Short Reads

Lidstaatoptie uitstel ESEF

Lidstaatoptie uitstel ESEF

Lidstaatoptie uitstel ESEF

21.12.2020 NL law

Uit de gewijzigde Europese Transparantierichtlijn (Richtlijn 2013/50/EU) en de daarop gebaseerde Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/815 volgt dat uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving zullen moeten opstellen en algemeen verkrijgbaar stellen in het zogenoemde European Single Electronic Format (“ESEF”).

De verplichting tot het opstellen en publiceren van de jaarlijkse verslaggeving in ESEF houdt, kort gezegd, in dat de jaarlijkse verslaggeving in XHTML-formaat zal moeten worden opgesteld en dat bepaalde onderdelen van de verslaggeving zullen moeten worden gemarkeerd door zogenoemde XBRL-tags. Volgens de Europese Commissie zou ESEF het opstellen en beschikbaar stellen van verslaggeving vergemakkelijken en de toegankelijkheid, analyse en vergelijking van verslaggeving bevorderen.

De verplichting tot het opstellen en publiceren van jaarlijkse verslaggeving in ESEF is van toepassing op jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020. Mede gelet op de impact van COVID-19 op uitgevende instellingen hebben de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie op 15 december 2020 overeenstemming bereikt over een wijziging van de Transparantierichtlijn. Deze wijziging komt erop neer dat lidstaten de optie krijgen de verplichte toepassing van ESEF met één jaar uit te stellen. Lidstaten hebben hierdoor de keuze om de verplichte toepassing van ESEF pas van toepassing te laten zijn op de jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021.

Het is op dit moment nog niet bekend of de Nederlandse wetgever gebruik zal maken van de lidstaatoptie om de verplichte toepassing van ESEF met een jaar uit te stellen. Het Ministerie van Financiën gaat op dit moment na of de ons omringende landen van de lidstaatoptie gebruik zullen maken. Op basis van de resultaten van die inventarisatie zal de Nederlandse wetgever een beslissing nemen. Landen waarvan reeds bekend is dat zij uitstel zullen verlenen zijn Frankrijk en Zweden, alsmede het Verenigd Koninkrijk.

Mocht de Nederlandse wetgever géén gebruik maken van de lidstaatoptie, dan zal de door uitgevende instellingen te publiceren jaarlijkse verslaggeving over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 in ESEF moeten worden opgesteld en gepubliceerd. De verwachting is dat de beslissing over een eventueel uitstel van ESEF door de Nederlandse wetgever in de eerste helft van januari 2021 door het Ministerie van Financiën zal worden genomen en bekendgemaakt.

Team

Related news

15.10.2021 NL law
BRRD II implementation in the Netherlands

Short Reads - Recently, the Dutch bill for the implementation of BRRD II (i.e. Directive (EU) 2014/59 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, as amended by Directive (EU) 2019/879) in the Netherlands was submitted to Dutch Parliament, where it is currently under debate.

Read more

01.10.2021 NL law
Vanaf 1 oktober strengere regelgeving voor verkoop van turbo’s aan particuliere beleggers

Short Reads - Turbobeleggers nemen veel risico’s en verliezen gemiddeld veel geld. De AFM vindt dat particuliere beleggers onvoldoende beschermd worden tegen de risico’s van turbo’s. De verkoop van turbo’s aan deze beleggers wordt daarom aan banden gelegd. Met ingang van 1 oktober geldt een hefboombeperking, een verplichte risicowaarschuwing en een verbod op handelsbonussen. Daarmee wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) particuliere beleggers beter beschermen tegen de risico’s van turbo’s.

Read more

11.10.2021 NL law
Vervolgonderzoek van de AFM naar incidentmeldingen door asset managers

Articles - Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt ook in de financiële sector meer op afstand samengewerkt. Dat brengt specifieke risico’s met zich mee. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat daarom vervolgonderzoek doen naar het melden van incidenten door asset managers. De reden is het uitblijven van een stijging van het aantal incidentmeldingen ondanks herhaalde oproepen daartoe.

Read more

20.09.2021 NL law
AFM: Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid

Articles - Beleggingsfondsen kunnen beleggers beter informeren over duurzaamheid. De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren. Dat is een van de conclusies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Read more