dan ook op voorhand niet redelijk om de NOW-subsidie in dit geval als een voordeel te zien dat volledig of deels in mindering moet worden gebracht.

Related news

04.01.2021 NL law
De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Articles - Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. Omdat de NOW een subsidie is, is titel 4.2 (de subsidietitel) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Read more

13.01.2021 NL law
De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden

Short Reads - In haar bijdrage in ArbeidsRecht belicht Astrid Helstone een aantal belangrijke aandachtspunten die relevant zijn voor de vaststellingsaanvraag die werkgevers moeten indienen voor de subsidievaststelling van UWV voor de eerste tranche (de NOW-1) en de tweede tranche (de NOW-2) van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de Subsidievaststelling).

Read more

11.12.2020 NL law
De NOW-3: verdere versoberingen uitgesteld

Short Reads - Op 9 oktober 2020 verscheen de NOW-3 in de Staatscourant. De NOW-3 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor drie keer drie maanden. De periodes waarover een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, zien er als volgt uit: vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (NOW-3.1); vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (NOW-3.2); en vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (NOW-3.3).

Read more

08.01.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – een ingrijpende verandering van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler)

Articles - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

09.12.2020 NL law
E-book SRD II & Say-on-Pay - Inzicht in het bezoldigingsbeleid- en verslag

Articles - Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) wil de Nederlandse wetgever effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde vennootschappen bevorderen. Deze nieuwe richtlijn is de opvolger van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 2007/36/EG en treedt stapsgewijs in werking.

Read more