Short Reads

Werktijdverkortingsregeling wordt NOW

Werktijdverkortingsregeling wordt NOW

Werktijdverkortingsregeling wordt NOW

18.03.2020 NL law

Het kabinet heeft de uitgangspunten van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”) bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De WTV regeling is per 17 maart 18.45 uur ingetrokken. Er kan vanaf dat moment geen beroep meer op worden gedaan. Aanvragen van voor dat moment worden omgezet als aanvragen voor de NOW.

Inhoud NOW

De NOW heeft de volgende kenmerken:

 • Een aanvraag is mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • De duur is drie maanden, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met drie maanden.
 • Het criterium is dat de werkgever naar verwachting meer dan 20% omzetverlies lijdt als gevolg van de Corona crisis. Daarmee is het WTV criterium “verlies aan arbeidscapaciteit” van de baan. Dit was niet makkelijk toe te passen, dus dat is een pluspunt.
 • De vergoeding van de overheid is gerelateerd aan het verwachte omzetverlies.
 • De overheid betaalt 90% van loonkosten aan werkgever onder twee voorwaarden:
 1. De werkgever moet 100% loon doorbetalen. Dat is goed nieuws voor werknemers omdat die onder de WTV maar recht op een WW-uitkering van 75/70% hadden. Onbekend is of ook de hogere loonkosten voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie. Geldt dit ook voor bonussen (vast niet)?
 2. De werkgever mag tijdens gebruikmaking NOW “geen ontslag aanvragen” wegens bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat pas na afloop van de driemaandsperiode een aanvraag kan worden ingediend. De verlening van de vergunning en de ontslagdatum liggen dan nog wel een tijdje daarna.
 • De werknemer soupeert geen WW op. Dat is een ander belangrijk voordeel voor werknemers.
 • De regeling geldt ook voor flexibele krachten, zowel in dienst van de werkgever als van het uitzendbureau. Alleen over oproepkrachten wordt gesuggereerd dat zij een WW-uitkering kunnen aanvragen.
 • Voor zzp’ers geldt de regeling niet; zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van maximaal 3 maanden. Die hoeven zij niet terug te betalen.
 • Er bevindt bevoorschotting plaats ter hoogte van 80% van het bedrag waarop de werkgever naar verwachting uiteindelijk recht op heeft. Achteraf wordt aan de hand van het actuele omzetverlies gekeken waar de werkgever recht op had (de regeling spreekt over actuele daling van de loonsom, maar dat lijkt een vergissing).
 • Alle werkgevers lopen het risico op een terugvordering als de daling minder is dan de bevoorschotting.
 • Grote bedrijven moeten achteraf een accountantsverklaring indienen.
 • Op dit moment is het nog niet mogelijk aanvragen onder de NOW in te dienen. SZW maakt het breed bekend zodra dit kan.
 • Er komt nog een uitwerking in een juridische regeling. Het kabinet behoudt zich het recht voor daarin aanpassingen te doen. Gestreefd wordt de nieuwe regeling binnen twee weken te publiceren.

Commentaar

Er zijn voor werknemers drie grote voordelen:

 1. Ze krijgen 100% doorbetaald.
 2. Ze eten niet hun WW op. Dat is vooral fijn als de werkgever later toch tot ontslag overgaat.
 3. Ook flexwerkers profiteren.

Voor de werkgevers zijn de voordelen:

 • Naar het lijkt minder strikte criteria. Verwacht omzetverlies is genoeg en men hoeft niet eerst de flexibele schil af te bouwen.
 • De initiële duur is direct langer (drie maanden in plaats van zes weken).
 • Er vindt bevoorschotting plaats, terwijl de werkgever onder de WTV pas achteraf WW kon terugkrijgen.
 • Werkgevers die nog geen aanvraag hadden gedaan onder de WTV kunnen alsnog met terugwerkende kracht voor steun in aanmerking komen. De WTV kende geen terugwerkende kracht.

Vragen

 • De regeling spreekt over tegemoetkoming in “de loonkosten” ter hoogte van 90% van “de loonsom”. Dit suggereert dat niet alleen het WW-loon wordt vergoed, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenpremie en leaseauto. Het is onduidelijk of dit ook inderdaad zo is.
 • Onbekend is of ook de loonkosten boven het maximum dagloon voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie.
 • Voor uitzendkrachten worden ook slechts 90% van de loonsom vergoed. Het uitzendbureau zal de laatste 10% verschuldigd zijn als het een beroep doet op de NOW. Als het uitzendbureau die bij de inlener in rekening brengt zal die de inlening wellicht beëindigen.
   waarna de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht meestal alsnog eindigt dankzij het uitzendbeding. Overtreedt het uitzendbureau dan één van de voorwaarden?
 • Wat is de sanctie op overtreding van de voorwaarden? Wat gebeurt er als de werkgever failliet gaat tijdens de driemaandsperiode?

Per saldo is het een goede verbetering voor werkgevers en werknemers. Voor werkgevers die al WTV toegewezen hadden gekregen (onbekend is of dat door alle drukte al bij sommigen gebeurd is), geldt op dit moment nog dat zij geen loon zijn verschuldigd. Dit volgt uit artikel 5 van de Regeling onwerkbaar weer. Deze is vandaag niet ingetrokken; de Regeling werktijdverkorting 2004 wel.

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Related news

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

16.07.2020 NL law
Beroep op i-grond verworpen: i-grond niet bedoeld als reparatiegrond (annotatie)

Articles - Sinds begin dit jaar het startschot werd gegeven met de eerste uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland (JAR 2020/60, m.nt. A.M. Helstone) voor jurisprudentie over de i-grond, is tot nu toe in geen enkele gepubliceerde uitspraak een ontbindingsverzoek op basis van de cumulatiegrond toegewezen. De belangrijkste reden voor afwijzing in de tot nu toe gepubliceerde i-grond-rechtspraak is doorgaans dat de werkgever heeft nagelaten om een zelfstandige onderbouwing te geven voor de i-grond, los van de andere aangevoerde ontslaggronden.

Read more