Articles

Handhaving: alleen de werkelijke, berekende, meetonzekerheid mag worden afgetrokken van de gemeten emissie-waarde.

Handhaving: alleen de werkelijke, berekende meetonzekerheid mag worden

Handhaving: alleen de werkelijke, berekende, meetonzekerheid mag worden afgetrokken van de gemeten emissie-waarde.

23.12.2019 NL law

Noot onder de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019.

Handhaving. Anders dan voorheen oordeelt de Afdeling dat alleen de werkelijke, berekende, meetonzekerheid mag worden afgetrokken van de gemeten emissie-waarde, en niet de in de artikel 5.19 Activiteitenregeling opgenomen vaste maximale waarden voor de meetonzekerheid.

In artikel 5.19, vierde lid, van de Activiteitenregeling is geregeld dat gemeten waarden moeten worden gecorrigeerd voor de meetonzekerheid. Daarvoor is nodig dat de meetonzekerheid wordt bepaald op basis van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele waarnemingen. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat het woord “vermelde” in deze bepaling, anders dan er staat, verwijst naar de in het derde lid opgenomen onzekerheidseis in plaats van naar het te hanteren 95%-betrouwbaarheidsinterval. Het standpunt van het college, dat het vierde lid doelt op een af te trekken waarde van 4 mg/Nm3, vindt geen steun in de toelichting bij de Activiteitenregeling, aangezien het vierde lid daarin niet is toegelicht (Stcrt. 2012, nr. 21373). Het ligt met het oog op de bescherming van het milieu ook niet voor de hand om het meetresultaat met de maximale waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval te verminderen. Vermindering met de onzekerheidseis in plaats van met de werkelijke meetonzekerheid, betekent immers dat in feite een grotere uitstoot van stoffen in de lucht wordt toegestaan. Bovendien zijn in de bepalingen, het doel en de totstandkomingsgeschiedenis van de RIE, waarbij beoogd is aan te sluiten, geen aanknopingspunten te vinden voor het oordeel dat het toegestaan is om zonder meer de maximale waarde af te trekken.

De Afdeling is daarom nu van oordeel, anders dan zij oordeelde in de hierboven aangehaalde uitspraak van 15 juli 2015, dat uit artikel 5.19, vierde lid, van de Activiteitenregeling volgt dat de gemeten waarden slechts mogen worden verminderd met de vastgestelde meetonzekerheid.

Klik hier voor de noot onder de uitspraak.

Auteur: Anna Collignon

Bron: M en R 2019/105

Publicatiedatum: november 2019

 

Related news

18.08.2022 NL law
Het gebruik van algoritmes door overheden leidt te vaak tot discriminatie en andere mensenrechtelijke knelpunten: biedt het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes een oplossing?

Short Reads - Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) vroeg recent aandacht voor ‘aanhoudend foutief gebruik van algoritmes door overheden’. Dit zou leiden tot discriminatie. Het CRM roept daarom op een bindende discriminatietoets te hanteren. Deze (op)roep is niet nieuw. Eerder in 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan tot invoering van het ‘Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes’ (IAMA) bij het gebruik van algoritmes in bestuurlijke besluitvorming, ook ter voorkoming van misbruik van algoritmes.

Read more