Articles

Corporate Alert Europese Ontwikkelingen

Corporate Alert Europese Ontwikkelingen

08.05.2014 NL law

Deze Alert gaat - op hoofdlijnen - in op twee voorstellen en een (concept) aanbeveling die de Europese Commissie (EC) recent heeft gedaan:

 1. het voorstel (COM 2014/213) tot wijziging van (i) de Richtlijn aandeelhoudersrechten (2007/36/EU) en (ii) de (recente) Richtlijn jaarrekeningen (2013/34/EU);
 2. de (concept) aanbeveling ter verbetering van de verslaglegging over corporate governance ('comply or explain') (C (2014) 2165/2); en
 3. het voorstel voor de introductie van de Societas Unius Personae, een één-aandeelhoudervennootschap (de SUP) (COM 2014/212).

1. Voorstel tot wijziging van de Richtlijn aandeelhoudersrechten en de Richtlijn jaarrekeningen

De Richtlijn aandeelhoudersrechten geeft nadere voorschriften voor de uitoefening van bepaalde aandeelhoudersrechten bij beursvennootschappen: vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een in een lidstaat gelegen of werkzame gereglementeerde markt. Met het voorstel tot wijziging van de Richtlijn aandeelhoudersrechten en de Richtlijn jaarrekeningen beoogt de EC effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen verder te bevorderen. Onder deze aandeelhoudersbetrokkenheid wordt verstaan: het uitoefenen van toezicht door aandeelhouders op het gebied van bijvoorbeeld strategie, prestaties, risico's, vemogensstructuur en corporate governance. Verder wordt beoogd dat beursvennootschappen meer profijt zullen hebben van identificeerbare aandeelhouders, die betrokken zijn en goed geïnformeerd gebruik maken van hun stemrecht.

De tekst van het voorstel tot wijziging van de Richtlijn aandeelhoudersrechten en de Richtlijn jaarrekeningen kent vijf onderwerpen:

(1) Identificatie van aandeelhouders – uitwisseling van informatie met aandeelhouders en bevordering van het uitoefenen van aandeelhoudersrechten

Volgens de EC ondervinden beleggers, vooral in cross-border situaties, onnodige moeilijkheden bij het uitoefenen van hun aandeelhoudersrechten. Aandelen in beursvennootschappen worden vaak gehouden via diverse schakels van banken en tussenpersonen (“intermediairs”). In dat geval bereikt informatie niet altijd de uiteindelijk gerechtigde (aandeelhouder) en is vaak niet inzichtelijk of en op welke wijze een intermediair namens die aandeelhouder (stem)recht uitoefent. Volgens het voorstel tot wijziging van de Richtlijn aandeelhoudersrechten en de Richtlijn jaarrekeningen zullen lidstaten ervoor moeten zorgen dat intermediairs aan beursvennootschappen de mogelijkheid bieden om hun aandeelhouders te identificeren. Daarnaast zullen beursvennootschappen verplicht worden tijdig en op gestandaardiseerde wijze informatie, bedoeld voor de aandeelhouder, aan de intermediair te verschaffen. Bestaat de keten tussen de aandeelhouder en de beursvennootschap uit meer dan één intermediair, dan dienen die intermediairs deze informatie aan elkaar door te geven. Verder zullen beursvennootschappen de stemmen moeten bevestigen die namens of door een aandeelhouder zijn uitgebracht.

(2) Transparantie en aandeelhoudersbetrokkenheid van institutionele beleggers bij hun investeringen

Institutionele beleggers en vermogensbeheerders - asset managers - moeten een beleid ontwikkelen over hun aandeelhoudersbetrokkenheid; het betrokkenheidsbeleid. Dit ziet onder meer op het uitoefenen van toezicht, het voeren van dialoog met de vennootschap, het uitoefenen van stemrecht, het eventuele gebruik van volmachtadviseurs (“proxy advisors”) en de beheersing van feitelijke en potentiële belangenconflicten in verband met die aandeelhoudersbetrokkenheid. Dit beleid moet in beginsel openbaar gemaakt worden, evenals de wijze waarop dit beleid wordt uitgevoerd, de resultaten daarvan en de effecten voor de middellange of lange termijn. Verder moeten institutionele beleggers openbaar maken hoe hun beleggingsstrategie is afgestemd op het profiel en de looptijd van hun verplichtingen. Belegt een vermogensbeheerder namens een institutionele belegger, dan moeten de voornaamste onderdelen van de overeenkomst tussen die vermogensbeheerder en institutionele belegger jaarlijks openbaar worden gemaakt. De vermogensbeheerder moet ieder half jaar aan de institutionele belegger bekendmaken hoe de beleggingsstrategie en de uitvoering daarvan in overeenstemmig zijn met die overeenkomst. Daarbij moet ook de omloopsnelheid van de portefeuille worden bekendgemaakt.

