Short Reads

Een groene encyclopedie voor de financiële sector

Een groene encyclopedie voor de financiële sector

Een groene encyclopedie voor de financiële sector

25.06.2020 NL law

Op 22 juni 2020 is de Europese taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/282) gepubliceerd. De verordening wordt gezien als een mijlpaal voor de verduurzaming van de financiële sector. De Europese Commissie ziet het herstel en de wederopbouw van de economie na de coronacrisis als een kans voor een fundamentele verandering naar een duurzame economie.

De Europese Green Deal 2019 en het Actieplan duurzame groei financieren 2018 vormen het hart van de herstelstrategie van de Commissie. Eén van de doelstellingen van het actieplan is dat kapitaalstromen naar duurzame beleggingen worden geleid. De financiële sector zal hierbij een sleutelrol moeten spelen.

Taxonomie

De taxonomie moet antwoord geven op de vraag of een economische activiteit ecologisch duurzaam, ofwel groen, is. Nu is er nog vaak onduidelijkheid of een belegging of investering bijdraagt aan een beter milieu of niet. Ook kan sprake zijn van greenwashing: een belegging of investering wordt groen voorgesteld, terwijl dat niet zo is. De taxonomie moet daar een einde aan maken. Financiële producten die worden aangeboden als ecologisch duurzaam, moeten dit ook daadwerkelijk zijn op basis van de economische activiteiten waarin wordt geïnvesteerd. De taxonomie, vergelijkbaar met een groene encyclopedie, leidt tot een uniform classificatiesysteem voor economische activiteiten die ecologisch duurzaam zijn. Met de zekerheid die hiermee gepaard gaat, moet het aantrekkelijker worden om (grensoverschrijdend) duurzaam te beleggen. De Europese Commissie ziet de taxonomie daarom als een belangrijke stap naar een duurzaam financieel stelsel. De taxonomie zal daarnaast ook de basis zijn voor (toekomstige) wet- en regelgeving, zoals de Europese standaard voor groene obligaties.

Raamwerk

De taxonomieverordening creëert het raamwerk voor de taxonomie. De verordening bepaalt dat een economische activiteit groen is als voldaan is aan vier eisen. De economische activiteit draagt substantieel bij aan tenminste één van de zes milieudoelstellingen in de taxonomieverordening én doet geen ernstige afbreuk aan één van de andere milieudoelstellingen in de taxonomieverordening. Daarnaast mag de economische activiteit geen afbreuk doen aan sociale normen, zoals mensenrechten en arbeidsrechten. Ten slotte moet de economische activiteit voldoen aan nader vast te stellen technische beoordelingscriteria.

De milieudoelstellingen zijn: (i) beperking van klimaatverandering; (ii) aanpassing aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan; (iii) duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen; (iv) transitie naar een circulaire economie; (v) preventie en bestrijding van verontreiniging; en (vi) bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen. In de verordening is per milieudoelstelling nader uitgewerkt wat moet worden verstaan onder een substantiële bijdrage van een economische activiteit aan een milieudoelstelling en wanneer sprake is van economische activiteiten die andere activiteiten rechtstreeks faciliteren een substantiële bijdrage te leveren aan één of meer milieudoelstellingen.

Ook is in de taxonomieverordening vastgelegd wanneer sprake is van ernstige afbreuk aan milieudoelstellingen. Bij het toetsen van een economische activiteit wordt niet alleen rekening gehouden met de milieueffecten van de activiteit zelf, maar ook met de levenscyclus van de producten en diensten die deze activiteit oplevert. Dit wordt ook wel het principe van ‘Do No Significant Harm’ genoemd.

Onderdeel van het raamwerk is de oprichting van een platform voor duurzame financiering. Dit platform zal voor elk van de milieudoelstellingen uniforme technische beoordelingscriteria opstellen om te kunnen bepalen of economische activiteiten substantieel aan de doelstelling bijdragen. Het potentiële vermogen om aan die milieudoelstellingen bij te dragen kan per bedrijfstak verschillen. Dit moet in de criteria tot uiting komen. Ook moet bij het vaststellen van deze criteria worden nagegaan of de criteria aanleiding kunnen geven tot zogenaamde ‘stranded assets’. Dit zijn activa die het risico lopen om snel in waarde te kunnen dalen.

De Europese Commissie zal de technische criteria vervolgens vastleggen in gedelegeerde regelgeving. Anticiperend op de oprichting van het platform, heeft een technische expertgroep (TEG) op 9 maart 2020 een rapport gepubliceerd met aanbevelingen voor technische criteria voor de eerste twee milieudoelstellingen in de verordening. 

