Articles

Annotatie onder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 13 december 2016

Annotatie onder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 13 december 2016

13.12.2016 NL law

De kernvraag is of geïntimeerde (TRS) op grond van de vaststellingsovereenkomst met appellant verplicht was om betrouwbaarheidsverklaringen voetstoots af te geven of dat zij enige nuancering mocht aanbrengen, in dit geval in de vorm van een verwijzing naar de Rabobank Graafschap-Zuid. Appellant heeft uit de vaststellingsovereenkomst
niet mogen afleiden dat TRS zich ook verplichtte om te liegen wanneer haar in een officieel kader vragen gesteld zouden worden over de handelwijze van appellant rond de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met TRS.

Het hof verwijst ook naar HR 2 mei 2014, «JOR» 2014/236, m.nt. Lieverse, waaruit blijkt dat het bij een betrouwbaarheidsverklaring gaat om een oordeel over alle relevante gedragingen, niet alleen op zichzelf maar mede in onderlinge samenhang. Naar ’s hof oordeel kon geïntimeerde – in de persoon van [E] – dan ook enerzijds van oordeel zijn dat er voor TRS geen obstakels waren voor het afgeven van een betrouwbaarheidsverklaring over
appellant – ook al gelet op het betrekkelijk futiele geschil dat tot het klaarblijkelijke verlies van het vertrouwen door Rabobank Graafschap-Zuid had geleid – in de vooraf ingevulde bewoordingen dat hijzelf geen aanleiding had te twijfelen aan de betrouwbaarheid van appellant om een functie in de financiële sector te vervullen, maar anderzijds
grote moeite hebben om de vraag “zijn u feiten of omstandigheden bekend die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de betrouwbaarheid?”, naast de betrouwbaarheidsverklaring opgenomen in de begeleidende brief van Rabobank Woudenberg-Lunteren, ontkennend te beantwoorden. Deze vraag is immers in algemene zin gesteld: er wordt niet gevraagd naar feiten en omstandigheden die van invloed zijn op het oordeel van TRS omtrent de betrouwbaarheid van appellant, maar om zodanige feiten in het algemeen. De keuze van [E] om in neutrale bewoordingen te verwijzen naar Rabobank Graafschap-Zuid alvorens de betrouwbaarheidsverklaring te tekenen, acht het hof onder deze omstandigheden dan ook zeer wel te billijken. Het hof oordeelt dan ook dat de schending van de
vaststellingsovereenkomst door TRS in dezen niet door appellant is aangetoond noch dat anderszins sprake is van een onrechtmatige gedraging van TRS.

Astrid Helstone schreef de annotatie bij deze uitspraak. Deze annotatie is gepubliceerd in JBPR 2017/5.

Lees de volledige annotatie.

Related news

09.11.2017 NL law
Topsalarissen mogen (ook) niet via aanbestedingsvoorwaarden worden aangepakt

Short Reads - De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft in een advies van 28 juli 2017 geoordeeld dat het aanbestedingsrecht niet toestaat om te korten op de vergoeding wegens de overschrijding van het bezoldigingsmaximum van de WNT. De Commissie heeft de taak te bemiddelen tussen partijen dan wel het geven van niet-bindende adviezen bij klachten over een aanbesteding.

Read more

06.12.2017 NL law
Doorlening. Terbeschikkingstelling in driehoeksverhouding. Verplichte aansluiting bij StiPP. Criterium “leiding en toezicht”

Articles - In de situatie die aan de orde is in een arrest van het Hof Amsterdam werft en selecteert de doorlener de werknemers, neemt een payrollbedrijf deze werknemers in dienst en worden zij vervolgens op basis van door de doorlener met het payrollbedrijf en met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten ter beschikking gesteld aan die opdrachtgevers.

Read more

01.11.2017 NL law
Toch nog WNT 3?

Short Reads - Tweede Kamerlid Öztürk (DENK) heeft op 27 oktober 2017 een initiatiefwetsvoorstel ingediend van de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3). Daarmee bestaat de kans dat deze wet er alsnog gaat komen. Onlangs heeft Rutte III namelijk aangekondigd dat WNT 3 niet meer bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Read more

29.11.2017 NL law
‘Overgang van onderneming bij de pre-pack: een blik vooruit’

Articles - Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesproken: op een transactie middels een pre-pack zijn de regels met betrekking tot overgang van onderneming van toepassing. Dit is een breuk met het verleden, waarin er altijd van uit werd gegaan dat een transactie in faillissement onder geen enkel beding een overgang van onderneming zou opleveren.

Read more

31.10.2017 NL law
‘Wnt: tot hier en verder’

Articles - Topinkomens zijn geen rustig bezit. Na de financiële crisis van 2007 ligt het inkomen van veelverdieners onder een vergrootglas, zeker wanneer het om bankiers of om de publieke sector gaat. Salarissen, bonussen en gouden handdrukken voor hogere managers staan garant voor ophef en rumoer.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy