Short Reads

Emissiegrenswaarde voor vergunning: ook kijken naar ingebrachte split-view in BREF

Emissiegrenswaarde voor vergunning: ook kijken naar ingebrachte split

Emissiegrenswaarde voor vergunning: ook kijken naar ingebrachte split-view in BREF

22.08.2014 NL law

Op 13 augustus 2014 heeft de Afdeling een besluit tot wijziging van een voorschrift van de milieuvergunning van Tata Steel in Velsen vernietigd.

(201308063/1). In de uitspraak komt de beoordeling van milieuvergunningen ten aanzien van i) de naleefbaarheid van voorschriften en ii) de toepassing van beste beschikbare technieken (BBT) aan bod. Hoewel de uitspraak ziet op een besluit waar de oude Wet milieubeheer (Wm) nog op van toepassing is, is de inhoud van de uitspraak een-op-een van toepassing op de toetsing van omgevingsvergunningen voor milieu onder de huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Het juridisch kader

Voordat ik de specifieke uitspraak bespreek, eerst iets over het juridisch kader.

 • Een (omgevings)vergunning voor milieu moet voldoen aan de vereisten in de wet. Die vereisten zien onder meer op het toepassen van de BBT.
 • Wat de BBT zijn wordt voor installaties die onder het regiem van de IPPC-richtlijn vallen (thans de Richtlijn Industriële Emissies, maar de term IPPC-installatie blijft gehandhaafd) wordt grotendeels bepaald door de Europees vastgestelde BREF-documenten.
 • In deze BREF’s zijn voor de betreffende sectoren of activiteiten allerlei technische maatregelen beschreven die kunnen dan wel moeten worden toegepast, resulterend in een daarbij behorende emissiegrenswaarde, vaak met een bepaalde bandbreedte/range. Soms onderschrijft niet iedereen die bij het opstellen van het BREF betrokken is (overheden, industrie, NGO’s) de range en kan een split-view worden opgenomen (vaak in een voetnoot bij de tabel met grenswaarden).
 • Indien aan een waarde wordt voldaan binnen de range, wordt geacht aan de BBT te zijn voldaan.
 • Om de toepassing van BBT te waarborgen worden onder meer emissievoorschriften aan een vergunning verbonden.
 • Het is van belang dat aan een vergunning voorschriften worden verbonden waar de vergunninghouder zich ook aan kan houden. Als er twijfels zijn over de naleefbaarheid, bijvoorbeeld op basis van  informatie die de vergunninghouder geeft,  moet de vergunningverlener onderzoeken of aan een voorschrift kan worden voldaan.
 • Als de voorschriften niet naleefbaar zijn, dan mag het voorschrift volgens vaste jurisprudentie niet aan de vergunning worden verbonden. Er is dan namelijk sprake van een impliciete weigering. Zo nodig moet de vergunning dan expliciet worden geweigerd. Als het gaat om een voorschrift dat noodzakelijk is om aan de BBT te voldoen, zal dat snel het geval zijn.

Aanleiding en feiten uitspraak 13 augustus 2014

In de onderhavige uitspraak kwam Tata op tegen een vergunningvoorschrift met een emissiegrenswaarde voor NOx voor ketel 24. Tata, en daarvoor haar rechtsvoorganger Corus Staal, heeft kennelijk al jaren een discussie met het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) over het aan de vergunning te verbinden voorschrift voor een emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden (NOx) voor ketel 24:

 • Vóór 2008 leken het toenmalige Corus en GS op één lijn te zitten, maar tegen de toen verbonden eis van 120 mg/m3 NOx voor ketel 24 hadden drie milieuorganisaties die de eis te ruim vonden een geslaagd beroep ingediend. De Afdeling vernietigde op 28 mei 2008 (200701617/1) het voorschrift van de vergunning waarin de emissiegrenswaarde was opgenomen. De Afdeling tekende toen al op dat GS meende dat Corus onder normale omstandigheden zou moeten kunnen voldoen aan een lagere emissie in de range van 50 tot 100 mg/m3. Dat was reden voor de Afdeling om het beroep gegrond te verklaren.
 • Vervolgens hebben GS ter uitvoering van die uitspraak een nieuw besluit genomen en een voorschrift aan de vergunning verbonden waarin een emissiegrenswaarde van 100 mg/m3 voor ketel 24 werd opgenomen. Hier kon Corus zich niet in vinden en ging in beroep. De Afdeling overwoog toen dat de eis van 100 mg/m3 paste binnen de in de BREF Grote Stookinstallaties opgenomen grenswaarde die kan worden gezien als een uitvloeisel van de toepassing van BBT, maar dat het besluit niet zorgvuldig is voorbereid omdat niet buiten twijfel is dat Corus aan deze grenswaarde kan voldoen. Dat leidde tot weer een vernietiging bij de uitspraak van de Afdeling van 30 december 2009 (200809156/1).
 • Ter voldoening aan die uitspraak hebben GS weer een nieuw voorschrift aan de vergunning verbonden maar met weer een grenswaarde van 100 mg/m3 voor ketel 24.
 • Tata stookt ketel 24 met ‘kooksgas’. Dit gas komt vrij bij de productie van staal door Tata en wordt dan vervolgens weer ingezet als stookgas. Het kooksgas zorgt voor een hogere NOx-emissie dan wanneer met andere gassen wordt gestookt. Tata heeft dan ook weer beroep ingesteld bij de Afdeling. GS stellen dat Tata wel kan voldoen aan de gestelde emisisegrenswaarde als er maatregelen worden getroffen. GS concretiseren echter niet welke maatregelen mogelijk zijn. Naar aanleiding van het beroep van Tata tegen dit besluit heeft de Afdeling op 13 augustus 2014 uitspraak gedaan.

