Articles

De hoofdlijnen van de NOW-3

De hoofdlijnen van de NOW-3

De hoofdlijnen van de NOW-3

02.09.2020 NL law

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

De NOW-3 dient twee doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de corona-crisis te overbruggen, de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden. Ten tweede biedt het bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. De subsidie aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt daarom in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De NOW-3 loopt vanaf 1 oktober 2020 in drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de NOW-2 zijn:

  • het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW-3 gaat in het tweede tijdvak (januari, februari maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
  • de hoogte van de steun kent per tijdvak een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages van 80%, naar 70%, naar 60%;
  • tegenover de afbouw van de vergoedingspercentages, bestaat de mogelijkheid om de loonsom per tijdvak geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20%, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie;
  • de korting die in de NOW-2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten; en
  • het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd van maximaal twee maal het dagloon, maar maximaal een maal het dagloon.

De NOW-3 kan naar verwachting worden aangevraagd vanaf 16 november 2020 (streefdatum), met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW-1 en de NOW-2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW-3.

De precieze voorwaarden van de NOW-3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf.

Related news

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

08.09.2020 NL law
Bestuursrechter bevestigt: de NOW kent geen ‘hardheidsclausule’ voor uitzonderlijke omstandigheden

Articles - Werkgevers die een NOW-subsidie aanvragen, maar niet voldoen aan alle vereisten, hebben geen recht op deze NOW-subsidie, ook niet in ‘uitzonderlijke gevallen’. Zo oordeelt een rechtbank in de eerste gepubliceerde bestuursrechtelijke uitspraak over de NOW. Deze uitspraak gaat over de eerste tranche van de NOW (de NOW 1), waarvoor van 14 april tot en met 5 juni 2020 subsidieverlening aangevraagd kon worden.

Read more