Short Reads

Actualiteiten bescherming Nederlandse ondernemingen

Actualiteiten bescherming Nederlandse ondernemingen

Actualiteiten bescherming Nederlandse ondernemingen

07.07.2020 NL law

Het afgelopen half jaar zijn er verschillende ontwikkelingen geweest op het gebied van bescherming van Nederlandse ondernemingen. COVID-19 zorgde daarbij voor een stroomversnelling. De verslechterde economische situatie als gevolg van COVID-19 maakt dat ondernemingen sneller bloot kunnen komen te staan aan ongewenste overnames of investeringen. Het Kabinet biedt ondernemingen handvatten ter bescherming tegen ongewenste overnames en investeringen als de nationale veiligheid in het geding komt.

In deze Update bespreken wij deze maatregelen alsook de voortgang van het wetsvoorstel voor de wettelijke bedenktijd. 

Voor meer informatie over de verschillende ontwikkelingen verwijzen wij ook naar onze Short Read van 4 juni 2020 en onze Corporate Update van 29 januari 2019.

Foreign Direct Investments - Guidance European Commission

De Verordening tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Unie (FDI-Verordening) is van toepassing met ingang van 11 oktober 2020. De FDI-Verordening zorgt onder andere voor een samenwerkingsmechanisme tussen lidstaten en de Europese Commissie om bepaalde informatie over overnames of investeringen uit derde landen die een risico vormen voor de openbare orde van een lidstaat uit te wisselen. Verder wordt bevestigd dat lidstaten uiteindelijk zelf beslissen of een bepaalde overname of investering al dan niet moet worden toegestaan op hun grondgebied.

In de periode van 17 december 2019 t/m 14 januari 2020 is een consultatie gehouden over het wetsvoorstel Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen. Op 22 juni 2020 is het wetsvoorstel gepubliceerd. In het wetsvoorstel worden de noodzakelijke wettelijke maatregelen vastgesteld ter uitvoering van de FDI-Verordening. Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 13 augustus 2020.

Op 25 maart 2020 publiceerde de Europese Commissie (EC) Guidance voor lidstaten over directe buitenlandse investeringen en vrij verkeer van kapitaal uit derde landen en de bescherming van de strategische activa van Europa. Deze Guidance is opgesteld naar aanleiding van de coronacrisis. De EC vraagt lidstaten te waken voor schadelijke gevolgen voor de EU en doet een beroep op lidstaten om in dit licht optimaal gebruik te maken van het screeningsmechanisme uit de FDI-Verordening. Als lidstaten nog niet over een dergelijk dekkend screeningsmechanisme beschikken, wordt opgeroepen om een volledig mechanisme op te zetten en tot die tijd andere opties te gebruiken om te voorkomen dat verwerving van zeggenschap een gevaar oplevert voor de veiligheid of de openbare orde in de EU.

Investeringstoets op risico's voor de nationale veiligheid bij overnames en investeringen - peildatum

Naast het wetsvoorstel Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen is een wetsvoorstel in voorbereiding dat een Nederlandse investeringstoetsing op risico’s voor de nationale veiligheid bij overnames en investeringen regelt. Het wettelijk toetsingskader ziet op overnames van en investeringen in aanbieders van vitale processen en vitale infrastructuur en ondernemingen die actief zijn op het gebied van hoogwaardige sensitieve technologie. Deze overnames en investeringen worden alleen getoetst als de bescherming van de nationale veiligheid daar aanleiding toe geeft. Dit wetsvoorstel is nog niet gepubliceerd.

Op 2 juni 2020 verscheen een Kamerbrief met daarin een aankondiging dat in dit wetsvoorstel een peildatum zal worden opgenomen. Deze peildatum houdt in dat een deel van het wettelijke kader voor het stelsel van een investeringstoets met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 2 juni 2020. Dit betekent dat overnames en investeringen die zijn gedaan tussen 2 juni 2020 en de inwerkingtreding van de wet getoetst kunnen worden als daar in verband met nationale veiligheidsrisico’s aanleiding toe is. Het Kabinet noemt de peildatum een proportioneel middel om overnames die zijn ingegeven door de verslechterde economische omstandigheden als gevolg van de coronacrisis en die gevolgen hebben voor de nationale veiligheid te voorkomen.

Het wetsvoorstel is op dit moment met spoed in voorbereiding en wordt in het vierde kwartaal van 2020 verwacht.
 
Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie gepubliceerd


Specifiek in de telecommunicatiesector is reeds een wet voorhanden om ongewenste overnames tegen te gaan. De Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie is op 19 mei 2020 zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer en op 12 juni 2020 in het Staatsblad gepubliceerd. COVID-19 lijkt ook hier van invloed te zijn geweest op de snelle behandeling door de Eerste Kamer. Het is nog onbekend wanneer de wet in werking treedt.

Het doel van de wet is om te voorkomen dat delen van de vitale Nederlandse telecomsector in handen komen van ongewenste buitenlandse partijen. Daartoe wordt een meldplicht bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geïntroduceerd voor de partij die een Nederlands telecommunicatiebedrijf wil overnemen en na de overname relevante invloed in de telecommunicatiesector kan uitoefenen. Als de Minister van EZK oordeelt dat overwegende zeggenschap door een bepaalde partij kan leiden tot een bedreiging van de nationale veiligheid, legt de Minister een verbod op het houden of verkrijgen van overwegende zeggenschap in het telecommunicatiebedrijf op.

Op 12 juni 2020 is een Ontwerpbesluit met regels ter uitwerking van de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie gepubliceerd. De Eerste en Tweede Kamer kunnen zich nu uitspreken over het ontwerpbesluit. 

Wijziging boek 2 BW in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

Het op 23 december 2019 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ter wijziging van Boek 2 BW in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap is nog altijd in behandeling bij de Tweede Kamer. Op 9 april 2020 is de Nota naar Aanleiding van het Verslag verschenen. Verder is op 4 juni 2020 een Amendement over het houden van een evaluatie na 5 jaar gepubliceerd. Voor meer informatie over dit wetsvoorstel verwijzen wij naar onze Corporate Update van 6 februari 2020. 

De voortzetting van de plenaire behandeling die na het zomerreces van de Tweede Kamer zal plaatsvinden is aangemeld, maar nog niet geagendeerd.

Team

Related news