Voor wie gaat de taxonomieverordening gelden?

Fondsbeheerders en institutionele beleggers die financiële producten beschikbaar stellen moeten informatie verschaffen over de vraag hoe en in welke mate zij de criteria voor ecologische duurzame activiteiten gebruiken om de ecologische duurzaamheid van hun beleggingen te bepalen. De informatie moet beleggers – kort gezegd - in staat stellen de mate van ecologische duurzaamheid van de belegging te achterhalen. Financiële producten in de zin van deze verordening zijn: een vermogensbeheerportefeuille, een alternatieve beleggingsinstelling, een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct (IBIP), een pensioenproduct, een pensioenregeling, een icbe en een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP).

Lidstaten en de Europese Unie moeten de taxonomie toepassen wanneer zij zelf eisen stellen aan marktpartijen op dit vlak, bijvoorbeeld wanneer zij een label ontwikkelen voor financiële producten of obligaties die als duurzaam beschikbaar worden gesteld. 

Daarnaast is de verordening ook van toepassing op grote (beursgenoteerde) ondernemingen. De taxonomie sluit aan bij bestaande verslaggevingsverplichtingen voor deze ondernemingen. Op grond van de Europese richtlijn bekendmaking van niet-financiële informatie (Richtlijn 2013/34/EU) moeten deze ondernemingen informatie op het gebied van duurzaamheid delen. De taxonomieverordening bepaalt dat deze ondernemingen in hun (geconsolideerde) niet-financiële verklaring moeten aangeven hoe en in welke mate hun activiteiten verband houden met economische activiteiten die als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt.

Verwacht wordt dat ondernemingen die niet onder de reikwijdte van de verordening vallen de taxonomie vrijwillig zullen gebruiken, bijvoorbeeld door op hun website informatie te publiceren over de ecologisch duurzame activiteiten die zij verrichten. Hierdoor zullen zij aantrekkelijker worden voor duurzame beleggers en investeerders. De taxonomie kan ook gebruikt worden door de publieke sector. Bij het tegengaan van de economische gevolgen van de coronacrisis zal de overheid miljarden investeren. Uit de taxonomie kan worden afgeleid waarin moet worden geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat het herstel duurzaam wordt.

Wanneer wordt de verordening van toepassing?

De taxonomieverordening is rechtstreeks van toepassing in de Europese lidstaten. De taxonomie voor klimaatmitigatie – en adaptie, de eerste twee milieudoelstellingen, zal vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn. De taxonomie voor de overige milieudoelstellingen zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023. 

Tot slot

De Europese taxonomie zal de maatstaf zijn voor financiële producten die ecologisch duurzame doelstellingen nastreven. Dit moet leiden tot meer zekerheid voor beleggers en het vergroten van het bewustzijn over de milieueffecten van financiële producten. In een later stadium zal de taxonomie worden uitgebreid naar economische activiteiten die bijdragen aan andere duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder sociale doelstellingen. 

De taxonomieverordening is de derde verordening die tot stand komt onder het Actieplan duurzame groei financieren. De Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector (Verordening (EU) 2019/2088) én de Verordening duurzame benchmarks (Verordening (EU) 2019/ 2089) werden vorig jaar gepubliceerd.

 

Bron: Verordening (EU) 2020/852, PbEU 2020 L 198.

Team

Related news

14.08.2020 NL law
Provisional rental discounts in times of COVID-19

Short Reads - Recent interim injunctions indicate that the corona crisis can, in principle, be an unforeseen circumstance that may be a reason to amend a commercial lease agreement. If the parties are unwilling to amend the lease together, the court may amend the lease for them; recent interim injunctions cautiously indicate which circumstances are relevant, and how the lease can be amended by the court.

Read more

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more

14.08.2020 NL law
Voorlopige huurkortingen in coronatijd

Short Reads - Uit recente kortgedinguitspraken volgt dat de coronacrisis in beginsel een onvoorziene omstandigheid is die aanleiding kan zijn om een commerciële huurovereenkomst te wijzigen. Als partijen daar samen niet uitkomen, dan kan de rechter worden verzocht om de huurovereenkomst te wijzigen. Uit recente kortgedinguitspraken kan voorzichtig worden afgeleid welke omstandigheden daarbij relevant zijn en hoe de huurovereenkomst kan worden gewijzigd.

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more