Oordeel Afdeling

De Afdeling oordeelt dat GS het besluit onvoldoende zorgvuldig hebben voorbereid omdat zij niet aannemelijk hebben gemaakt dat Tata aan de in de vergunning opgenomen emissiegrenswaarde kan voldoen.  In het deskundigenverslag van de StAB dat in deze zaak was uitgebracht, werd uitdrukkelijk opgemerkt dat als het kooksgas niet in ketel 24 wordt verstookt, het wel op een andere plek zal worden verstookt en de facto tot dezelfde emissies zal leiden. Op dit argument gaat de Afdeling helaas niet uitdrukkelijk in. Wel wordt opgemerkt dat bij het volgen van het standpunt van GS, er kooksgas overblijft. Wat de consequentie daarvan is geeft de Afdeling niet expliciet aan, maar het lijkt in ieder geval een belangrijk feit dat GS moeten meenemen in de alsnog te maken zorgvuldige voorbereiding voor een nieuw besluit.

De vernietiging van het niet-naleefbare vergunningvoorschrift lijkt in dit geval niet te leiden tot een besluit tot weigering van (dit deel  van) de vergunning. De Afdeling geeft namelijk in een overweging ten overvloede uitdrukkelijk aan GS mee dat zij er niet zonder meer van mag uitgaan dat de eerder gestelde grenswaarden moeten worden aangemerkt als toepassing van de BBT. GS moeten opnieuw kijken wat de BBT zijn. Daarbij wijst de Afdeling op i) de split-view in het relevante BREF Grote Stookinstallaties, en ii) de eisen die vanaf 1 januari 2016 gaan gelden via paragraaf 5.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ik heb die stukken erbij gepakt, en daar staan normen in tot 150 mg/m3. Tata kan hiermee geholpen zijn. GS zullen dan nog wel motiveren waarom het volgen van de split-view in dit geval een toepassing van de BBT is, ook al lijkt de Afdeling daar nu wel op te hinten. De split-view is namelijk ingebracht door de industrie. Nederland heeft deze split-view ook niet onderschreven. In een eerdere uitspraak (200902437/1) is echter al eens waarde gehecht aan een door de industrie en een lidstaat ingebrachte split-view in het BREF Raffinaderijen. Onmogelijk is het dan ook niet.

Related news

09.07.2020 NL law
Position paper: a more circular carpet industry in the Netherlands

Articles - Currently only 1-3% of European carpet waste is recycled. Together with Maurits de Munck, Ida Mae de Waal and Chris Backes (Utrecht University), Valérie van 't Lam has produced a position paper featuring recommendations for the European Commission on a more ‘circular’ carpet industry in the Netherlands. This position paper was commissioned by Excess Materials Exchange.

Read more

09.07.2020 NL law
ACM geeft bedrijven meer ruimte om samen te werken voor klimaat- en milieudoelen

Short Reads - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat Nederlandse bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Dat staat in de (concept) leidraad ‘duurzaamheidsafspraken’ van de ACM.

Read more

08.07.2020 NL law
Verwijzing naar parkeerbeleid mag niet zien op vergunningvrije gebruikswijzigingen

Short Reads - Parkeerregelingen in bestemmingsplannen kunnen een verwijzing naar beleidsregels bevatten. De toets of sprake is van voldoende parkeergelegenheid vindt dan plaats aan de hand van die beleidsregels. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de "Afdeling") van 10 juni 2020 maakt duidelijk dat de verwijzing naar beleidsregels geen betrekking mag hebben op vergunningvrije gebruikswijzigingen.

Read more

08.07.2020 NL law
COVID-19 update and Guidelines published on the Dutch implementation of DAC6

Short Reads - The EU Mandatory Disclosure Directive (“DAC6”), introducing a reporting requirement for intermediaries and/or taxpayers of certain cross-border arrangements that are perceived to be aggressive, is effective as of 1 July in the Netherlands. By his letter of 26 June 2020, the Dutch State Secretary of Finance granted deferral of the Dutch reporting deadlines until 1 January 2021.

Read more

08.07.2020 NL law
Dutch State breached duty of care in providing information to victims and surviving relatives of plane crash

Short Reads - Earlier this year, the District Court in The Hague ruled that the Dutch State is liable vis-à-vis the victims and surviving relatives of a 1992 plane crash in Faro, Portugal. The State was found liable because it is responsible for the information provided by the Dutch Aviation Safety Board (a government agency) to the victims and surviving relatives. This information, on the causes of the crash was deemed by the court to be incorrect and incomplete.

Read more