(3) Verbeteren van de betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit van adviezen van stemadviesbureaus

Het is vaak onduidelijk op welke wijze stemadviezen tot stand komen en welke afwegingen worden gemaakt. De onafhankelijkheid van stemadviesbureaus kan worden beïnvloed door partijen waaraan zij hun diensten verlenen. Gelet op de grote invloed die aan stemadviesbureaus wordt toegeschreven, is een grotere transparantie wenselijk. Stemadviesbureaus zullen maatregelen moeten nemen om er voor te zorgen dat hun adviezen in alle gevallen zijn gebaseerd op een grondige analyse van alle beschikbare informatie en dat deze adviezen niet worden beïnvloed door mogelijke belangenconflicten of zakelijke relaties. Stemadviesbureaus zullen jaarlijks informatie over de totstandkoming van hun adviezen openbaar moeten maken; zij moeten daarbij vermelden of en zo ja, op welke manier, zij bij de totstandkoming van hun advies ook de dialoog zijn aangegaan met de desbetreffende vennootschap.

(4) Invloed algemene vergadering op beloningsbeleid bestuurders

Het voorstel tot wijziging van de Richtlijn aandeelhoudersrechten en de Richtlijn jaarrekeningen bepaalt dat de algemene vergadering het recht moet hebben om over het beloningsbeleid van bestuurders te stemmen. Het beloningsbeleid moet éénmaal in de drie jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd en moet maximumbedragen voor de totale beloning van bestuurders vermelden. In het beleid moet worden toegelicht hoe met het beleid wordt bijgedragen aan de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap. Verder moet de ratio tussen de gemiddelde beloning van bestuurders en de gemiddelde beloning van werknemers worden toegelicht, onder vermelding van de reden waarom deze ratio passend wordt geacht. Beursvennootschappen moeten een beloningsverslag opstellen met een overzicht van de beloningen die aan individuele bestuurders zijn toegekend. De algemene vergadering mag jaarlijks over dit beloningsverslag stemmen.

(5) Verbeteren van transparantie en invloed van aandeelhouders met betrekking tot related party transactions

Aandeelhouders krijgen het recht om significante transacties met partijen die met de vennootschap zijn verbonden (“related parties”) goed te keuren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een transactie met een bestuurder of een groot-aandeelhouder. Onder significante transacties wordt verstaan transacties die een waarde van meer dan 5% van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, of transacties die een aanzienlijke invloed zullen hebben op de omzet of de winst. Is bij die transactie een aandeelhouder betrokken, dan mag deze in de vergadering waarin de goedkeuring wordt gevraagd niet meestemmen. Alle transacties die meer dan 1% van de activa van de vennootschap vertegenwoordigen, moeten openbaar worden gemaakt op het moment dat de transactie wordt aangegaan. Bij deze openbaarmaking moet ook een verklaring van een deskundige openbaar worden gemaakt, waaruit blijkt dat de transactie onder marktcondities plaatsvindt en eerlijk en redelijk is voor aandeelhouders. Lidstaten kunnen in nationale wetgeving een uitzondering maken voor transacties met groepsmaatschappijen.

Het streven is dat de aanpassingen in beide richtlijnen begin 2015 van kracht worden. Vervolgens dienen de nieuwe regels binnen 18 maanden in de Nederlandse wetgeving te worden geïmplementeerd. Het voorstel tot wijziging van de Richtlijn aandeelhoudersrechten en de Richtlijn jaarrekeningen is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie ter consultatie aangeboden. Wij laten hier buiten beschouwing welke aanpassingen noodzakelijk zouden zijn voor deze implementatie.

2. Aanbeveling corporate governance

De EC doet voorts een voorstel voor een aanbeveling ter verbetering van de kwaliteit van de verslaglegging over corporate governance ('comply or explain') met de volgende punten:

 • in corporate governance codes moet een duidelijke onderverdeling worden gemaakt tussen bepalingen die verplicht moeten worden nageleefd, bepalingen waarvoor het uitgangspunt van comply or explain geldt, en bepalingen die op vrijwillige basis mogen worden toegepast;
 • indien van een geldende code wordt afgeweken, moet dit duidelijk inzichtelijk worden gemaakt voor aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden. Dit kan bijvoorbeeld door dezelfde volgorde aan te houden als die waarin de aanbevelingen in de code staan.
 • indien van een bepaalde aanbeveling uit een code wordt afgeweken zou de vennootschap ook moeten verklaren: (i) op welke manier wordt afgeweken, (ii) de reden voor de afwijking, (iii) hoe het besluit tot afwijking is genomen, (iv) indien het een tijdelijke afwijking betreft, wanneer de vennootschap denkt wel te voldoen, en (v) waar van toepassing, welke maatregelen er zijn genomen in plaats van de aanbeveling en hoe deze maatregelen bijdragen tot een goede governance voor de vennootschap.

Het is de bedoeling dat de Europese lidstaten deze aanbeveling, zodra deze in definitieve vorm is verschenen, onder de aandacht brengen van de nationale monitoring commissies, beursvennootschappen en andere belanghebbenden. De lidstaten moeten een jaar na het verschijnen van de definitieve aanbeveling verslag uitbrengen aan de EC zodat deze de resultaten kan beoordelen.

