Articles

Overgangsrecht. Activiteitenbesluit en inrichting

Overgangsrecht. Activiteitenbesluit en inrichting

Overgangsrecht. Activiteitenbesluit en inrichting

01.11.2015 NL law

Op 28 oktober 2015 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over op welke wijze het overgangsrecht van het Activiteitenbesluit over geluid (artikel 6.12 Activiteitenbesluit (oud)), moet worden uitgelegd. Valérie van 't Lam bespreekt deze uitspraak in en noot. 

Deze noot is gepubliceerd in M en R (Milieu en Recht) 2016/61.

Lees het volledige artikel. 

Related news

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more

20.08.2020 NL law
FAQ: Welke voorbereidingsprocedures kent de Wet natuurbescherming voor soorten- en gebiedsbescherming?

Short Reads - Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Hiermee is het wettelijk kader van natuurwetgeving geüniformeerd en vereenvoudigd. Dat de aanvrager, het bevoegd gezag en andere betrokkenen niet meer hoeven af te wisselen tussen de Flora- en faunawet voor soortenbescherming en de Natuurbeschermingswet 1998 voor gebiedsbescherming, is inderdaad eenvoudiger.

Read more