Rut Molenaar-Wingens

Rut Molenaar-Wingens

  • Languages: Dutch, English
  • Admitted to the Amsterdam Bar: 2013

Related news

05.01.2017 NL law
Vrijstelling van Flora- en faunawetverboden door gebruik van goedgekeurde gedragscodes wordt in de Wet natuurbescherming voortgezet

Short Reads - De mogelijkheid die het regime van de Flora- en faunawet (Ffw) sinds 2005 bood om met behulp van een goedgekeurde gedragscode vrijstelling te krijgen van de verboden in artikel 8 tot en met 12 Ffw, blijft ook onder het regime van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Om mogelijke verschillen te identificeren volgt hierna een beschrijving van het oude en het nieuwe wettelijk kader voor het gebruik van gedragscodes.

Read more

28.10.2016 NL law
Stand van zaken uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

Short Reads - De uitvoeringsregelgeving van de nieuwe Wet natuurbescherming is vastgesteld en op 28 oktober 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. Bij brief van 21 oktober 2016 heeft de Staatsecretaris van Economische Zaken  vooruitlopend op deze publicatie de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de stand van zaken van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Read more

14.12.2016 NL law
Implementatie van de Wet natuurbescherming op provinciaal niveau

Short Reads - [update 3 januari 2017] De taken en verantwoordelijkheden zijn in de Wnb zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd, overeenkomstig het uitgangspunt 'decentraal tenzij'. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wnb, zijn de provincies druk met het vaststellen van provinciale verordeningen en beleidsregels. Zo moet onder meer de regelgeving omtrent faunabeheerplannen worden uitgebreid en een natuurvisie worden vastgesteld.

Read more

16.11.2016 NL law
Behoud cultureel erfgoed als dwingende reden van groot openbaar belang voor ontheffing Flora- en faunawet

Short Reads - In haar uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2787) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) voor het eerst geoordeeld dat behoud van het Nederlands cultureel erfgoed kan gelden als dwingende reden van groot openbaar belang als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder e, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (het Vrijstellingsbesluit).

Read more

30.04.2015 NL law
Introduction of an oath and disciplinary regulations for all Dutch bank employees

Articles - At the initiative of the Dutch Banking Association (Nederlandse Vereniging van Banken), the Dutch Financial Markets Amendment Act 2015 (Wijzigingswet financiële markten 2015) introduced an oath for employees in the Dutch financial sector, effective as of 1 April 2015. The oath is applicable to employees of financial undertakings such as banks, insurance companies, investment firms and intermediaries. 

Read more

Other specialists

Our website uses functional cookies for the functioning of the website and analytic cookies that enable us to generate aggregated visitor data. We also use other cookies, such as third party tracking cookies - please indicate whether you agree to the use of these other cookies:

Privacy – en cookieverklaring