3. Voorstel Richtlijn één-aandeelhoudervennootschap

Opnieuw wordt een poging gedaan om tot een rechtsvorm te komen die in alle EU landen kan worden gebruikt: de Societas Unius Personae, een één-aandeelhoudervennootschap, afgekort tot SUP. Het doel van het voorstel is om met deze nieuwe rechtsvorm beperkingen van de vrijheid van vestiging weg te nemen bij het oprichten van een dochtervennootschap in een andere lidstaat. De SUP kan worden beschouwd als een bijzondere vorm van de besloten vennootschap.

 

Volgens het  voorstel voor de Richtlijn één-aandeelhoudervennootschap heeft een SUP de volgende kenmerken:

 

 • zij ontstaat door omzetting van bepaalde nationale rechtspersonen of door oprichting door een natuurlijke of rechtspersoon;
 • zij kan slechts één aandeelhouder hebben, en mag slechts één aandeel uitgeven;
 • het minimum-kapitaal bedraagt één euro;
 • er bestaat een standaard voor de bepalingen die in ieder geval in de statuten van een SUP moeten worden opgenomen;
 • zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid door registratie bij het handelsregister;
 • zij wordt geregeerd door het recht van de lidstaat waar zij is geregistreerd;
 • de registratie van de SUP moet volledig elektronisch kunnen geschieden zonder dat de oprichter fysiek aanwezig hoeft te zijn in de lidstaat waarin de registratie plaats moet vinden;
 • een uitkering aan de aandeelhouder kan slechts plaatsvinden op voorstel van het bestuur;
 • uitkeringen zijn slechts toegestaan nadat een balanstest is gedaan, waaruit blijkt dat het netto actief na de uitkering niet lager zal zijn dan het bedrag van het aandelenkapitaal vermeerderd met de statutaire reserves. Het bestuur moet schriftelijk bevestigen dat de SUP daarna kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden in een zogenaamde solvabiliteitsverklaring, die openbaar gemaakt moet worden. Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk zijn als zij, ondanks het feit dat zij wisten of hadden moeten weten dat de SUP niet aan het voorgaande voldoet, een uitkering aanbevelen of uitvoeren. De enig aandeelhouder kan verplicht zijn de uitkering terug te betalen indien hij dit had moeten weten.
 • de enig aandeelhouder heeft het recht instructies te geven aan het bestuur.

 

De voorgestelde tekst noemt geen streefdatum voor inwerkingtreding.

Het voorstel van de Richtlijn één-aandeelhoudervennootschap is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie ter consultatie aangeboden.

Team

Related news

18.01.2018 NL law
Besluit inhoud bestuursverslag in werking getreden

Short Reads - Op 1 januari 2018 is het Besluit van 29 augustus 2017 tot wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag in werking getreden (Stb. 2017, 332) (“Wijzigingsbesluit”). De herziene Nederlandse Corporate Governance Code (“Code 2016”) is hiermee wettelijk verankerd. Daarnaast is het toepassingsbereik van het Besluit inhoud bestuursverslag gewijzigd en is de wijze waarop de accountant de corporate governance verklaring in het bestuursverslag toetst verduidelijkt.

Read more

18.01.2018 NL law
UBO-register moet medio 2018 operationeel zijn

Short Reads - Medio 2018 zal volgens de voormalige staatssecretaris van Financiën het Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) register (“UBO-register”) in Nederland operationeel moeten zijn. In dit register dienen rechtspersonen zelf informatie over hun UBO bij te houden. Het UBO-register moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of voor terrorismefinanciering. Er is tot op heden nog geen wetsvoorstel ingediend. 

Read more

18.01.2018 NL law
Voortgang wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Short Reads - Het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (“wetsvoorstel”) is op 12 september 2017 aangenomen door de Tweede Kamer en wordt op dit moment behandeld door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel ziet met name op (het versterken van) de governance van accountantsorganisaties en (uitbreiding van) de bevoegdheden van de AFM. Het wetsvoorstel beoogt eveneens de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. 

Read more

18.01.2018 NL law
Veel kritiek op Initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid

Short Reads - Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid (“wetsvoorstel”). Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen en tot wet wordt verheven, geldt voor elke onderneming die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkoopt of diensten levert dat gepaste zorgvuldigheid moet worden betracht om te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

18.01.2018 NL law
Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden over bestuurdersbeloningen

Short Reads - Op 17 januari 2018 vond de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (“wetsvoorstel”) in de Tweede Kamer plaats. Grote ondernemingen zullen op grond van deze wetswijziging jaarlijks een gesprek moeten organiseren tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen.

Read more

18.01.2018 NL law
Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement in voorontwerp

Short Reads - Het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement moet het een in financieel zwaar weer verkerende onderneming mogelijk maken om buiten faillissement of surseance haar schulden te saneren door een akkoord op te leggen aan alle schuldeisers. Een faillissement kan hiermee worden voorkomen. De rechten van schuldeisers en aandeelhouders kunnen hierbij worden gewijzigd. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy