Short Reads

Stand van zaken Wet zorgplicht kinderarbeid

Stand van zaken Wet zorgplicht kinderarbeid

Stand van zaken Wet zorgplicht kinderarbeid

07.07.2020 NL law

De Wet Zorgplicht Kinderarbeid is op 13 november 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Het doel van de wet is om te voorkomen dat er goederen en diensten die tot stand zijn gekomen met behulp van kinderarbeid in Nederland verkocht of geleverd worden. Verwacht wordt dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt.

Elke in Nederland gevestigde onderneming die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkoopt of diensten levert moet ‘gepaste zorgvuldigheid’ betrachten om te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Zij hebben een plicht om dit te onderzoeken. Dit geldt mutatis mutandis voor niet in Nederland gevestigde bedrijven die goederen of diensten verkopen of leveren aan Nederlandse eindgebruikers.

Deze ondernemingen moeten in dit kader een verklaring indienen bij de toezichthouder waarin staat dat zij ‘gepaste zorgvuldigheid’ betrachten. Een onderneming betracht gepaste zorgvuldigheid wanneer zij onderzoekt of er een redelijk vermoeden bestaat om aan te nemen dat de goederen of diensten zijn ontstaan ​​met behulp van kinderarbeid. Als uit het onderzoek een redelijk vermoeden tot kinderarbeid in de keten blijkt, moet de onderneming een plan van aanpak opstellen en uitvoeren.

De toezichthouder kan een aanwijzing geven als er een klacht wordt ingediend en uit de daaropvolgende beoordeling blijkt dat de onderneming zijn verplichtingen onvoldoende nakomt. Onvoldoende opvolgen van die aanwijzing kan leiden tot een bestuurlijke boete. Als er sprake is van meerdere bestuurlijke boetes kunnen bestuurders van deze ondernemingen strafrechtelijk worden vervolgd. 

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode van toepassing. De wet is niet van toepassing op de verkoop of levering van goederen of diensten waarvoor de overeenkomst is aangegaan vóór 24 oktober 2019, tot het tijdstip waarop deze verplichting vervalt op grond van een overeenkomst, dan wel vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet. 

Uitwerking in lagere regelgeving

Bepaalde onderdelen van de wet moeten in lagere regelgeving nader worden uitwerkt voordat de wet in werking kan treden. Deze onderdelen gaan onder andere over de vraag of bepaalde bedrijven vrijgesteld zullen worden van de verplichtingen uit de wet, welke toezichthouder toezicht gaat houden op de naleving en hoe de verklaring moet worden vormgegeven. De uitwerking van die regelgeving zal in het najaar 2020 van start gaan, wanneer de evaluatie van de IMVO-convenanten is afgerond.

Zie over deze wet ook onze Corporate Update van 6 februari 2020.

Initiatiefnota tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Op 17 juni 2020 is de initiatiefnota “Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen” gepubliceerd. Deze nota ligt in het verlengde van de Wet zorgplicht kinderarbeid, maar heeft een veel breder toepassingsbereik. 

De initiatiefnemers beogen een brede due diligence-wetgeving met als doel het voorkomen en adresseren van daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen voor, of schendingen van mensenrechten en milieu door het handelen van bedrijven. Het is de bedoeling dat ondernemingen als integraal onderdeel van hun besluitvormingsproces en risicobeheerssystemen een proces inrichten waarmee zij de daadwerkelijke en potentiele negatieve gevolgen van hun handelen identificeren, deze stoppen, voorkomen of beperken, en waarmee zij verantwoording afleggen over hun aanpak van de gevolgen. Dit alles in lijn met de OESO-normen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De wet zou volgens de initiatiefnemers van toepassing moeten zijn op alle ondernemingen, groot, midden- en kleinbedrijf, werkzaam in alle sectoren, die in Nederland gevestigd zijn, inclusief staatsbedrijven en ondernemingen die op de Nederlandse markt commercieel actief zijn. Verder wordt voorgesteld om het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen aan te wijzen als toezichthouder op naleving van de wet met een controlerende en sanctionerende bevoegdheid.

Het initiatiefvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. De Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 1 juli 2020 tijdens de procedurevergadering besloten om de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te verzoeken om een reactie op de Initiatiefnota. Na ontvangst van deze reactie wordt de nota geagendeerd voor een nog te plannen notaoverleg.

Klik hier voor onze Short Read van 2 juli 2020 met meer informatie over de Initiatiefnota. 

Team

Related news

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more

28.07.2020 BE law
Adoption de mesures complémentaires de soutien pour les entreprises en difficulté ou en restructuration

Articles - Si certains employeurs peuvent affronter la crise actuelle en mettant en œuvre un régime de chômage temporaire – consistant soit en une suspension complète du contrat de travail ou en une suspension partielle et partant à l’application d’une réduction du temps de travail – d’autres employeurs sont contraints de procéder à des licenciements.  Des mesures complémentaires de soutien ont été adoptées afin de compenser la diminution des activités par une réduction du temps de travail, permettant ainsi de faire baisser le coût du travail sans devoir procéder à des licenciements.

Read more

05.08.2020 NL law
ACM is verplicht om het besluit waarin zij afziet tot oplegging van een boete te publiceren

Short Reads - De Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet ACM) verplicht de ACM om een besluit waarbij een ernstige overtreding (zoals overtreding van het kartelverbod) is geconstateerd, maar waarbij is afgezien van het opleggen van een boete toch openbaar te maken. Een dergelijk besluit beschouwt het CBb als een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in de zin van artikel 12v van de Instellingswet ACM. Dat oordeelt het CBb in haar uitspraak van 18 februari 2020 (ECLI:NL:CBB:2020:92).

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more