Short Reads

Lidstaatoptie uitstel ESEF

Lidstaatoptie uitstel ESEF

Lidstaatoptie uitstel ESEF

21.12.2020 NL law

Uit de gewijzigde Europese Transparantierichtlijn (Richtlijn 2013/50/EU) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/815 volgt dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving zullen moeten opstellen en algemeen verkrijgbaar stellen in het zogenoemde European Single Electronic Format (“ESEF”).

De verplichting tot het opstellen en publiceren van de jaarlijkse verslaggeving in ESEF houdt, kort gezegd, in dat de jaarlijkse verslaggeving in XHTML-formaat zal moeten worden opgesteld en dat bepaalde onderdelen van de verslaggeving zullen moeten worden gemarkeerd door zogenoemde XBRL-tags. Volgens de Europese Commissie zou ESEF het opstellen en beschikbaar stellen van verslaggeving vergemakkelijken en de toegankelijkheid, analyse en vergelijking van verslaggeving bevorderen.

De verplichting tot het opstellen en publiceren van jaarlijkse verslaggeving in ESEF is van toepassing op jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Mede gelet op de impact van COVID-19 op uitgevende instellingen hebben de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie op 15 december 2020 overeenstemming bereikt over een wijziging van de Transparantierichtlijn. Deze wijziging komt erop neer dat lidstaten de optie krijgen de verplichte toepassing van ESEF met één jaar uit te stellen. Lidstaten hebben hierdoor de keuze om de verplichte toepassing van ESEF pas van toepassing te laten zijn op de jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

Het is op dit moment nog niet bekend of de Nederlandse wetgever gebruik zal maken van de lidstaatoptie om de verplichte toepassing van ESEF met een jaar uit te stellen. Het Ministerie van Financiën gaat op dit moment na of de ons omringende landen van de lidstaatoptie gebruik zullen maken. Op basis van de resultaten van die inventarisatie zal de Nederlandse wetgever een beslissing nemen. Landen waarvan reeds bekend is dat zij uitstel zullen verlenen zijn Frankrijk en Zweden, alsmede het Verenigd Koninkrijk.

Mocht de Nederlandse wetgever géén gebruik maken van de lidstaatoptie, dan zal de door uitgevende instellingen te publiceren jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 in ESEF moeten worden opgesteld en gepubliceerd. De verwachting is dat de beslissing over een eventueel uitstel van ESEF door de Nederlandse wetgever in de eerste helft van januari 2021 door het Ministerie van Financiën zal worden genomen en bekendgemaakt.

Team

Related news

27.07.2022 NL law
Diversiteit

Short Reads - Op 1 januari 2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers ("Diversiteitswet") in werking getreden. De Diversiteitswet ziet op het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen ("RvC")[1] en de subtop van grote naamloze en besloten vennootschappen[2] en introduceert daarnaast een wettelijk diversiteitsquotum voor RvC’s van beursvennootschappen. 

Read more

27.07.2022 NL law
Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht

Short Reads - Op 27 juni 2022 zond de minister voor Rechtsbescherming een voortgangsbrief over de modernisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief is een vervolg op eerdere brieven van zijn ambtsvoorgangers van eind 2018 (zie onze alert) en mei 2020 over dit onderwerp. In de voortgangsbrief gaat de minister in op de laatste stand van zaken van verschillende geplande en lopende wetgevingstrajecten op het terrein van het ondernemingsrecht.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

27.07.2022 NL law
Wetsvoorstel digitale oprichting besloten vennootschappen

Short Reads - Op 21 april 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in Boek 2 BW en de Wet op het notarisambt. Een gedeelte van de richtlijn wordt afzonderlijk geïmplementeerd in het Handelsregisterbesluit 2008. Het wetsvoorstel is slechts van toepassing op EU-onderdanen. Dit in tegenstelling tot het voorontwerp waaronder ook niet-EU-onderdanen vielen.

Read more

27.07.2022 NL law
Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Short Reads - De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames ("Wet Vifo") is op 17 mei 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert een investeringstoets op grond van nationale veiligheid. Concreet betekent dit dat voor investeringen in ca. 735 tot 1460 bedrijven in Nederland een voorafgaande meldplicht, stand still-verplichting en mogelijke 'vergunningplicht' van toepassing is. Naar verwachting treedt de wet begin 2023 in werking (met een terugwerkende kracht tot 8 september 2020).

Read more