Articles

Bijdrage aan Liber amicorum Jan Jans: Milieuzaken, overheidsongehoorzaamheid en de rol van ngo’s: een reis door de tijd en mogelijkheden

Bijdrage aan Liber amicorum Jan Jans: Milieuzaken, overheidsongehoorz

Bijdrage aan Liber amicorum Jan Jans: Milieuzaken, overheidsongehoorzaamheid en de rol van ngo’s: een reis door de tijd en mogelijkheden

22.03.2022 NL law

Enige tijd geleden verscheen ‘Grensoverstijgende rechtsbeoefening’, een Liber amicorum voor prof. mr. dr. Jan Jans. Annalies Outhuijse en Shannon Bothof schreven hiervoor een bijdrage over het Europese Deutsche Umwelthilfe arrest. 

In dit arrest beantwoordde het Hof van Justitie de prejudiciële vraag of lijfsdwang mag of zelfs moet worden toegepast tegen individuele overheidsfunctionarissen om zo een onwillige overheid te dwingen om Europese milieuwetgeving na te leven. Aan de hand van Jan Jans' werk reflecteren Annalies en Shannon op twee arrest onderdelen: het afdwingen van milieurechten door ngo’s en juridische instrumenten tegen niet-naleving van Europees recht. Zo bespreken zij de trend van environmental public interest litigation en de belangrijke rol die ngo’s tegenwoordig hebben bij het afdwingen van milieurechten, zowel in binnen- als buitenland. Verder gaan zij in de bijdrage in op overheidsongehoorzaamheid en de mogelijkheden die het Europees recht biedt bij niet-naleving van het Europees recht door overheden. Zij signaleren dat dit laatste van alle tijden is, maar dat de onderliggende discussie over het functioneren van de (Europese) rechtstaat steeds luider wordt. Tot slot werpen zij een blik op de toekomst. Zullen we in de toekomst een Europese toezichthouder treffen om zo een onwillige overheid te dwingen tot naleving van de gestelde klimaatdoelen? Zal de natuur eigen rechten krijgen, zoals dat buiten Europa al het geval is? En zullen ngo’s een prominente rol blijven vervullen? 

Zie voor de volledige bijdrage ‘Milieuzaken, overheidsongehoorzaamheid en de rol van ngo’s: een reis door de tijd en mogelijkheden’ hier.

De bijdrage bouwt voort en heeft overlap met HvJ EU 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1114, AB 2020/427, m.nt. A. Outhuijse en S.B. Bothof (Deutsche Umwelthilfe). Zie hierover ook dit eerdere blogbericht.

Team

Related news

23.06.2022 NL law
De balans van het nieuwe normaal

Articles - In het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht staat Manon Cremers stil bij de veranderingen in jaarvergaderingen sinds Covid-19 en hoe de toekomst er van deze vergaderingen uitziet.

Read more

09.06.2022 NL law
Termijnoverschrijding verschoonbaar? Iets meer souplesse bij buiten de termijn ingediende bezwaar- en beroepschriften.

Short Reads - In een Stibbeblog uit 2020 brak ik de staf over de ‘tweewekenregel’ die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert bij verschoonbare termijnoverschrijdingen. Blijkens een uitspraak van 20 april 2022 (Renkumse villa) lijkt de Afdeling deze regel inderdaad (iets) minder streng te gaan toepassen. Maar de principiële vraag: waarom een vaste termijn van twee weken, en niet een beoordeling op basis van de concrete omstandigheden van het geval, blijft (nog) onbeantwoord.

Read more

03.06.2022 NL law
Podcast: circulair ondernemen en de juridische mogelijkheden en beperkingen

Short Reads - In deze Stibbe Legal Insights gaan Bram Schmidt, Ida Mae de Waal en Christian van Maaren in op het juridisch kader bij circulariteit. Zij bespreken de transitie naar een circulaire economie en hoe bedrijven, ondanks de beperkingen van huidige wet- en regelgeving, meer circulair kunnen opereren. Ook bespreken zij hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op nieuwe Europese wet- en regelgeving op het gebied van hergebruik, recyclen en circulair productontwerp.

Read more