Articles

Wel of niet (langer) verplichte rapportage over de wettelijke streefcijferregeling door grote vennootschappen?

Wel of niet (langer) verplichte rapportage over de wettelijke streefc

Wel of niet (langer) verplichte rapportage over de wettelijke streefcijferregeling door grote vennootschappen?

06.05.2020 NL law

Op 1 januari 2020 is de wettelijke streefcijferregeling komen te vervallen. Op grond van deze regeling moest iedere grote NV of BV – waaronder de beursvennootschap – streven naar een evenwichtige man/vrouw verdeling in haar bestuur en raad van commissarissen (RvC). Er was sprake van een evenredige verdeling bij een bezetting van ten minste 30% vrouwen en ten minste 30% mannen in zowel het bestuur als de RVC (art. 2:166/276 BW). Grote vennootschappen legden in het bestuursverslag verantwoording af over deze evenwichtige verdeling van zetels (art. 2:391 lid 7 BW).

Indien de zetels van het bestuur of van de RvC niet evenwichtig waren verdeeld zoals voorgeschreven door art. 2:166/276 BW, dienden de vennootschappen in het bestuursverslag uiteen te zetten (art. 2:391 lid 7 BW):

  • waarom de zetels niet evenwichtig waren verdeeld;
  • wat de vennootschap had gedaan om toch tot een evenwichtige verdeling te komen; en
  • hoe de vennootschap in de toekomst beoogde een evenwichtige verdeling te realiseren. 

Gezien het feit dat de wettelijke streefcijferregeling per 1 januari 2020 is komen te vervallen, rijst de vraag of een grote vennootschap in het bestuursverslag over boekjaar 2019 nog verantwoording zou moeten afleggen over (eventuele afwijking van) de wettelijke streefcijferregeling gedurende het boekjaar. De wetgever heeft geen expliciete regeling getroffen per welk boekjaar de regeling niet langer hoeft te worden toegepast. Hierbij is van belang dat het kabinet op 7 februari 2020 heeft aangekondigd dat er een wettelijk diversiteitsquotum komt voor de RvC’s van beursgenoteerde vennootschappen en grote vennootschappen zelf passende en ambitieuze streefcijfers moeten opstellen voor de diversiteit m/v in het bestuur, de RvC en de subtop. Beursvennootschappen zijn bovendien op grond van andere wet- en regelgeving reeds verplicht om verantwoording af te leggen over diversiteit en moeten rekening houden met de belangen van de diverse stakeholders, waaronder institutionele beleggers en stemadviesbureaus. In dit kader is het interessant om na te gaan of grote vennootschappen – en meer in het bijzonder beursvennootschappen – in het bestuursverslag over boekjaar 2019 nog verantwoording zouden moeten afleggen over (afwijking van) de wettelijke streefcijferregeling.

Sandra Rietveld en Lieke Stroeve bespreken deze praktijkvraag in het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020/1.

Lees het volledige artikel 

Team

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

21.08.2020 NL law
Verlenging werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Short Reads - De Minister voor Rechtsbescherming heeft laten weten dat de werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Noodwet”) in verband met aanhoudende COVID-19 beperkingen met één maand zal worden verlengd. De Noodwet zou op 1 september 2020 komen te vervallen. Aan de hand van de Noodwet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld.

Read more

17.07.2020 BE law
Gedogen van een bouwovertreding in een dading. Hof van Cassatie zegt: nietig

Articles - Een dadingsovereenkomst waarin een partij zich ertoe verbindt om de bouwovertredingen van de contractspartij te gedogen, heeft een ongeoorloofde oorzaak. Met een dergelijke overeenkomst beogen de contractspartijen immers om een met de openbare orde strijdige toestand - de bouwovertredingen - in stand te houden. De overeenkomst is in haar geheel behept met een ongeoorloofde oorzaak en aldus nietig. Als één van de partijen zijn leveringsverbintenis niet nakomt, kan de andere partij dan ook geen schadevergoeding vorderen.

Read more