Articles

Les nouveaux seuils européens des marchés publics à partir du 1er janvier 2020

Les nouveaux seuils européens des marchés publics à partir du 1er jan

Les nouveaux seuils européens des marchés publics à partir du 1er janvier 2020

06.11.2019 BE law

Les règlements qui modifient les seuils européens d'application pour les procédures de passation des marchés et des concessions  sont publiés dans le Journal officiel européen du 31 octobre 2019 (JO L 279 du 31 octobre 2019). Ces modifications entraînent pour la première fois une baisse des seuils depuis 2010, tant pour les travaux que pour les fournitures et services, quel que soit le secteur. Les nouveaux seuils s'appliquent à compter du 1er janvier 2020 et sont, comme d'habitude, fixés pour une période de deux ans. Ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2021.

Les nouveaux montants sont applicables aux Directives 2014/24/UE (secteurs classiques), 2014/25/UE (secteurs spéciaux), 2014/23/UE (concessions) et 2009/81/CE (défense). À la suite de cette révision, les seuils mentionnés dans la réglementation belge  devront également être adaptés.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveaux seuils européens[i] par type de marché/concession :

 • Marchés publics (Secteurs classiques)
 • Marchés publics de travaux : 5.350.000 euros (contre 5.548.000 euros auparavant)
 • Marchés publics de fournitures et de services (pour l’autorité publique décentrale) : 214.000 euros (contre 221.000 euros auparavant)
 • Marchés publics de fournitures et de services (pour l’autorité publique centrale) : 139.000 euros (contre 144.000 euros auparavant)
 • Marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques : 750.000 euros (le montant est resté inchangé)

Marchés publics (Secteurs spéciaux)

 • Marchés publics de travaux : 5.350.000 euros (contre 5.548.000 euros auparavant)
 • Marchés publics de fournitures et de services : 428.000 euros (contre 443.000 euros auparavant)
 • Marchés publics de services portant sur des services sociaux et d’autres services spécifiques : 1.000.000 euros (le montant est resté inchangé)

Marchés publics (Défense et sécurité)

 • Marchés publics de travaux : 5.350.000 euros (contre 5.548.000 euros auparavant)
 • Marchés publics de travaux et de services : 428.000 euros (contre 443.000 euros auparavant)

Concessions

 • Concessions de travaux (publics) : 5.350.000 euros (contre 5.548.000 euros auparavant)
 • Concessions de services : 5.350.000 euros (contre 5.548.000 euros auparavant)

La Commission a également publié une nouvelle communication contenant les contre-valeurs dans les devises nationales autres que l’euro, des seuils d’application prévus dans les directives  susmentionnées[ii].

 

[i] Ces montants s’entendent hors TVA

[ii] Communication de la Commission du 30 octobre 2019 - Contre-valeurs des seuils des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, JO C 370 du 31 octobre 2019, 1

Team

Related news

09.08.2022 NL law
Het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen in internationale context

Articles - Internationaal maatschappelijk ondernemen, in het bijzonder door corporate sustainability due diligence, staat hoog op de (internationale) agenda. In het voetspoor van enkele andere landen in Europa is in Nederland een voorstel gedaan voor een wettelijk raamwerk dat niet op specifieke hoogrisicosectoren van toepassing is, maar op een veel grotere groep ondernemingen.

Read more

27.07.2022 NL law
Actualiteiten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 

Short Reads - De aandacht voor (Internationaal) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (“(I)MVO”) en Environmental, Social and Governance factoren (“ESG”) en verantwoording daarover blijft onverminderd groot. Wij zien op nationaal en Europees niveau tal van ontwikkelingen, zoals de publicatie van het voorstel voor een Europese Corporate Sustainability Due Diligence richtlijn. Wij stippen enkele Europese en nationale initiatieven aan. 

Read more

09.08.2022 NL law
Bouwen en stikstofdepositie anno 2022: een (on)mogelijke opgave?

Articles - De stikstofproblematiek houdt de gemoederen sinds de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) al geruime tijd bezig. In onze eerdere artikelen in voorgaande jaren schetsten wij de stand van zaken op dat moment. Omdat de ontwikkelingen sindsdien niet zijn uitgebleven – integendeel – bestaat alle aanleiding voor een update.

Read more

04.08.2022 NL law
Meer maatwerk bij ontvankelijkheidsbeslissingen

Short Reads - Na een blog uit 2020 heb ik de afgelopen periode enkele uitspraken gesignaleerd die lijken te wijzen op een soepelere omgang van de bestuursrechter met termijnoverschrijdingen. Zo besteedde ik aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Limburg, waarin persoonlijke (privé) omstandigheden een doorslaggevende rol speelden. Recent is er een tweetal verzetuitspraken van de Afdeling verschenen waarin persoonlijke omstandigheden ook beslissend waren. Waait er sinds de reflectierapporten inderdaad een nieuwe wind door de ontvankelijkheidsrechtspraak?

Read more

15.07.2022 NL law
Richtlijn (EU) 2022/362 noopt tot timmeren aan de weg voor de infrastructuurheffing in Nederland

Short Reads - Op 24 maart 2022 is Richtlijn (EU) 2022/362 in werking getreden. Richtlijn (EU) 2022/362 wijzigt verschillende richtlijnen, waaronder Richtlijn 1999/62/EG (hierna: de ‘Tolrichtlijn’). Uit overweging 11 en 13 uit de considerans bij Richtlijn (EU) 2022/362 volgt dat de richtlijn beoogt de inconsistenties in de infrastructuurheffing voor wegverkeer in de Europese Unie weg te nemen. 

Read more